Ghi nhớ bài học |

Unit 9:THE POST OFFICE

Phần I     TỪ MỚI

 

Word

Transcript

Audio

Meaning

Example

bother (v)

/ˈbɒðə(r)/

 

làm phiền, áy náy

If that’s all the thanks I get, I won’t bother in future!

commune (n)

/ˈkɒmjuːn/

 

xã hội

She lives in a commune.

courteous (a)

/ˈkɜːtiəs/

 

 

lịch sự

The hotel staff are friendly and courteous.

coward (n)

/ˈkaʊəd/

 

 

kẻ hèn nhát

I'm a real coward when it comes to going to the dentist.

digit (n)

/ˈdɪdʒɪt/

 

con số

The number 57306 contains five digits.

dissatisfaction (n)

/ˌdɪsˌsætɪsˈfækʃn/

 

sự không hài lòng

Many people have expressed their dissatisfaction with the arrangement.

Express Mail Service

/ɪkˈspres /meɪlˈsɜːvɪs/

 

dịch vụ thư chuyển phát nhanh

 

Express Money Transfer

/ɪkˈspres ˈmʌni trænsˈfɜː(r)/

 

dịch vụ chuyển phát tiền nhanh

 

facsimile (fax)

/fækˈsɪməli/

 

bản sao, máy fax

A facsimile of the document is available in the British Library.

Flower Telegram Service

/ˈflaʊə(r) ˈtelɪɡræm ˈsɜːvɪs/

 

dịch vụ điện hoa

 

Mail and Parcel Service

/meɪl  ənd ˈpɑːsl ˈsɜːvɪs/

 

dịch vụ chuyển phát thư và bưu phẩm

 

Messenger Call Service

/ˈmesɪndʒə(r) kɔːl ˈsɜːvɪs/

 

dịch vụ điện thoại

 

notify (v)

/ˈnəʊtɪfaɪ/

 

thông báo

You must notify us in writing if you wish to cancel your subscription.

Press Distribution

/pres ˌdɪstrɪˈbjuːʃn/

 

dịch vụ phát hành báo chí

 

proportion (n)

/prəˈpɔːʃn/

 

tỉ lệ

Loam is a soil with roughly equal proportions of clay, sand and silt.

punctuality (n)

/ˌpʌŋktʃuˈæləti/

 

sự đúng giờ

He insists on regular attendance and punctuality.

recipient (n)

/rɪˈsɪpiənt/

 

người nhận

recipients of awards

satisfaction (n)

/ˌsætɪsˈfækʃn/

 

sự hài lòng

She looked back on her career with great satisfaction.

secure (a)

/sɪˈkjʊə(r)/

 

an toàn, bảo đảm

At last they were able to feel secure about the future.

spacious (a)

/ˈspeɪʃəs/

 

rộng rãi

The hotel rooms are spacious and comfortable.

speedy (a)

/ˈspiːdi/

 

nhanh chóng

We wish you a speedy recovery (= from an illness or injury).

subscriber (n)

/səbˈskraɪbə(r)/

 

người đăng kí, thuê bao

Subscribers to the magazine can take advantage of this special offer.

telecommunication (n)

/ˌtelikəˌmjuːnɪˈkeɪʃn/

 

viễn thông

a telecommunication company

thoughtful (a)

/ˈθɔːtfl/

 

sâu sắc, chín chắn

It was very thoughtful of you to send the flowers.

well-trained (a)

/wel treɪned/

 

lành nghề, được đào tạo bài bản

He is a well-trained worker

 

Phần II     CÁC KIẾN THỨC CẦN HỌC

 

 

A.   PRONUNCIATION      /sp/ - /st/ - /sk/

 

/sp/

/st/

/sk/

speak /spiːk/

Study /ˈstʌdi/

ask /ɑːsk/

speech /spiːtʃ/

stand /stænd/

disk /dɪsk/

speedy /ˈspiːdi/

stop /stɒp/

dusk /dʌsk/

crisp /krɪsp/

best  /best/

skill /skɪl/

spacious /ˈspeɪʃəs/

text /tekst/

school /skuːl/

 

    B.   GRAMMAR: REVISION:

    DEFINING RELATIVE CLAUSES VS NON - DEFINING RELATIVE CLAUSES


CÁC LOẠI MỆNH ĐỀ QUAN HỆ

 

Mệnh đề quan hệ xác định (defining relative clause)

Mệnh đề quan hệ không xác định (non-defining relative clause)

Định  nghĩa

Là mệnh đề được dùng để xác định danh từ đứng trước nó. Mệnh đề xác định là mệnh đề cần thiết cho ý nghĩa của câu, không có nó câu sẽ không đủ nghĩa.

 Là mệnh đề cung cấp thêm thông tin về một người, một vật hoặc một sự việc đã được xác định. Mệnh đề không xác định là mệnh đề không nhất thiết phải có trong câu, không có nó câu vẫn đủ nghĩa

Cách dùng

Nó được sử dụng khi danh từ là danh từ không xác định và không dùng dấu phẩy ngăn cách nó với mệnh đề chính.

-Mệnh đề quan hệ không xác định thường được ngăn với mệnh đề chính bởi các dấu phẩy. Danh từ đứng trước thường là tên riêng hoặc trước các danh từ thường có các từ như: this, that, these, those, my, his, her…đứng trước.

- Không được dùng that trong mệnh đề không xác định.

Ví dụ

- The girl who is wearing the blue dress is my sister.

- The book which I borrowed from you is very interesting.

- My father, who is 50 years old, is a doctor.

- This girl, whom you met yesterday, is my daughter.

 

Lưu ý

 

Ta dùng mệnh đề quan hệ không xác định khi mà danh từ nó bổ nghĩa là một danh từ được xác định rõ. Khi đó là danh từ riêng, danh từ đi với tính từ sở hữu hoặc là danh từ đi với các từ chỉ như this, that,….

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 507.964
Thành viên mới nhất hoan-nguyen
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.