Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Grammar and Vocabulary
Level 3 - Bài số 8
Số câu hỏi: 60
Thời gian làm bài: 40 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 48/60
Nếu là thành viên VIP: 36/60
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: She suffered a lot from ____________  after the death of her husband.   Choose the best answer for the following sentence: This is about the _____________ that people with epilepsy and their families successfully manage each and every day.   Choose the best answer for the following sentence:  The burglar _____________________.   Choose the best answer for the following sentence: Having finished ______________________ the reading report, I began to listen to music.   Choose the best answer for the following sentence: The university ____________ by private funds as well as by tuition income and grants.   Choose the best answer for the following sentence: He is not in town; he ____________ on a special mission.   Choose the best answer for the following sentence: - I saw Grace this morning at the bank. - It ____________ Grace. She has been to Paris on her honeymoon.   Choose the best answer for the following sentence: She received me kindly, and she got me a ______________ in a shop.   Choose the best answer for the following sentence: The Prime Minister _____________ the people many times about the bad effects of drug. Choose the best answer for the following sentence: My new friend is a law student and he _________ for three years now. Choose the best answer for the following sentence: His decision merited the ___________ of any sensible person.   Choose the best answer for the following sentence: Very few passenger ships cross ___________ Atlantic these days. Choose the best answer for the following sentence: __________ you give me some advice about the language course?   Choose the best answer for the following sentence: "Those eggs of different colors are very artistic.” “Yes, they __________ in Russia.” Choose the best answer for the following sentence: The first year at college was probably the most ___________ year of my life. Choose the best answer for the following sentence: Self-esteem is important. It's important for people to like _______________________ .   Choose the best answer for the following sentence: During the summer, volunteer students help _________________ poor in the city to repair their shelters.   Choose the best answer for the following sentence:  Sheila Hammond, who was only twenty-three when she was elected as a Member of Parliament, said she owed her success all to the way she had been ______________ by her mother, Mary.   Choose the best answer for the following sentence: We don’t have ______________________ tonight.   Choose the best answer for the following sentence: I telephoned David at 4.30, but ____________ . Choose the best answer for the following sentence: If you want to find good information about graduate programs in the United States, look in ________________ of the College Blue Books.   Choose the best answer for the following sentence: "Why the landlord upset?” “Because so many people are complaining ___________ the rent increase.”   Choose the best answer for the following sentence: We have got a lot of ____________________________.   Choose the best answer for the following sentence: You _____________________ me why you're called Peter when your name is John.   Choose the best answer for the following sentence: He ________________ so suspicious to me at the moment. I wonder why. Choose the best answer for the following sentence: I ______ him for five years. I wonder where he is. Choose the best answer for the following sentence: My mother is a caring woman and always _____________ of others.   Choose the best answer for the following sentence: He made the soup by mixing ____________________ meat with some rice.   Choose the best answer for the following sentence: I’m afraid I must ask you both what you _______ yesterday at 10.20 p.m. Choose the best answer for the following sentence: The boy, with his two companions, ___________________ the cherry tree now.   Choose the best answer for the following sentence: His chicken soup is better than any other soups I ____________ . Choose the best answer for the following sentence: This work ________________ today so that we _______________ a holiday tomorrow.   Choose the best answer for the following sentence: My father takes the ___________ for teaching us to study in the evening so that our homework has been finished before bedtime.   Choose the best answer for the following sentence: I have nearly finished reading the book. There are only a few ____________ left.   Choose the best answer for the following sentence: Next month we have two ________________________ holidays.   Choose the best answer for the following sentence: I need someone reliable to look ___________ my children when we are out.   Choose the best answer for the following sentence: The doctors are examining the dog _____________ the child for rabies, which is a dangerous disease ____________ immediate treatment. Choose the best answer for the following sentence: That is ____________ story I have ever heard.   Choose the best answer for the following sentence: “Has the committee made its decision yet?” “Not yet. They are still ____________ the proposal.”   Choose the best answer for the following sentence: The house is ___________ fire. Send ____________ the Fire Brigade!   Choose the best answer for the following sentence: It’s likely that domestic chores will no ____________ be a burden. Choose the best answer for the following sentence: Could you please give me a/an ________ with the cooking? Choose the best answer for the following sentence: Tourism is the major source of ___________ for the area.   Choose the best answer for the following sentence: I would never feel comfortable in a car if I ____________ that the driver had just had his driving license.   Choose the best answer for the following sentence: He put the ladder ___________ the wall.   Choose the best answer for the following sentence: _______________ you study for these exams, _____________ you will do.   Choose the best answer for the following sentence: The students were _______________ for showing up late for class.   Choose the best answer for the following sentence: I don’t object ___________ lending you my pen, but wouldn’t it be better if you had a pen __________ your own?   Choose the best answer for the following sentence: If I ___________ you, I _________ some new clothes for the party.   Choose the best answer for the following sentence: I would rather __________ poor but happy than become rich without happiness.   Choose the best answer for the following sentence: The pilot __________ land the plane on only one engine.   Choose the best answer for the following sentence: Two tablets _____________ twice a day to have you recover from the illness quickly.   Choose the best answer for the following sentence: I __________ some new shorts, but I don't think I like them. Maybe I'll take them back to the store.   Choose the best answer for the following sentence: As it _____________ by the sea, it became a favorite place for various members of the family to visit. Choose the best answer for the following sentence: He wanted to go on holiday. ______________ , he did not have enough money. Choose the best answer for the following sentence: “I had a hard time taking notes on the lecture.” “I did too. The professor speaks ____________.'' Choose the best answer for the following sentence: The bench would collapse if they ____________ on it.   Choose the best answer for the following sentence: “The students all went to the circus yesterday.” “I heard it was really ____________.''   Choose the best answer for the following sentence: "Can't we do something about the situation?''  “Something _________ right now.”   Choose the best answer for the following sentence: I think you __________ practise driving every day to become a safe driver.  

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 332.291
Thành viên mới nhất 0944278626
Thành viên VIP mới nhất phanquangvu2002VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.