Trắc nghiệm IQ - đề số 14

Trắc nghiệm IQ - đề số 14
23 : 45
Câu số 1

Hình nào phù hợp với quy luật với các hình dưới đây?

A.

B.

C.

D.

Câu số 2

Số nào không phù hợp với quy luật?

A. 4

B. 17

C. 188

D. 322

Câu số 3

Hình nào dưới đây phù hợp với quy luật?

A.

B.

C.

D.

Câu số 4

Gấp hình này sẽ được hình khối lập phương nào dưới đây?

A. A

B. B

C. C

D. D

Câu số 5

Điền vào dấu hỏi số nào dưới đây?

A. –2

B. –6

C. 3

D. 48

Câu số 6

Khối Rubik nào sẽ là hình tiếp theo trong chuỗi dưới đây?

A. D

B. C

C. B

D. A

Câu số 7

Hình nào phù hợp với quy luật?

A.

B.

C.

D.

Câu số 8

Số nào trong dãy sau không phù hợp với quy luật với các số còn lại?

2 — 3 — 6 — 7 — 8 — 14 — 15 — 30

A. 3

B. 7

C. 8

D. 15

Câu số 9

Tìm hình X? Biết rằng X là hình được lặp lại 2 lần, thuộc cột C3 và dòng L2 nhưng không thuộc cột C1 trong ma trận hình dưới đây.

A. C

B. D

C. B

D. A

Câu số 10

Tìm số Y biết rằng Y nằm ở cột và hàng đều có tổng là 38?

A. B

B. C

C. D

D. A

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.310
Thành viên mới nhất cu-dem
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn