Ghi nhớ bài học |

Unit 10: NATURE IN DANGER

Phần I     TỪ MỚI

 

Word

Transcript

Audio

Meaning

Example

capture (v)

/ˈkæptʃə(r)/

 

bắt, bắt giữ

Allied troops captured over 300 enemy soldiers.

co-exist (v)

/ˌkəʊɪɡˈzɪst/

 

 

 

sống chung, cùng tồn tại

English speakers now coexist peacefully with their Spanish-speaking neighbours.

cultivation (n)

 /ˌkʌltɪˈveɪʃn/

 

sự canh tác

fertile land that is under cultivation (= being cultivated)

destroy (v)

/dɪˈstrɔɪ/

 

 

phá hủy, tàn phá

The building was completely destroyed by fire.

devastate (v)

/ˈdevəsteɪt/

 

 

tàn phá, phá hủy

The bomb devastated much of the old part of the city.

discharge (v)

 /dɪsˈtʃɑːdʒ/

 

đổ ra, chảy ra, phóng ra

Patients were being discharged from the hospital too early.

endangered (a)

/ɪnˈdeɪndʒəd/

 

bị nguy hiểm, bị tàn phá

These orang-utans are critically endangered due to habitat loss.

extinct (a)

/ɪkˈstɪŋkt/

 

bị tiêu diệt, bị diệt chủng

the red squirrel is in danger of becoming extinct in England.

fertilizer (n)

 /ˈfɜːtəlaɪzə(r)/

 

phân bón

He spread fertilizer on the field with a rake.

landscape (n)

/ˈlændskeɪp/

 

phong cảnh

the woods and fields that are typical features of the English landscape

maintenance (n)

/ˈmeɪntənəns/

 

 

 

sự giữ gìn, duy trì, bảo quản

The school pays for heating and the maintenance of the buildings.

offspring (n)

/ˈɒfsprɪŋ/

 

con cháu, dòng dõi

The beast was believed to be the offspring of a panther.

pesticide (n)

/ˈpestɪsaɪd/

 

 

 

thuốc diệt côn trùng

vegetables grown without the use of pesticides

prohibit (v)

/prəˈhɪbɪt/

 

cấm, không cho phép

 Soviet citizens were prohibited from travelling abroad.

protect (v)

/prəˈtekt/

 

bảo vệ

They huddled together to protect themselves from the wind.

respect (n)

/rɪˈspekt/

 

sự liên quan, mối quan hệ

A deep mutual respect and understanding developed between them.

scenic (a)

/ˈsiːnɪk/

 

thuộc về quang cảnh

They took the scenic route back to the hotel.

survive (v)

/səˈvaɪv/

 

sống sót, tồn tại

She was the last surviving member of the family.

 

Phần II      CÁC KIẾN THỨC CẦN HỌC

 

    A.   PRONUNCIATION        /l/, /r/ vs /h/

 

/sl/

/sm/

/sn/

/sw/

slave /sleɪv/

smug  /smʌɡ/

snack /snæk/

sweep /swiːp/

sleep /sliːp/

smoke /sməʊk/

sneeze  /sniːz/

swallow /ˈswɒləʊ/

slim/slɪm/

smell /smel/

snooker /ˈsnuːkə(r)/

swim /swɪm/

slow/sləʊ/

smart /smɑːt/

snowy /ˈsnəʊi/

swing /swɪŋ/

slap/slæp/

 

small /smɔːl/

snap /snæp/

switch /swɪtʃ/

 

B.   GRAMMAR: Relative pronouns with prepositions

 

   I. FORM

preposition (giới từ) + whom/ which

Ex:
- The bed on which I slept last night wasn’t very comfortable.
- The woman with whom I didn’t keep space was running very fast.

who / whom / which / that…+ preposition

Ex:
- The bed which/ that I slept on last night wasn’t very comfortable.
- The woman who/ whom I didn’t keep space with was running very fast.

    II. NOTES

 Sau giới từ, không sử dụng “who” và “that”   

Ex

 -  The man was running very fast. I didn’t keep space with him.
        = The man who/ whom I didn’t keep running very space with was fast.
        = The man with who/ whom I didn’t keep running very space was fast.                       

- The bed wasn’t very comfortable. I slept on it last night.
    = The bed which/ that I slept on last night wasn’t very comfortable.
    = The bed on which/ that I slept last night wasn’t very comfortable

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 355.128
Thành viên mới nhất nghi-huynh
Thành viên VIP mới nhất hocsinh1VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.