Ghi nhớ bài học |

Bài số 3
Tiếng anh 10
Level 3 - Bài số 3
Số câu hỏi: 60
Thời gian làm bài: 40 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 48/60
Nếu là thành viên VIP: 36/60
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: There are still many arguments for and ____________ TV but in my opinion, TV has changed our lives a lot.   Choose the best answer for the following sentence: This box ___________ for a long time yet. Choose the best answer for the following sentence: The weather ____________ better and better, we can go for a picnic as planed.   Choose the best answer for the following sentence: Son: ''Are you __________ with my present school report?” Mother: ''I’m proud of you!'' Choose the best answer for the following sentence: He tries his best to make the room ___________.   Choose the best answer for the following sentence: The farmer uses a ___________ to break up the soil before planting trees. Choose the best answer for the following sentence: He has an outgoing personality and is quite a ____________ at times.   Choose the best answer for the following sentence: We all feel sad __________ the bad news.   Choose the best answer for the following sentence: Russian is a ______________ language to learn than English is.   Choose the best answer for the following sentence: Father: “Playing computer game for more than two hours a day is not good” Tuan: “I know, I’ll ________________ .” Choose the best answer for the following sentence: Every time he turns the radio on I can’t sleep because it is _____________ . Choose the best answer for the following sentence: Tan: “How can I get to your house?” Hue: “Go ahead, take the first turning __________. My house is opposite to a book store”   Choose the best answer for the following sentence: Since he went to university, Mike has become very interested in __________ issues.   Choose the best answer for the following sentence: I'm afraid my parents do not allow me ___________ on a long journey.    Choose the best answer for the following sentence: He is ___________, I always have to tell him what to do. Choose the best answer for the following sentence: The air-hostess had known that you were ill,_______________ ? Choose the best answer for the following sentence: Loan: “What sort of books do you like to read?” Dung: “_________________ ” Choose the best answer for the following sentence: ____________ is the countries on the edge of the Pacific Ocean such as Japan, Australia and the West coast of the US.   Choose the best answer for the following sentence: The head teacher gave an ______________ talk to all the students in my class. Choose the best answer for the following sentence: We all like that teacher __________ his nice sense of humour.   Choose the best answer for the following sentence: I would rather read books _____________ go to the cinema.   Choose the best answer for the following sentence: She is accompanied _________ the organ by her mother.   Choose the best answer for the following sentence: Emperor Akihito of Japan was _______________ in Tokyo.   Choose the best answer for the following sentence: English is ___________ tongue America   Choose the best answer for the following sentence: He told me ________. Choose the best answer for the following sentence: ___________ Suez Canal connects ___________ Mediterranean Sea with ___________ Red Sea. Choose the best answer for the following sentence: Hang: “Is this a good book?”  Lan: "______________ "  Choose the best answer for the following sentence: A leg injury prevented the footballer from active ______________ in the final tournament.   Choose the best answer for the following sentence: They have moved to live here _________ 2006   Choose the best answer for the following sentence: He retired early _____________ ill-health.   Choose the best answer for the following sentence: The students are busy _____________ their assignments. Choose the best answer for the following sentence: _______________ Walt Disney drew the first Mickey Mouse cartoon.   Choose the best answer for the following sentence: The exhibitions ______________ the interest in the artists’ work. Choose the best answer for the following sentence: The house has been roofed for more than 12 years, it need ___________ now.   Choose the best answer for the following sentence: My father works very hard so he can afford _____________ my family to Singapore this summer. Choose the best answer for the following sentence: Scientists in different countries, working independently _____________ of each other, have come up with very similar results.   Choose the best answer for the following sentence: Music plays an __________ part in human life because it helps us to express our emotions and relax.   Choose the best answer for the following sentence: The soup is too salty. You _______________ too much salt in your cooking. Choose the best answer for the following sentence: I ____________ to bed on time and get up early for morning exercises.   Choose the best answer for the following sentence: Spectators are reminded that it is ____________ to take photographs during the match.   Choose the best answer for the following sentence: Quang: “______________ on my desk?” Anh: “It’s mine” Choose the best answer for the following sentence: I ________________ in the countryside. Walking to school is one of my habits. Choose the best answer for the following sentence: It used to be said that Britain ruled a / an ______________ on which the sun would never set.   Choose the best answer for the following sentence: A ______________ is a person who does not obey the law, especially intentionally and often.   Choose the best answer for the following sentence: David Beckham is famous __________ his contribution to football.   Choose the best answer for the following sentence: ______________ the rain, we had a barbecue.   Choose the best answer for the following sentence: There 's a lot of sunshine. It's ___________ today. Choose the best answer for the following sentence: We sometimes enjoy a _________ show at weekends.   Choose the best answer for the following sentence: He was unwilling to explain the reason ___________ his absence.   Choose the best answer for the following sentence: Every Monday morning students in our country always sing the national anthem, which is considered one of the good way to promote _____________.   Choose the best answer for the following sentence: Thanks to the help from foreign engineers we ___________ the task without them.    Choose the best answer for the following sentence: ____________ is the distance from here to the airport? Choose the best answer for the following sentence: Nghia: “What’s your teacher like?” Thu: “She ___________ ” Choose the best answer for the following sentence: Toan: “How did you know your close friend?” Nga: “Thanh and Le ____________ me to her”   Choose the best answer for the following sentence: Books which are sold in this shop are ___________ the cheapest price.   Choose the best answer for the following sentence: The match was ____________ because of the bad weather.   Choose the best answer for the following sentence: You should have done it _______________.   Choose the best answer for the following sentence: The ______________ of the General Teaching Council will advance that worthy goal and make the career more attractive to the best graduates.   Choose the best answer for the following sentence: Computer connected with internet can help us to send and _____________ letters easily. Choose the best answer for the following sentence: Don’t say anything _____________.  

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 326.019
Thành viên mới nhất 146393033109206
Thành viên VIP mới nhất baobao269VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.