Trắc nghiệm tin học Excel - đề 10

Trắc nghiệm tin học Excel - đề 10
23 : 45
Câu số 1

Trong Excel có mấy loại địa chỉ?

A. 3 loại

B. 2 loại

C. 1 loại

D. Tất cả đều sai.

Câu số 2

Trong Excel, để chọn rời rạc ta nhấn giữ phím nào trong khi chọn?

A. Shift

B. Ctrl

C. Alt

D. Space

Câu số 3

Trong Excel để lấy n kí tự bên trái của chuỗi m ta dùng?

A. LEFT(n,m)

B. RIGHT(m,n)

C. LEFT(m,n)

D. RIGHT(n,m)

Câu số 4

Trong Excel ô A1=”Truong Cao Dang Phat Thanh Truyen Hinh II”. Hãy cho biết kết quả của công thức sau: =MID(A1,8,8) ?

A. Truyen Hinh

B. Cao Dang

C. Phat Thanh

D. Dang Phat

Câu số 5

Trong Excel, giả sử ô D4 có công thức sau: =HLOOKUP(A4, A10:D12, 5, TRUE) kết quả sai ở thành phần nào?

A. Thành phần 1

B. Thành phần 2

C. Thành phần 3

D. Thành phần 4

Câu số 6

Trong Excel, kết quả của hàm MOD(9,3) là:

A. 3

B. 1

C. 0

D. #N/A

Câu số 7

Giả sử ô E6 có chứa dữ liệu chuỗi là ngày sinh 1 người (ví dụ: 12/12/1980), để biết tuổi người đó ta nhập vào công thức sau:

A. YEAR(TODAY()) - VALUE(RIGHT(E6,4))

B. YEAR(NOW()) - VALUE(RIGHT(E6,4))

C. YEAR(TODAY()) - RIGHT(E6,4)

D. Các câu A, B, C đều đúng.

Câu số 8

Giả sử các ô A1, A2, A3 có các giá trị lần lượt là 12, 28 và “PhatThanh”. Công thức =SUM(A1:A3) cho ta giá trị nào sau đây?

A. 40

B. 12

C. Công thức sai, máy báo lỗi vì A3 là kiểu chuỗi

D. Các câu A, B, C đều sai.

Câu số 9

Kết quả của hàm: LEFT("12AB012", 3) ?

A. 012

B. 12A

C. 12

D. Các câu trên đều sai.

Câu số 10

Trong Excel, các ô A1=X, A2="01", A3="02", A4="03". Hãy cho biết kết quả của công thức sau: =AVERAGE(A2 : A4) ?

A. 6.

B. 4

C. 2

D. Sẽ báo #DIV/0!

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 285.241
Thành viên mới nhất dokimoanh
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn