Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Grammar and Vocabulary
Level 3 - Bài số 7
Số câu hỏi: 60
Thời gian làm bài: 40 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 48/60
Nếu là thành viên VIP: 36/60
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: He got such a fright. He was _____________ frightened.   Choose the best answer for the following sentence: I ______________ to New York three times this year.   Choose the best answer for the following sentence: It is said that reading ______________ of a child when he leams to evaluate information in the book.   Choose the best answer for the following sentence: He congratulated me __________ winning the competition.   Choose the best answer for the following sentence: If he hadn’t wasted too much time, he ___________ in his examination.   Choose the best answer for the following sentence: The country experienced prosperity during the Kennedy _____________.   Choose the best answer for the following sentence: If you ___________ time, please write to me.   Choose the best answer for the following sentence: A shoe of leather is a _____________________.   Choose the best answer for the following sentence: I write letters ___________ my left hand.   Choose the best answer for the following sentence: _________ she agreed, you would have done it.   Choose the best answer for the following sentence: She ___________ a pair of shoes from among the dozen the salesgirl'd shown he   Choose the best answer for the following sentence: Books are a wonderful source _____________ knowledge and pleasure.   Choose the best answer for the following sentence: She __________________ of great help to us since she ________________ for such a long time with us. Choose the best answer for the following sentence: I am reading this novel. By the time you come back from work I _____________________ . Choose the best answer for the following sentence: Be quiet, please. We ______________ at the translation and you _________________ a lot of noise.   Choose the best answer for the following sentence: There are several ___________ to attract the attention of other people. Choose the best answer for the following sentence:  No one seemed to notice my ____________ and I felt so lonely. Choose the best answer for the following sentence: If something is on your __________, you are thinking or worrying about it a lot. Choose the best answer for the following sentence: If only I ___________ him now.   Choose the best answer for the following sentence: We would like to thank the local enterprises we work _______________ to organize the event. Choose the best answer for the following sentence: As for me, I consider reading ___________ important part of __________ life.   Choose the best answer for the following sentence: My brother _______ his job last month and since then he _____ out of work. Choose the best answer for the following sentence: Some of the proposals ___________ .   Choose the best answer for the following sentence: Mr. Scott has a garage. The garage is ____________________. Choose the best answer for the following sentence: She ___________ the news if she ______________ the radio this morning. Choose the best answer for the following sentence: The headmaster disapproved ____________ his behaviour. Choose the best answer for the following sentence: I am proud to have a family who is ___________ of every member. Choose the best answer for the following sentence: Bathe the wound and _____________ a clean dressing.   Choose the best answer for the following sentence: Be sure to follow the instructions __________ . Choose the best answer for the following sentence: Local news _____________________ on TV every afternoon at 5:50 pm. Choose the best answer for the following sentence: I _________ understand this letter. Will you translate it for me?   Choose the best answer for the following sentence: ''Where does Anthony work?” “I think he’s associated _____________ the Forman Company.'' Choose the best answer for the following sentence: “Do you think it'll snow much longer?” “It _________ to end soon.”   Choose the best answer for the following sentence: Thanks to the advances in _____________ research, people now live a better and longer life.   Choose the best answer for the following sentence: Studying abroad can be very different form studying in your country. For example, in most schools in the UK, ______________ sport is encouraged. Choose the best answer for the following sentence: ______________ weapons have made more contribution to poaching and killing wild animals.   Choose the best answer for the following sentence: ''When _____________?'' “In 1928.”   Choose the best answer for the following sentence: He always prevents me _________ doing my duty. Choose the best answer for the following sentence: She told me that she'd rather ___________ on the committee.   Choose the best answer for the following sentence: In the last hundred years, traveling _____ much easier and more comfortable.   Choose the best answer for the following sentence: There was a traffic jam on my way to work this morning as the main road was under ______________ .   Choose the best answer for the following sentence: To ______________ the habit of reading is to construct for yourself a refuge from almost all the miseries of life.   Choose the best answer for the following sentence: During the flood, people had to live in misery due to the _____________ of food and medicine.   Choose the best answer for the following sentence: The novel has had a tremendous impact on _______________ and publishing markets.   Choose the best answer for the following sentence: At certain times of the day, incidentally at all times when the house ______________ by him, a small figure ___________ at the bottom of the stairs. Choose the best answer for the following sentence: This wine __________ in the cellar for 15 years. When we take it out and open it, it will taste beautiful! Choose the best answer for the following sentence: In general, coal was ______________ source of electrical power in both years, although nuclear power grew _______________ importance. Choose the best answer for the following sentence: _____________ I like her, I think she is rather mean. Choose the best answer for the following sentence:  Under federal law, it is illegal to ______________ women.   Choose the best answer for the following sentence: He developed his own project in ____________ with some Australia experts.   Choose the best answer for the following sentence: Since their appearance, books are a previous _____________ of knowledge and pleasure.   Choose the best answer for the following sentence: They are conducting a campaign to ___________ the public about the dangers of smoking.   Choose the best answer for the following sentence: He was admirably voted the most ___________ production manager of the year.   Choose the best answer for the following sentence: The money ___________ to him two months ago, but it ____________ back yet.   Choose the best answer for the following sentence: For several years, his ambition _______________ to a pilot. Choose the best answer for the following sentence: A goalie who aggressively fouls an attacker in position to score can be charged with a _____________ shot for the other team.   Choose the best answer for the following sentence: “Have you ever played bridge?” “Yes, we _________ all the time when I was in college.” Choose the best answer for the following sentence: Hummock grasses _______________ in loose sand on the crest. Choose the best answer for the following sentence: It’s ages ____________ we said goodbye.   Choose the best answer for the following sentence: He is said to make a decision _________ of the outcome of the study.

Thành viên đã làm bài (2)
dangkhoaest 117584419220752625122
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 507.960
Thành viên mới nhất phuc-hoang
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.