Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Grammar and Vocabulary
Level 3 - Bài số 10
Số câu hỏi: 60
Thời gian làm bài: 40 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 48/60
Nếu là thành viên VIP: 36/60
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: She __________ this mistake if she __________ more attentive.   Choose the best answer for the following sentence: May I have two ___________________ instead of beans, please?   Choose the best answer for the following sentence: We found the exam extremely easy. We _______________ so hard.   Choose the best answer for the following sentence: Tom is absent; he __________ sick again now. Choose the best answer for the following sentence: “Why are you so mad?” “You __________ me you weren’t coming to dinner. I waited for you for two hours.”   Choose the best answer for the following sentence: If I were to leave my country, I ____________ disappointed.   Choose the best answer for the following sentence:  Offensive players may be called for a foul by pushing off a defender to pro-vide space for a ____________ or shot.   Choose the best answer for the following sentence: Why do you always talk in such a scornful manner? If I __________ in your shoes, I _________ so rude.   Choose the best answer for the following sentence: The vicar passed __________ yesterday. No flowers by request. Choose the best answer for the following sentence: ________________ people we can get to join the party, ______________ we can show that we have more influence. Choose the best answer for the following sentence: The children are still ill but they _______________ better gradually.   Choose the best answer for the following sentence: The _____________ often has a better impression when the candidates show their confidence.   Choose the best answer for the following sentence: By the time a baby has reached his first birthday, he should _________ sit up or even stand up.   Choose the best answer for the following sentence: We climbed to the top of the mountain, ___________ .   Choose the best answer for the following sentence: _____________ I don't completely mess up my university final exams, I should graduate from Cambridge next June.     Choose the best answer for the following sentence: He had good ____________ in his young days and can speak like a book when so minded. Choose the best answer for the following sentence: Different people never read a book in ___________same way.   Choose the best answer for the following sentence: “Must you come when your neighbor calls?” “No, I __________.” Choose the best answer for the following sentence: Why did they kick the ball so ____________?   Choose the best answer for the following sentence: ____________________ countries still have a king or a queen, don’t they? Choose the best answer for the following sentence: ____________, Mr. Phong couldn’t send the documents. Choose the best answer for the following sentence: As an orphan, he ___________ earn his living alone.   Choose the best answer for the following sentence: Robert Nixon was ashamed ____________ his father. Choose the best answer for the following sentence: The little boy hurt ______________________ when he fell   Choose the best answer for the following sentence: It is possible that she will come to our party tonight. She _________ come here tonight.   Choose the best answer for the following sentence: The traffic was heavy, _____________ we arrived late for the meeting. Choose the best answer for the following sentence: _____________ , she didn’t pass the final test. ‘   Choose the best answer for the following sentence: Let’s go ahead and do it now. Nothing ___________ by waiting. Choose the best answer for the following sentence: John’s trying to finish a report, _________________ . Choose the best answer for the following sentence: The writer and poet __________________ going to preside over this meeting.   Choose the best answer for the following sentence: “I have to take a taxi home from the party last night.” “Oh, that’s too bad. You __________ in my car.”   Choose the best answer for the following sentence: Unit 9 is ___________ than Unit 10. Choose the best answer for the following sentence: Mary _____________ worry because this trip isn’t risky at all.   Choose the best answer for the following sentence: It could not tell the difference between Indian music and jazz. It _________ tell the difference between Indian music and jazz. Choose the best answer for the following sentence: Laura: "I won't buy the house until I have saved enough money." Sam: "Laura said (that) she ____________ buy the house until I had saved enough money."   Choose the best answer for the following sentence: The first draft resolution ___________ yesterday; it ____________ long before the beginning of the meeting. Choose the best answer for the following sentence: Our yearly Green Summer often ____________ two months.   Choose the best answer for the following sentence: After walking about the garden, visiting the stable, and even doing some gymnastic exercises together on the _____________ bars, Levin returned to the house with his guest.   Choose the best answer for the following sentence: My readers have opportunities of judging for themselves whether the ____________ and tendencies which I distrust in America, have any existence not in my imagination.   Choose the best answer for the following sentence: The sun's surface is about 100 times ________________ day on earth. Choose the best answer for the following sentence: The volunteers are keen __________ coming to that remote area.   Choose the best answer for the following sentence: Actually, today I feel ___________ than I did yesterday.   Choose the best answer for the following sentence: “Sally finally got here from Chicago.” “If she had come earlier, we _________ taken her to the play.”   Choose the best answer for the following sentence: If you ____________ so much then, everyone ____________ satisfied and she ____________. Choose the best answer for the following sentence: She said that if she ___________ on time, she would pay him. Choose the best answer for the following sentence: If you experience something _____________, you experience it yourself.   Choose the best answer for the following sentence: The man ____________ son goes to school with us is very old. Choose the best answer for the following sentence: ''We must buy new plates.'' ''It's useless. You always plates __________________ plates''.   Choose the best answer for the following sentence: Many of the _________________ not used today. They are remnants of the past.   Choose the best answer for the following sentence: “I’d really like some lunch but I have so much work to do.” “ __________ what you want and I can get it for you.”   Choose the best answer for the following sentence: The simplification guide was adapted ___________ our use. Choose the best answer for the following sentence: _____________ if he had known how unhappy she was. Choose the best answer for the following sentence: It ________________ me that they can't sell their flat. Choose the best answer for the following sentence: We believe that volunteering in all its diversity can make important con-­tributions to ___________.   Choose the best answer for the following sentence: They had to wait a(n) ________ for that prejudice to fade. Choose the best answer for the following sentence: A shortage of water is a problem in many parts of the world. In some areas, water ____________ from the ground faster than nature can replenish the supply. Choose the best answer for the following sentence:  Mark needs to learn ____________ to better if he really wants to be a leader.   Choose the best answer for the following sentence: We run out ________ petrol now.   Choose the best answer for the following sentence: She is absent __________ class. Choose the best answer for the following sentence:  If the tie is not broken after two overtime ________________, a penalty shootout will determine the winner.  

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 507.578
Thành viên mới nhất thuphuong-luong
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.