Ghi nhớ bài học |

Unit 12: MUSIC

 

Phần I     TỪ MỚI

 

Word

Transcript

Audio

Meaning

Example

classical music (n)

/ˈklæsɪkl ˈmjuːzɪk/

 

nhạc cổ điển

He plays classical music, as well as pop and jazz.

communicate (v)

/kəˈmjuːnɪkeɪt/

 

giao tiếp

They communicated in sign language.

compose (v)

/kəmˈpəʊz/

 

sáng tác, soạn nhạc

Ten men compose the committee.

composer (n)

/kəmˈpəʊzə(r)/

 

nhà sáng tác, soạn nhạc

Verdi was a prolific composer of operas.

delight (v)

/dɪˈlaɪt/

 

làm cho vui vẻ, dễ chịu

The children squealed with delight when they saw the puppy.

emotion (n)

/ɪˈməʊʃn/

 

tình cảm

He lost control of his emotions.

folk music (n)

/fəʊk ˈmjuːzɪk/

 

nhạc dân gian

 

funeral (n)

 /ˈfjuːnərəl/

 

đám tang

Hundreds of people attended the funeral.

gentle (a)

/ˈdʒentl/

 

nhẹ nhàng, dịu êm

He lived in a gentler age than ours.

integral part (n)

/ˈɪntɪɡrəl pɑːt/

 

 

phần thiết yếu

Music is an integral part of the school's curriculum.

jazz (n)

/dʒæz/

 

nhạc jazz

the rising stars of the New York jazz scene

lull (v)

/lʌl/

 

ru (ngủ)

lull in the conversation/fighting

lyrical (a)

/ˈlɪrɪkl/

 

trữ tình

She wrote an almost lyrical account of her childhood.

mournful (a)

/ˈmɔːnfl/

 

tang thương, buồn thảm

I couldn't bear the mournful look on her face.

national anthem (n)

/ˌnæʃnəl ˈænθəm/

 

quốc ca

 

powerful (a)

/ˈpaʊəfl/

 

mạnh mẽ

one of the most powerful directors in Hollywood

rousing (a)

/ˈraʊzɪŋ/

 

khuấy động, hào hứng

The team was given a rousing reception by the fans.

serene (a)

/səˈriːn/

 

thanh bình, tĩnh lặng

a lake, still and serene in the sunlight

solemn (a)

 /ˈsɒləm/

 

trang nghiêm

a solemn and binding promise

 

Phần II     CÁC KIẾN THỨC CẦN HỌC

 

A.  PRONUNCIATION   :   /s/ vs /z/

 

/s/

/z/

     serene  /səˈriːn/

      rousing  /ˈraʊzɪŋ/

     solemn  /ˈsɒləm/

      music /ˈmjuːzɪk/

      classical  /ˈklæsɪkl /

      jazz /dʒæz/

      sick  /sɪk/

      zip  /zɪp/

      sing /sɪŋ/

      hazard /ˈhæzəd/

 

B.  GRAMMAR

 

 1.To + infinitive to talk about purposes

To + V (infinite ) : Dùng để chỉ mục đích khi làm việc gì đó

       = In order to/ so as to + V-infinite : để làm gì

Example :

- He works to get money. = He works in order to get money…

- It was late, so we decided to take a taxi home to sleep

- I tried my best to learn English to accomplish my dream to go abroad.

- I play soccer to keep fit

 

2.Wh - questions

 

USAGE

 

DÙNG VỚI ĐỘNG TỪ “ TOBE”

 WH+ BE +S + (V) ?

Be tuỳ theo thì, (v) có thể không có.

Example :

- What are you doing?

- Where is she?

- When were we silent?.......

 

DÙNG VỚI ĐỘNG TỪ THƯỜNG.

WH + DO, DOES/ DID+ S + Vo?

EX: Where do you go?

What does she study?

When did they begin?......

 

ĐỐI VỚI CÁC THÌ HOÀN THÀNH

WH + HAS, HAVE/ HAD +S +V3/ED?

EX: Why has she gone to school?

 What had you eaten?........

 

ĐỐI VỚI “ MODAL VERBS” HAY WILL, SHALL, WOULD, SHOULD (May, can, must, could, might, ought to, have to là modal verbs)

WH + MODAL VERBS + S + VO?

EX: Why must you go?

Where may she come?

What can she do?

What will she do?.........

DÙNG VỚI HOW

- How much + N (không đếm được luôn ở số ít)

EX: how much money have you got?

- How many + N (đếm được ở số nhiều)

EX: how many students are there in your class?

- How far: bao xa, how long : bao lâu,

- How often : mấy lần, thường không,

- How old : bao nhiêu tuổi……

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 507.490
Thành viên mới nhất que-pham
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.