Ghi nhớ bài học |

Bài số 3
Tiếng anh 11
Level 2 - Bài số 3
Số câu hỏi: 2
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 2/2
Nếu là thành viên VIP: 1/2
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Read the passage below and choose one correct answer for each question:          A game show involves members of the public or celebrities, sometimes as part of a team, playing a game, perhaps involving answering quiz questions, for points or prizes. In some game shows contestants compete against other players or another team whilst other shows involve contestants striving alone for a good outcome or high score. Game shows often reward players with prizes such as cash, or holidays and goods and services provided by the show's sponsors. Early television game shows descended from similar programs on broadcast radio.          There are several basic types of game shows. The simplest form of game show is a quiz show whereby people compete against each other by answering quiz questions or solving puzzles. A panel game usually involves a celebrity panel answering questions about a specialist field such as sport or music and is often played for laughs as much as points. The third kind of game show involves contestants completing stunts or playing a game that involves an element of chance or strategy in addition to, or instead of, a test of general knowledge.   1. What is a games show? A. A game show involves members of the public or celebrities. B. A game show involves answering quiz questions for points or prizes of the members of the public or celebrities. C. A game show involves some members striving alone for a good outcome or high score. D. A game show involves contestants compete against other players. 2. What do contestants in some game shows strive alone for? A. Answering quiz questions. B. Competing against other players. C. A good outcome or high score. D. Cash, or holidays and goods and services. 3. What do some game shows reward players with? A. Prizes such as cash, or holidays and goods and services provided by the show's sponsors. B. A good outcome. C. High score. D. Points. 4. What is a panel game? A. A panel game usually involves people competing against each other by answering quiz questions or solving puzzles. B. A panel game usually involves a celebrity panel answering questions about a specialist field such as sport or music. C. A panel game descended from similar programs on broadcast radio. D. A panel game usually involves contestants completing stunts or playing a game that involves an element of chance or strategy in addition to, or instead of, a test of general knowledge. 5. Which of the following is the simplest form of a game show? A. A puzzle. B. A panel game. C. A quiz show. D. A test of general knowledge.   Read the following passage and choose the best answer for each blank:         In most countries of the world the population is (1)_________ alarmingly. This is especially true in poor, developing and even in developed countries. Overpopulation causes a (2)__________ number of problems.         In poor countries, it is difficult (3)________ enough food to feed even the present number of people. In addition, education (4)_________ the number of children per family is not always successful. Poorer countries usually have a lot of unemployment too, and an increase in population simply (5)_______ the situation worse. The environment also suffers when there are too many people living on the land.         In rich, industrialised and developing countries it is very difficult for governments (6)_________ effective public services in overcrowded cities. Moreover, there is usually a great deal more crime which is often due to high rates of unemployment. Further large increases in population only cause more overcrowding unemployment and crime.         There are two main solutions to the (7)__________ problem. Firstly, every woman who is pregnant but who does not want to give birth, should be allowed by law to have an abortion. Secondly, governments must educate people to limit the size of the family.         To sum up, if the population explosion (8)_________ , many more people (9)______ of starvation in poor countries, and life in the cities, even in rich nation, (10)_________ increasingly difficult.   1. A. going                   B. increasing               C. announcing             D. warning 2. A. considerable        B. big                          C. large                        D. strong 3. A. providing             B. provide                    C. to provide               D. provided 4. A. to control             B. to limit                     C. get                         D. involve 5. A. makes                  B. making                    C. to make                  D. made 6. A. to be provided     B. providin                   C. provi                       D. to provide 7. A. overdevelopment B. overloading            C. overpopulation       D. overcrowd 8. A. continues             B. continuing               C. continued               D. will continue 9. A. die                       B. will die                     C. would die               D. died 10. A. would become   B. becoming                 C. becomes                D. will become  

Thành viên đã làm bài (1)
admin123
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 326.021
Thành viên mới nhất lockt12
Thành viên VIP mới nhất baobao269VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.