Đề thi thử sinh học số 29
Thi thử đại học
Môn thi sinh học
Đề thi thử sinh học số 29
Số câu hỏi: 50
Thời gian làm bài: 90 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 30/50
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 20/50
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi đề thi thử bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +15 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +10 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +7 điểm
Thành viên VIP được +3 cho điểm thành tích đạt được
Thành viên đã làm bài (1)
huyen-trang-dao
Đặc điểm nào sau đây không phù hợp với kỉ Tam điệp, đại Trung sinh? Trong quá trình phát sinh loài người, nhân tố lao động đã không phát huy tác dụng vào giai đoạn nào? Một nhóm tế bào sinh tinh chứa 3 cặp nhiễm sắc thể tương đồng có cấu trúc khác nhau. Khi giảm phân có hiện tượng trao đổi đoạn tại một điểm ở 1 cặp nhiễm sắc thể. Khả năng tế bào có thể cho số loại tinh trùng là Trong rừng nhiệt đới, những loài nào có sản lượng thấp nhất? Tự thụ phấn bắt buộc hoặc giao phối cận huyết qua nhiều thế hệ thường dẫn tới hiện tượng thoái hóa giống vì: Trong một chuỗi thức ăn, sinh vật có sinh khối trung bình lớn nhất là: Thể đa bội ở thực vật có cơ quan sinh dưỡng to, phát triển khoẻ, chống chịu tốt vì ** Ở một loài chim nhỏ, khi cho P giao phối, đời F1 xuất hiện 49 chim trống lông xoăn, đuôi dài ; 98 chim trống lông thẳng, đuôi dài. Số chim mái có 81 lông xoăn, đuôi ngắn ; 79 lông thẳng, đuôi dài ; 19 lông xoăn, đuôi dài ; 20 lông thẳng, đuôi ngắn. Biết hai cặp tính trạng do hai cặp gen Aa, Bb quy định và lông xoăn trội so với lông thẳng. Phát biểu nào đúng khi xét sự di truyền về hình dạng lông? Trẻ đồng sinh khác trứng không có đặc điểm nào sau đây ? I. Kiểu gen giống nhau. II. Cơ thể phát triển thành con trai hoặc hai con gái hoặc một con trai, một con gái có kiểu gen khác nhau. III. Kiểu gen khác nhau, nhưng vì cùng môi trường sống nên kiểu hình hoàn toàn giống nhau. IV. Được sinh ra từ hai hoặc nhiều trứng rụng cùng lúc, được thụ tinh bởi các tinh trùng khác nhau. Phương án đúng là: Đối với các loài sinh sản vô tính thì tiêu chuẩn chính dùng để phân biệt hai loài thân thuộc là: Cho cây có kiểu gen AaBbCc giao phân với cây có kiểu gen AaBbCC. Biết các cặp gen này nằm trên các nhiễm sắc thể khác nhau và tính trạng trội hoàn toàn, số loại kiểu gen và kiểu hình có thể được tạo ra ở thế hệ sau là: Một quần thể chim gồm 20 cá thể (13 con lông nâu thẫm, 7 con lông nâu nhạt) mới di cư đến một quần đảo mới. Ngẫu nhiên có 5 con lông nâu thẫm, 4 con lông nâu nhạt chết trước khi sinh sản. Thế hệ tiếp theo của quần thể này còn toàn con lông thẫm. Sự thay đổi trong tần số kiểu hình ở quần thể chim đó là do: * Tổng liên kết hiđrô và liên kết hóa trị giữa các Nu của 1 gen là 6448, trong đó số liên kết hiđrô nhiều hơn liên kết hóa trị là 452 liên kết. Gen có chiều dài là ** Một gen có chiều dài 8,16 micrômet đã tổng hợp được 1 phần tử mARN có tỉ lệ các loại ribônuclêôtit như sau: và X = 2U. Số lượng từng loại ribônuclêôtit trên mARN là Trong chu trình cacbon, sinh vật sử dụng khí CO2 là: ** Ở một loài hoa, quá trình giảm phân xảy ra hoán vị giữa gen A và gen a với tần số 20%. Giữa gen E và gen e với tần số 40%. Có 4 cặp gen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng. Cá thể có kiểu gen giảm phân hình thành giao tử, số loại giao tử tạo ra là: Nghiên cứu di truyền người có những khó khăn: Quần thể được xem là đơn vị tiến hóa cơ bản vì: Ở cà chua có 2n = 24 nhiễm sắc thể, số loại thể một nhiễm đơn khác nhau có thể tạo ra là **Đem lai giữa P thuần chủng khác nhau về 3 cặp gen tương phản. F1 100% cây cao, hạt đục. Tự thụ F1, nhận được F2 2829 cây cao, hạt đục : 706 cây cao, hạt trong : 236 cây thấp, hạt trong. Quy luật di truyền nào đã chi phối sự di truyền của tính trạng màu sắc hạt? Một gen chứa 900 Ađênin và 600 Xitôzin. Khi gen đó tự nhân đôi 2 lần, số liên kết hiđrô bị phá vỡ và được hình thành lần lượt là Mức phản ứng của kiểu gen là: Trong các dạng đột biến gen sau, dạng gây biến đổi ít nhất trong cấu trúc của chuỗi pôlipeptit do gen đó điều khiển tổng hợp là Một gen lặn có thể biểu hiện ra kiểu hình khi nó không tồn tại ở trạng thái đồng hợp lặn khi  ** Cho biết AA: quả tròn; Aa: quả bầu, aa: quả dài; B: hạt vàng, b: hạt trắng; D: hạt to, d: hạt nhỏ. Kiểu gen của P như thế nào, để F1 phân li kiểu hình theo tỉ lệ 9 : 9 : 3 : 3 : 3 : 3 : 1 : 1? "Tần số tương đối của alen A trong phần đực của quần thể ban đầu là 0,7. Qua ngẫu phối, quần thể F2 đạt cân bằng với cấu trúc di truyền là 0,64AA : 0,32Aa : 0,04aa." Tần số tương đối mỗi alen của phần cái trong quần thể ban đầu là: Vượn người ngày nay không thể chuyển biến thành người, do: Ở ngô, tính trạng về màu sắc hạt do hai gen không alen quy định. Cho ngô hạt trắng giao phấn với ngô hạt trắng thu được F1 có 962 hạt trắng, 241 hạt vàng và 80 hạt đỏ. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ hạt trắng ở F1 đồng hợp về cả hai cặp gen trong tổng số hạt trắng ở F1 là: ** Ở ruồi giấm, cho thế hệ P thuần chủng giao phối với nhau thu được F1 đều thân xám, cánh dài. Cho F1 tiếp tục giao phốỉ thu được 423 con thân xám, cánh dài : 123 con thân đen, cánh cụt : 27 con thân xám, cánh cụt : 27 con thân đen, cánh dài. Biết 1 gen quy định 1 tính trạng thường. Kiểu gen của P là: Quần xã sinh vật khác quần thể sinh vật ở điểm căn bản nào nhất? Vai trò của chọn lọc tự nhiên trong sự hình thành tế bào sơ khai: Khống chế sinh học đưa đến hệ quả: ** Ở gà, gen A quy định lông đốm, a quy định lông đen liên kết trên NST giới tính X; B quy định mào to, b quy định mào nhỏ nằm trên NST thường. Tỉ lệ kiểu hình 35 gà lông đốm, mào to : 12 gà lông đốm, mào nhỏ : 13 gà lông đen, mào to : 4 gà lông đen, mào nhỏ có thể xuất hiện ở phép lai: Trong thí nghiệm lai một cặp tính trạng của Menđen, nếu cho tất cả các cây hoa đỏ F2 giao phấn ngẫu nhiên với nhau thì tỉ lệ kiểu hình ở F3 được dự đoán là: ** Xét 2 alen A, a. Mỗi gen quy định một tính trạng. Sự tổ hợp 2 alen đó đã tạo ra 5 kiểu gen khác nhau trong quần thể. Phép lai cho 1 kiểu hình ở thế hệ sau: Số lượng axit amin có trong chuỗi pôlipeptit được tổng hợp từ gen có 150 chu kì xoắn và có vùng mã hóa liên tục là Ở người, gen quy định nhóm máu A, B, O và AB có 3 alen: IA, IB, IO trên nhiễm sắc thể thường. Một cặp vợ chồng có