Trắc nghiệm IQ - đề số 12

Trắc nghiệm IQ - đề số 12
23 : 45
Câu số 1

Hình nào thích hợp để điền vào dấu ?

A.

B.

C.

D.

Câu số 2

Nếu thanh Y chuyển động sang trái với một vận tốc đều, thì thanh X sẽ chuyển động như thế nào?

A. Sang trái, nhanh hơn

B. Sang trái, cùng vận tốc

C. Sang phải, nhanh hơn

D. Sang phải, chậm hơn

Câu số 3

Nếu thanh Y chuyển động đều sang trái với một vận tốc đều, thì thanh X sẽ chuyển động như thế nào?

A. Sang trái, nhanh hơn

B. Sang phải, cùng vận tốc

C. Sang phải, chậm hơn

D. Sang trái, cùng vận tốc

Câu số 4

Hình nào thích hợp để điền vào dấu ?

A.

B.

C.

D.

Câu số 5

Hình nào thích hợp để điền vào dấu ?

A.

B.

C.

D.

Câu số 6

Hình nào thích hợp để điền vào dấu ?

A.

B.

C.

D.

Câu số 7

Mẫu nào có thể gấp thành hình dưới đây?

A.

B.

C.

D.

Câu số 8

Hình nào thích hợp để điền vào dấu ?

A.

B.

C.

D.

Câu số 9

Hình nào thích hợp để điền vào dấu ?

A.

B.

C.

D.

Câu số 10

A.

B.

C.

D.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 284.998
Thành viên mới nhất 274330449947432
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn