Trắc nghiệm tin học (MsWord) - đề 7

Trắc nghiệm tin học (MsWord) - đề 7
23 : 45
Câu số 1

Trong Word, để gõ công thức toán học, ta chọn thao tác nào?

A. View/Microsoft Equation

B. Insert/Object/Microsoft Equation

C. Edit/Microsoft Equation

D. Tools/Object/Microsoft Equation

Câu số 2

Trong Table của Word, để gõ kí tự Tab ta thực hiện thao tác nào?

A. Tab

B. Shift + Tab

C. Ctrl + Tab

D. Alt + Tab

Câu số 3

Trong Table/Sort của Word, hỗ trợ tối đa bao nhiêu tiêu chí sắp xếp?

A. 3

B. 2

C. 4

D. 1

Câu số 4

Trong Word, Format/Drop Cap/Lines to drop có chức năng gì?

A. Xác định số dòng cần drop.

B. Xác định vị trí kí tự drop cap.

C. Xác định khoảng cách từ drop cap đến văn bản.

D. Xác định font chữ cho kí tự drop cap.

Câu số 5

Trong Word, có mấy cách tạo chữ Word Art?

A. 1

B. 3

C. 4

D. 2

Câu số 6

Trong Table của Word, có mấy dạng canh lề?

A. 4

B. 9

C. 8

D. 6

Câu số 7

Khi soạn thảo văn bản, giả sử ta cần thay thế chữ "Đh Ktcn Tp.Hcm" thành chữ "ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM" ta thực hiện lệnh:

A. Edit/ Replace

B. Edit/ Find

C. Chọn "Đh KtCn Tp.HCM" rồi nhấn tổ hợp phím Shift + F3

D. Không thể thực hiện được

Câu số 8

Trong Word, để in trang hiện hành, ta chọn thao tác nào?

A. File/ Print chọn All

B. File/ Print chọn Pages

C. File/ Print chọn Current page

D. File/ Print chọn Selection

Câu số 9

Trong Word, để canh thẳng lề trái cho một đoạn văn bản đã được chọn, ta sử dụng tổ hợp phím nào?

A. Ctrl + R

B. Ctrl + C

C. Ctrl + L

D. Ctrl + J

Câu số 10

Trong Word, để gạch ngang một đoạn văn bản giống câu hỏi này, ta chọn thao tác nào?

A. Format/Font/Subscript

B. Format/Strikethough

C. Format/Font/Superscript

D. Format/Font/Strikethough

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 285.241
Thành viên mới nhất dokimoanh
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn