Ghi nhớ bài học |

Unit 15: CITIES

Phần I     TỪ MỚI

 

Word

Transcript

Audio

Meaning

Example

attract (v)

/əˈtrækt/

 

thu hút, hấp dẫn

hat was what first attracted me to the place.

base (n)

/beɪs/

 

 

bệ

The lamp has a heavy base.

characterise (v)

/ˈkærəktəraɪz/

 

đặc trưng hóa

the rolling hills that characterize this part of England

convenient (a)

 /kənˈviːniənt/

 

thuận tiện

You'll find these meals quick and convenient to prepare.

crown (n)

/kraʊn/

 

vương miện

She refused the crown (= refused to become queen).

finance (n)

/ˈfaɪnæns/

 

tài chính

Finance for education comes from taxpayers.

ice - free (a)

/aɪs friː/

 

không bị đóng băng

 

located (a)

/ləʊˈkeɪtɪd/

 

ở vị trí

a small town located 30 miles south of Chicago

metropolitan (a)

/ˌmetrəˈpɒlɪtən/

 

(thuộc) khu đô thị lớn

the New York metropolitan area

mingle (v)

 /ˈmɪŋɡl/

 

hòa lẫn, trộn lẫn

The sounds of laughter and singing mingled in the evening air.

open (a)

/ˈəʊpən/

 

cởi mở

A wasp flew in the open window.

reserved (a)

/rɪˈzɜːvd/

 

kín đáo, dè dặt

She is a reserved girl

robe (n)

/rəʊb/

 

áo choàng

a ghostly figure in flowing robes of white

tablet (n)

/ˈtæblət/

 

tấm bảng nhỏ bằng đá có viết/khắc chữ trên đó

Take two tablets with water before meals.

torch (n)

 /tɔːtʃ/

 

 

ngọn đuốc

Shine the torch on the lock while I try to get the key in.

unusual (a)

/ʌnˈjuːʒuəl/

 

kì lạ , đặc biệt

She has a very unusual name.

 

Phần II     CÁC KIẾN THỨC CẦN HỌC

  

A. PRONUNCIATION             /θ/ vs /ð/

 

/θ/

/ð/

     think /θɪŋk/

      they /ðeɪ/

      thought /θɔːt/

      another  /əˈnʌðə(r)/

      mouth  /maʊθ/

      those /ðəʊz/

      thin /θɪn/

      then  /ðen/

      something /ˈsʌmθɪŋ/

      brother /ˈbrʌðə(r)/

 

 B. GRAMMAR   

 

 I. Non-defining vs defining relative clauses

 


CÁC LOẠI MỆNH ĐỀ QUAN HỆ

 

Mệnh đề quan hệ xác định (defining relative clause)

Mệnh đề quan hệ không xác định (non-defining relative clause)

Định  nghĩa

Là mệnh đề được dùng để xác định danh từ đứng trước nó. Mệnh đề xác định là mệnh đề cần thiết cho ý nghĩa của câu, không có nó câu sẽ không đủ nghĩa.

 Là mệnh đề cung cấp thêm thông tin về một người, một vật hoặc một sự việc đã được xác định. Mệnh đề không xác định là mệnh đề không nhất thiết phải có trong câu, không có nó câu vẫn đủ nghĩa

Cách dùng

Nó được sử dụng khi danh từ là danh từ không xác định và không dùng dấu phẩy ngăn cách nó với mệnh đề chính.

-Mệnh đề quan hệ không xác định thường được ngăn với mệnh đề chính bởi các dấu phẩy. Danh từ đứng trước thường là tên riêng hoặc trước các danh từ thường có các từ như: this, that, these, those, my, his her…đứng trước.

- Không được dùng that trong mệnh đề không xác định.

Ví dụ

- The girl who is wearing the blue dress is my sister.

- The book which I borrowed from you is very interesting.

- My father, who is 50 years old, is a doctor.

- This girl, whom you met yesterday, is my daughter.

 

Lưu ý

 

Ta dùng mệnh đề quan hệ không xác định khi mà danh từ nó bổ nghĩa là một danh từ được xác định rõ. Khi đó là danh từ riêng, danh từ đi với tính từ sở hữu hoặc là danh từ đi với các từ chỉ như this,that,….

 

II. Although as a contrasting connector

 

        Although + S + V + O, S + V + O 

Or     S + V + O although S + V + O  : Mặc dù...

Example : a) Although he tried very hard, he couldn’t lift the box up.

              b) He was lazy. He passed the test.

                 -> Although he was lazy, he passed the test.

              c) We had a picnic. The weather was bad.

                 -> We had a picnic though the weather was bad.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 315.011
Thành viên mới nhất duonghan90
Thành viên VIP mới nhất minh-anhVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.