Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Grammar and Vocabulary
Level 2 - Bài số 6
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 25 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 28/40
Nếu là thành viên VIP: 20/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: Most English adjectives __________ the noun they modify.   Choose the best answer for the following sentence: Nine crew members are feared _____________. Choose the best answer for the following sentence: Many Of the ____________________ not expect to win.   Choose the best answer for the following sentence: My car made strange noise, sputtered to a stop, and then wouldn't start again. Fortunately, the mechanic at my garage ____________ the cause of the problem.   Choose the best answer for the following sentence: “How does Ann like her new school?” “Fine. And she’s doing _______________ in her courses.”   Choose the best answer for the following sentence: Whenever a problem __________, we try to discuss and find solution as soon as possible.   Choose the best answer for the following sentence: The main task of a defender in a sport game is to ________________ the opponents from scoring.   Choose the best answer for the following sentence: Martinson has _____________ to do now that he's ________________ than he did when he was ____________.   Choose the best answer for the following sentence: The Sears Tower is ____________ building in Chicago.   Choose the best answer for the following sentence: Thanks to the progress of science and technology, our lives have become ______________. Choose the best answer for the following sentence: Peter is ______________________ John.   Choose the best answer for the following sentence: If John hadn't quarreled with the bad boys at school, he ____________ a black eye.   Choose the best answer for the following sentence: They ______________________ by the sea. Choose the best answer for the following sentence: You __________ have my car if you like. I shan’t be using it tomorrow.   Choose the best answer for the following sentence: She can't stand __________________ under such terrible conditions.   Choose the best answer for the following sentence: Mrs. Kerry didn't want ____________________ on.   Choose the best answer for the following sentence: “What a beautiful dress you’re wearing!” “Thank you. It ___________ especially for me by a French tailor.”   Choose the best answer for the following sentence: Different people like specific types of books, and some people just like __________ literature in general.   Choose the best answer for the following sentence: In conclusion, it seems that although there are big differences between countries, computers are ___________ than televisions in most countries. Choose the best answer for the following sentence:  The minister faced a tough grilling at today's press __________.   Choose the best answer for the following sentence: There are wide variations in the ways that poor people _______________ from volunteer work.   Choose the best answer for the following sentence: The weather report says that ____________ ten inches of snow tomorrow. Choose the best answer for the following sentence: If Jack ____________ home earlier last night, he ____________ you back.   Choose the best answer for the following sentence: A defensive player may only hold, block or pull a / an ___________ who is touching or holding the ball.   Choose the best answer for the following sentence: We watched the little girl _____________________ across the street. Choose the best answer for the following sentence: He wrote __________ his sister when she got into trouble.   Choose the best answer for the following sentence: Miss Claymore: "One month ago, I warned you not to cheat in that test!" Miss Claymore said that she ______________ me not to cheat in that test one month before.   Choose the best answer for the following sentence: He did not come and she looked rather ____________.   Choose the best answer for the following sentence: Every time I miss the bus, it means that I ____________ walk to work.   Choose the best answer for the following sentence: Please ______________ Xerox copies of copyrighted material without the permission of the publisher.   Choose the best answer for the following sentence: Most home-plants die if you ________________ them water.   Choose the best answer for the following sentence: “ ___________ to finish his M.A. degree this year?” “Yes, or they will cut off his scholarship.”   Choose the best answer for the following sentence: If you hadn’t watched that late movie last night, you __________ sleepy now.   Choose the best answer for the following sentence: He will take the dog out for a walk as soon as he ______________ dinner.   Choose the best answer for the following sentence: It is very nice ______________ you to take so much trouble.   Choose the best answer for the following sentence: Many people are not interested ____________ reading books as much as seeing films. Choose the best answer for the following sentence: San Diego is _______________ town in Southern California.   Choose the best answer for the following sentence: Please don't mind. It's my ____________ to help you whenever you want.   Choose the best answer for the following sentence: “Why didn’t you come to yoga classes last night?” “Because I ___________ for my sister until 9.30.”   Choose the best answer for the following sentence: If you ___________ less last night, you ____________ so bad today.    

Thành viên đã làm bài (2)
phuong-nguyen thaophuong2604
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 315.208
Thành viên mới nhất kieu-thanh-pham
Thành viên VIP mới nhất minh-anhVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.