Ghi nhớ bài học |

Bài số 8
Tiếng anh 10
Level 2 - Bài số 8
Số câu hỏi: 2
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 2/2
Nếu là thành viên VIP: 1/2
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Read the following passage and choose the best answer for each blank:         Mr. Marshall lived his entire life in a small town in the north of ' England.         He never left the house (1)________ he was born, never married, never went on holiday and had no friends.         He worked in a local factory for (2)__________ forty years but even the people who had worked with him for years (3)__________ very little about him.         He wrote the same old clothes years in years out, and (4)_________ he shopped regularly at the local stores, he bought only the most basic foodstuffs, never changing his purchases from one week to the next week.        So (5)________ he died last month, neighbours and local people were astonished to learn that Mr. Marshall was not just a rich man, he was in fact (6) ________ millionaire!        He had no bank account, no money invested anywhere but in the various drawers, cupboards and boxes in the house, there were hundreds and thousands of bank (7)_________ and coins.        It took the local police over two weeks to clear the house and the bank clerks took just as long to (8)__________ all the money.        "We had absolutely no idea that he had been hiding his money over the years," one of his neighbours (9)_________. "In fact, we used to feel sorry for him. We thought he was so poor that he was unable to (10)_________ anything better for himself."   1. A. which              B. where               C. who                 D. what 2. A. more               B.above                C. over                 D. than 3. A. reminded        B. held                  C. had                  D. knew 4. A. although         B. but                   C. because           D. however 5. A. while               B. when               C. during               D. that 6. A. the                  B. this                  C. a                       D. one 7. A. paper              B. money             C. letters               D. notes 8. A. number           B.count                C. guess                D. make 9. A. said                 B.spoke               C. mentioned        D. told 10. A. pay               B.spend                C. afford               D. give Read the following passage and choose the best answer for each blank:                                                      FILM         Film is a term that encompasses individual (1)_______ pictures, the field film as an art form, and the motion picture industry. Films are (2)_________ by recording images from the world with cameras, or by creating (3)________ using animation techniques or special effects.        Films are cultural artifacts created by specific cultures, (4) _______  reflect those cultures, and, in turn, affect them. Film is considered to be an important art (5_______, a source of popular entertainment and a powerful method for educating - or indoctrinating - citizens. The visual elements of cinema gives motion pictures a universal power of (6)_______. Some films have become popular worldwide attractions by using dubbing or subtitles that translate the dialogue.       The origin (7)________ the name "film" comes from the fact that photographic film (also (8)________ film stock) had historically been the primary medium (9)________ recording and displaying motion pictures. Many other (10)_______ exist for an individual motion picture, including picture, picture show, photo-play, flick, and most commonly, movie. Additional terms for the field in general include the big screen, the silver screen, the cinema, and the movies.   1. A. motion               B. move                  C. emotion                   D. movement 2. A. done                  B. created              C. produced                 D. arranged 3. A. pictures             B. paintings            C. photographs            D. images 4. A. that                   B. which                 C. who                          D. whom 5. A. form                  B. formation            C. forming                     D. format 6. A. speaking           B. writing                C. communication         D. working 7. A. in                      B. for                       C. with                          D. of 8. A. call                    B. calls                    C. called                        D. calling 9. A. in                      B. for                       C. with                          D. of 10. A. terms              B. words                 C. phrases                     D. sentence

Thành viên đã làm bài (4)
phuonganh123 hhhhh123456789 trunghai socutlamvuon
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 326.019
Thành viên mới nhất 146393033109206
Thành viên VIP mới nhất baobao269VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.