Trắc nghiệm tin học (MsWord) - đề 6

Trắc nghiệm tin học (MsWord) - đề 6
23 : 45
Câu số 1

Trong chế độ tạo bảng (Table) của phần mềm soạn thảo văn bản Word, để gộp nhiều ô thành một ô, ta thực hiện: Chọn các ô cần gộp, rồi chọn menu lệnh

A. Table - Merge Cells

B. Tools - Split Cells

C. Tools - Merge Cells

D. Table - Split Cells

Câu số 2

Trong soạn thảo văn bản Word, muốn định dạng văn bản theo kiểu danh sách, ta thực hiện:

A. File - Bullets and Numbering

B. Tools - Bullets and Numbering

C. Format - Bullets and Numbering

D. Edit - Bullets and Numbering

Câu số 3

Trong khi đang soạn thảo văn bản Word, tổ hợp phím Ctrl + V thường được sử dụng để:

A. Cắt một đoạn văn bản.

B. Dán một đoạn văn bản từ Clipboard.

C. Sao chép một đoạn văn bản.

D. Cắt và sao chép một đoạn văn bản.

Câu số 4

Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tạo ký tự to đầu dòng của đoạn văn, ta thực hiện:

A. Format - Drop Cap

B. Insert - Drop Cap

C. Edit - Drop Cap

D. View - Drop Cap

Câu số 5

Trong soạn thảo văn bản Word, muốn sử dụng chức năng sửa lỗi và gõ tắt, ta chọn:

A. Edit - AutoCorrect Options...

B. Window - AutoCorrect Options...

C. View - AutoCorrect Options...

D. Tools – AutoCorrect Options...

Câu số 6

Trong Word, để biết đang sử dụng Word phiên bản nào:

A. Nhấn Help, chọn About Microsoft Word

B. Nhấn Tools/ Options

C. Nhấn Windows/ Split

D. Nhấn File/ Properties

Câu số 7

Trong Word, muốn tắt/mở thanh Standard ta sử dụng thao tác nào?

A. Edit/Toolbars/Standard

B. View/Toolbars/Standard

C. Insert/Toolbars/Standard

D. Format/Toolbars/Standard

Câu số 8

Muốn xác định khoảng cách và vị trí ký tự, ta vào:

A. Format/Style

B. Format/Font

C. Format/Paragragh

D. Format/Object

Câu số 9

Tổ hợp phím Ctrl + Shift + =, có chức năng gì?

A. Bật hoặc tắt gạch dưới nét đôi.

B. Bật hoặc tắt chỉ số trên.

C. Bật hoặc tắt chỉ số dưới.

D. Trở về dạng mặc định.

Câu số 10

Trong Word, muốn kẻ đường thẳng cho thật thẳng, phải nhấn phím gì trước khi kéo chuột:

A. Ctrl

B. Shift

C. Ctrl + Alt

D. Alt + Shift

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.310
Thành viên mới nhất cu-dem
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn