Ghi nhớ bài học |

Unit 7: THE MASS MEDIA

Phần I     TỪ MỚI

 

Word

Transcript

Audio

Meaning

Example

Aurally (adv)

 /ˈɔːrəli/

 

bằng thính giác, bằng tai

We receive information aurally when we listen to the radio.

cartoon (n)

/kɑːˈtuːn/

 

phim hoạt hình

I like watching cartoons

comedy (n)

/ˈkɒmədi/

 

hài kịch

I prefer Shakespeare’s comedies to his tragedies.

documentary (n)

/ˌdɒkjuˈmentri/

 

phim tài liệu

There was a documentary on animal communication last night

feature (n)

 /ˈfiːtʃə(r)/

 

đặc điểm, đặc trưng

The town’s main features are its beautiful mosque and ancient marketplace.

Internet (n)

/ˈɪntərnet/

 

mạng internet

I often search information on the Internet.

Mass media (n)

/mæs /ˈmiːdiə/

 

thông tin đại chúng

Mass media has a great effect on human life.

orally (adv)

 /ˈɔːrəli/

 

bằng miệng, bằng lời nói

This subject will be checked orally.

passive (a)

/ˈpæsɪv/

 

thụ động

He is always passive in relationship.

Quiz show (n)

/kwɪz ʃəʊ/

 

Chương trình đố vui

I like watching quiz shows on TV such as Who Wants To Be A Millionaire?

Visually (adv)

/ˈvɪʒuəli/

 

bằng mắt, thị giác

Children can learn visually very well.

weather forecast (n)

/ˈweðə(r) ˈfɔːkɑːst/

 

dự báo thời tiết

I watch weather forecast everyday.

wildlife (n)

/ˈwaɪldlaɪf/

 

cuộc sống, động vật hoang dã

There was a program on wildlife on TV last night.

 

 

Phần II     CÁC KIẾN THỨC CẦN HỌC 

 

 A. PRONUNCIATION:  /eɪ/ vs  /aɪ/ vs /ɔɪ/  

 

/eɪ/

/aɪ/

/ɔɪ/

    pay  /peɪ/

     rice  /raɪs/

     boy /bɔɪ/

     play /pleɪ/

     rise /raɪz/

     loyal  /ˈlɔɪəl/

     raise /reɪz/

     lie /laɪ/

     royal /ˈrɔɪəl/

     crazy /ˈkreɪzi/

     fly /flaɪ/

     moist  /mɔɪst/

     lay /leɪ/

     cry /kraɪ/

     noise /nɔɪz/

 

B. GRAMMAR    

 

  I. The present perfect

 

Form

 (+) S + have/ has + Past participle (V3) + O

 (-)  S + have/ has + NOT+ Past participle + O

 (?)  Have/ Has +S+ Past participle + O ?

Use

- Hành động đã xảy ra hoặc lặp đi lặp lại trong suốt một khoảng thời gian chưa kết thúc.

 Ex : The train has been late three times this week.

- Hành động đã xảy ra trong quá khứ, khi thời gian không được đề cập hoặc không quan trọng

Ex:  We’ve bought a new computer

- Hành động đã kết thúc trong quá khứ, nhưng vẫn còn ảnh hưởng ở hiện tại.

Ex: He’s lost his calculator (and he still hasn’t found it)

- Hành động kéo dài một khoảng thời gian cho đến hiện tại. Dùng với for và since. Since + thời gian bắt đầu (1995, I was young, this morning etc.) Khi người nói dùng since, người nghe phải tính thời gian là bao lâu.  For + khoảng thời gian (từ lúc đầu tới bây giờ) Khi người nói dùng for, người nói phải tính thời gian là bao lâu. 

Ex : I’ve worked here since 1998

     We haven’t met her for years.

Key words

already, not...yet, just, ever, never, since, for, recenthy, before,....

Ex : I have already finished my homework.

       I have never been to that place before.

 

NoteLưu ý : Không dùng thì này với các động từ chỉ nhận thức chi giác như : to be, see, hear, understand, know, like , want , glance, feel, think, smell, love. hate, seem, remmber,forget,..........
Ex: She wants to go for a walk at the moment.

Do you understand your lesson? 

II. Because of and in spite of  

  1. Because of + Noun/ V-ing : vì 

Ex: I cannot go out because of my illness 

He chose to go to the movie with her because of the discounted tickets

  2. In spite of + Noun/V-ing : mặc dù

Ex: I'm going to Paris tonight in spite of my study.

In spite of the bad condition of the house, they moved in without thinking.

 

 

 

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 314.063
Thành viên mới nhất mimmim258
Thành viên VIP mới nhất ngocthanh11VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.