Ghi nhớ bài học |

Unit 4: VOLUNTEER WORK

Phần I     TỪ MỚI

 

Word

Transcript

Audio

Meaning

Example

charity (n)

/ˈtʃærəti/

 

lòng bác ái, nhân từ

Many charities sent money to help the victims of the famine.

clear (v)

 /klɪə(r)/

 

dọn, dọn dẹp

She gave me clear and precise directions.

co-operate (v)

/kəʊˈɒpəreɪt/

 

hợp tác, cộng tác

The two groups agreed to cooperate with each other.

co-ordinate (v)

/kəʊˈɔːdɪneɪt/

 

phối hợp, xếp đặt

We need to develop a coordinated approach to the problem.

craft (n)

/krɑːft/

 

 

thủ công

traditional crafts like basket-weaving

disadvantaged (a)

/ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒd/

 

bị thiệt thòi

socially disadvantaged sections of the community

donation (n)

/dəʊˈneɪʃn/

 

 

 

sự đóng góp, dâng hiến

The work of the charity is funded by voluntary donations.

gratitude (n)

/ˈɡrætɪtjuːd/

 

sự biết ơn

She was presented with the gift in gratitude for her long service.

handicapped (a)

/ˈhændikæpt/

 

tàn tật, bị tật nguyền

The accident left him physically handicapped.

issue (v)

/ˈɪʃuː/

 

phát, phát hành

The union plans to raise the issue of overtime.

martyr (n)

/ˈmɑːtə(r)/

 

 

 

liệt sỹ, người hi sinh

He makes a martyr of himself whenever it’s his turn to do the housework.

minority (n)

 /maɪˈnɒrəti/

 

thiểu số, số ít

For a minority, the decision was a disappointment

mow (v)

/məʊ/

 

cắt cỏ, xén cỏ

I mow the lawn every week in summer.

remote (a)

/rɪˈməʊt/

 

xa xôi, hẻo lánh

 The farmhouse is remote from any other buildings.

wounded (a)

/ˈwuːndɪd/

 

bị thương

There were 79 killed and 230 wounded.

 

Phần II     CÁC KIẾN THỨC CẦN HỌC

 

A.   PRONUNCIATION             /w/ vs /j/

 

/w/

/j/

wet /wet/

year /jɪə(r)/

west /west/

use /juːz/

wine /waɪn/

yellow /ˈjeləʊ/

whale /weɪl/

yes /jes/

wheel  /wiːl/

young /jʌŋ/

 

B.   GRAMMAR   

 

I. Gerund and present participle

  1. Gerund (S + V-ing)

Một số động từ sau đây cần có V-ing theo sau:

enjoy  (thích)

finish (hoàn thành)

allow/permit

recommend

keep (tiếp tục)

practise (thực hành)

deny (từ chối)

consider (xem xét)

miss (bỏ lỡ)

postpone (trì hoãn)

suggest (đề nghị)

quit (từ bỏ)

avoid (tránh)

spend (tiêu, trải qua)

advise (khuyên)

like/dislike

mind (phiền)

mention (đề cập)

risk (mạo hiểm)

can’t help (không thể không)

Ex: She enjoys listening to music. (Cô ấy thích nghe nhạc.)

* LƯU Ý: Sau giới từ (in, on, at, about, for, from, …) ta dùng V-ing.

 2. Present participle

The present participle là một participle kết thúc bằng đuôi -ing. Nó thường được dùng kèm với một trợ động từ to be để hình thành nên dạng ở thì tiếp diễn. Nó luôn luôn ở dạng một động từ đuôi -ing hay nói cách khác là động từ tiếp diễn, kể cả những động từ bất quy tắc ở dạng -ing.

Ex: - I am learning English. (Learning là một phần của cụm động từ tiếp diễn am learning)

      - We were running through the woods. (Running là một phần của cụm động từ tiếp diễn were running)

Ngoài ra, present participle còn được dùng như một tính từ:

Ex: I am a working woman. (working ở đây đóng vai trò là một tính từ)

Chú ý: Dạng của Present participle gần giống như Gerund. Nhưng hãy nhớ rằng nếu Gerund được sử dụng như một danh từ thì Present participle được sử dụng như một động từ hoặc một tính từ.

 

II. Perfect gerund and perfect participle 

1. Perfect gerund

 - Trong một số ngữ cảnh rất khó mà xác định được khi nào là perfect gerund và khi nào là perfect participle vì hình thức chính tả của chúng giống hệt nhau.

 - Chúng ta sử dụng perfect gerund khi muốn để cập đến một hành động trong quá khứ (chỉ hồi ức):

SUBJECT + MAIN VERB (V2) + PERFECT GERUND + PARTICIPLE

 - Nếu sự kiện cụ thể, rõ ràng ở ngữ cảnh và thời gian xảy ra sớm hơn, chúng ta không cần sử dụng perfect gerund mà chỉ cần sử dụng gerund mà thôi. Chức năng là 1 danh từ, do đó nó đứng vị trí của 1 Subject hay Object.

Ex: - Having sat there all day was a challenge for the lifeguards = A challenge for the lifeguards was having sat there all day O

(Ngồi trên đó cả ngày là 1 thử thách đối với những người vệ sĩ này)

- I have been to South Korea → My having been to South Korea helped me learn the language when I took classes.

(Tôi đã từng đến Hàn Quốc → Việc đã đến Hàn Quốc đã giúp tôi học được ngôn ngữ này khi tôi tham gia các lớp học ở đó)

2. Perfect participle (having + past participle)

- Perfect participle để chỉ một hành động diễn ra, xảy ra kế tiếp nhau. Sự việc thứ 2 sẽ xảy ra tức thời, ngay sau khi hoàn tất sự việc thứ 1. Sự việc thứ 2 là kết quả của sự việc thứ 1.

HAVING + V3 + SUBJECT + MAIN VERB (V2)

- Ở thế phủ định NOT đứng trước HAVING + V3

Ex: - Having done, having finished, having read, having spoken

Ngoài ra, nó còn được dùng ở thể bị động:

Ex: - Having been heard terrible weather forecast, we decided not to travel.

Chú ý: A perfect participle (past participle): dùng để lượt bớt chủ ngữ trong câu trong trường 2 chủ ngữ đó là cùng 1 người hay 1 vật, hành động nào xảy ra trước thì ta dùng perfect participle trong mệnh đề đó. 

Ex: - Having sat all day in the tower, the lifeguard left to find a cold drink.

 = The lifeguard has sat all day in the tower, he left to find a cold drink 

(Ngồi cả ngày trên pháo đài, anh vệ sĩ bỏ đi tìm nưóc uống)

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 332.330
Thành viên mới nhất duongkaka050803
Thành viên VIP mới nhất phanquangvu2002VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.