Ghi nhớ bài học |

Bài số 5
Tiếng anh 10
Level 2 - Bài số 5
Số câu hỏi: 2
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 2/2
Nếu là thành viên VIP: 1/2
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Read the following passage and choose the best answer for each blank:         In 1952 Mother Terera (1)_______ the first Home for the Dying in Calcutta. Over some years, Mother Teresa’s Missionaries of Charity grew from twelve to thousands, serving "the poorest of (2)________ poor" in 450 centers around the world. Mother Teresa created many homes for the dying and the unwanted from Calcutta to New York. She was one of the first to establish homes for AIDS (3)________. For more than 45 years, Mother Teresa comforted the poor,the dying, and the unwanted around the world.         In 1979, Mother Teresa (4)________ awarded the Nobel Peace Prize, "for work undertaken in the struggle to (5)________ poverty and distress, (46) also constitute a (7)_______ to peace." She refused the conventional ceremonial banquet given to laureates, and gave $6,000 to the poor in Calcutta, claiming the money would permit her (8)_________ hundreds of needy for a year. When Mother Teresa received the prize, she was asked, "What can we do to promote world (9)_________ ?" Her answer was simple: "Go home and love your family." In the same year, she was also awarded the Balzan Prize for promoting peace and brotherhood (10)_________ the nations. 1. A. opened B. installed C. turned D. raised 2. A. a B. an C. the D. Ø 3. A. enjoyers B. deservers C. awarders D. patients 4. A. is B. was C. has been D. had been 5. A overcome B. support C. protest D. protect 6. A. that B. which C. who D. whose 7. A. threat B. threaten C. threatened  D. threatening 8. A. feed B. to feed C. fed D. feeding 9. A. peaceful B. peaceable C. peacefully D. peace 10. A. in B. between C. among D. with Read the following passage and choose the best answer for each blank:        My home is in the air - I do an enormous amount of travelling. It is a fast life and (1)_______ of work, but I like it and that is the only way (2)________ me.        Everything is tiring - music, travelling - but what can I do? I am not (3)_________ to complaining. It is hard to imagine now (4)_________ I will ever be very long in one place. My home town is on the Caspian Sea. There is sea, wind, sun and (5)_________  many tourists and hotels. I have my own flat with four or five rooms, but I am seldom there. If I am there for a day or two I prefer to (6)________ with my mother and grandmother. They live in a small house, (7)___________ it is very comfortable and my mother cooks for me. I like food, simple food.        I have no wife, no brothers or sisters and my father (8)_______ when I was seven. He was an engineer and I don't (9)__________ him very well. He liked music very much and wanted me to (10)___________ a musician.   1. A. most                   B. full                      C. complete                     D. more 2. A. for                      B. to                        C. in                                D. by 3. A. wanted              B. taken                  C. used                           D. known 4. A.and                     B. so                       C. while                           D. that 5. A. far                      B. too                     C. much                           D. more 6. A. stay                   B. go                       C. do                               D.spend 7. A. but                    B. since                   C. even                            D. which 8. A. killed                 B. gone                   C. passed                         D. died 9. A. know                 B. remember           C. remind                         D. see 10. A. become           B. turn                     C. develop                       D. grow  

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 322.012
Thành viên mới nhất uuuuuhdhshdbd
Thành viên VIP mới nhất 112486584366027744927VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.