nhóm máu A và B sinh được 1 trai đầu lòng có nhóm máu O. Kiểu gen về nhóm máu của cặp vợ chồng này là: Hiện tượng di truyền liên kết giới tính được ai phát hiện và trên đối tượng nào? Theo quan niệm hiện đại, cấp độ chọn lọc nào diễn ra song song? ** Biết chỉ xét sự di truyền về một tính trạng. Tỉ lệ phân li kiểu hình 3 : 3 : 2 chỉ phù hợp với kiểu tương tác: ** A: Quả tròn         B: Chín sớm          D: Ngọt        a: Quả bầu          b: Chín muộn        d: Chua. Trong quá trình giảm phân, NST mang các gen trên có cấu trúc không thay đổi. Cá thể dị hợp ba cặp gen, tạo loại giao tử mang AbD chiếm 50%, có kiểu gen là: Ở một loài thực vật, gen trội A qui định quả đỏ, alen lặn a qui định quả vàng. Một quần thể của loài trên ở trạng thái cân bằng di truyền có 75% số cây quả đỏ và 25% số cây quả vàng. Tần số tương đối của các alen A và a trong quần thể là: ** Nghiên cứu sự di truyền tính trạng tua cuốn của lá, người ta thực hiện các phép lai và thu được kết quả như sau: Phép lai 1: lá tua ngắn x lá tua ngắn           →  49 lá tua dài : 102 lá tua ngắn : 51 lá không tua. Phép lai 2: Lá tua dài x lá tua ngắn            → 105  lá tua ngắn : 78 lá tua dài : 26 lá không tua. Phép lai 3: Lá tua dài x lá tua dài           → 280 lá tua dài : 185 lá tua ngắn : 31 lá không tua. Quy ước nào sau đây đúng? ** Biết AA: Hoa phấn đỏ, Aa: Hoa phấn hồng, aa: Hoa phấn trắng; B: Hạt phấn tròn, b: Hạt phấn dài. Các cặp alen nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Nếu F1 phân li kiểu hình theo tỉ lệ 3 : 3 : 1 : 1 sẽ có bao nhiêu phép lai phù hợp với kết quả trên? ** Xét 2 alen A, a. Mỗi gen quy định một tính trạng. Sự tổ hợp 2 alen đó đã tạo ra 5 kiểu gen khác nhau trong quần thể. Số phép lai khác nhau có thể xuất hiện trong quần thể: ** Biết A: Thân cao           B: Lá chẻ                 D: Lá có tua cuốn.            a: Thân thấp          b: Lá nguyên            d: Lá không có tua cuốn. Nếu F1 xuất hiện 204 cây cao, lá nguyên, không tua : 397 cây cao, lá chẻ, có tua : 199 cây thấp, lá chẻ, có tua. Kiểu gen của cặp bố mẹ sẽ là ** Trong một gia đình, có ba thế hệ gồm 9 người, khi xét nghiệm máu 8 người thu được kết quả như sau: Ông nội, ông ngoại, bà ngoại đều máu A; bà nội và bố có máu B; anh trai người bố và em trai người mẹ đều máu O; đứa con trai của cặp bố mẹ máu A. Kết luận nào sau đây sai? ** Xét hai cặp alen Aa, Bb quy định 2 cặp tính trạng trội lặn hoàn toàn. Hai cặp alen cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng. Gen A quy định tính trạng quả đỏ; gen a quy định tính trạng quả vàng. Gen B quy định tính trạng quả tròn; gen b quy định tính trạng quả bầu. Giả sử các gen liên kết với nhau. Tỉ lệ kiểu hình 1 : 1 xuất hiện 1 trong số phép lai? Theo quan niệm hiện đại, phát sinh sự sống là quá trình tiến hóa các hợp chất của cacbon theo thứ tự nào sau đây? Có thể sử dụng phương pháp nào sau đây để nghiên cứu các quy luật di truyền ở người khi không thể tiến hành các phép lai theo ý muốn?
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 322.135
Thành viên mới nhất KhangDz20
Thành viên VIP mới nhất 112486584366027744927VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.