Ghi nhớ bài học |

Unit 3: PEOPLE' BACKGROUND

Phần I     TỪ MỚI

 

Word

Transcript

Audio

Meaning

Example

Ambitious (a) 

/æmˈbɪʃəs/

 

 

Tham vọng

My sister is very ambitious.

Background (n)

/ˈbækɡraʊnd/

 

Lai lịch

The students of that university has many different backgrounds.

Condition (n)

/kənˈdɪʃn/

 

Điều kiện

The house is in a generally poor condition.

CV ( curriculum vitae) (n)

/kəˌrɪkjələm ˈviːtaɪ/

 

Bản sơ yếu lí lịch

Applicants for the position have to submit their CVs to the manager.

Determine (v)

/dɪˈtɜːmɪn/

 

Xác định, quyết tâm

You should determine your own future as soon as possible.

Diploma (n)

/dɪˈpləʊmə/

 

Văn bằng, chứng chỉ

My sister has got a diploma in external economics.

Ease (v)

/iːz/

 

Làm dịu đi, giảm bớt đau

Take these pills and your pain can be eased.

Obtain (v)

/əbˈteɪn/

 

Đạt được, có được

I hope you can obtain a very good result this semester.

Gift (n)

/ɡɪft/

 

Tài năng, năng khiếu

He has a gift for languages

Humane (a)

/hjuːˈmeɪn/

 

Nhân đức, thương người

People should treat animals in a humane way.

Humanitarian (a)

/hjuːˌmænɪˈteəriən/

 

Nhân đạo

The prisoner has been released for humanitarian reasons.

Interupt (v)

/ˌɪntəˈrʌpt/

 

Làm gián đoạn, cắt ngang

Interupting people when they are talking is very rude.

Mature (a)

/məˈtʃʊə(r)/

 

Trưởng thành

James very mature for his age.

Rare (a)

/reə(r)/

 

Hiếm có

It’s rare to find these trees in this place.

Romantic (a)

/rəʊˈmæntɪk/

 

Lãng mạn

I hate reading romantic novels.

Tragic (a)

/ˈtrædʒɪk/

 

Bi thảm, bi kịch

He was killed in a tragic accident at the age of 24.

 

Phần II     CÁC KIẾN THỨC CẦN HỌC

       

    A.  PRONUNCIATION  

 

 /e/

/æ/

    Men  /men/

    Man /mæn/

    Said /sed/

    Sad /sæd/

    Met /met/

    Mat /mæt/

    Bed /bed/

    Bad /bæd/

    Pen  /pen/

    Pan /pæn/

   

    B.  GRAMMAR :  The past simple vs The past perfect

 

TENSE

THE PAST SIMPLE

THE PAST PERFECT

STRUCTURE

-     Khắng định :

S + V-ed/was-were + O

-     Phủ định      :

S + didn’t V/ was not – were not + O

-     Nghi vấn      :

Did + V + O ?

Or    Was/Were + S + O ?

-         Khẳng định :

S+had+V(PT3-Phân từ 3) + O

-         Phủ định     :

S + hadn’t + V(PT3)  + O

-         Nghi vấn     :

Had + S + V (PT3) + O ?

USAGE

Cách dùng: Thì quá khứ đơn diễn tả hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ với thời gian xác định. 

Cách dùng: Thì quá khứ hoàn thành diễn tả 1 hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ trước 1 hành động khác cũng xảy ra và kết thúc trong quá khứ. 

RECOGNIZING WORDS

Từ nhận biết: yesterday, yesterday morning, last week, last month, last year, last night. 

Từ nhận biết: after, before, as soon as, by the time, when, already, just, since, for.... 

EXAMPLE

- I took a photo with David Beckam last month

- I played soccer with my brother last week

- By the time I went home, my parents had gone out for dinner.

- She had washed the dishes before I came home.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 507.966
Thành viên mới nhất bui-thi-viet-trinh-fpl-hn
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.