Đề thi thử sinh học số 27
Thi thử đại học
Môn thi sinh học
Đề thi thử sinh học số 27
Số câu hỏi: 50
Thời gian làm bài: 90 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 30/50
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 20/50
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi đề thi thử bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +15 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +10 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +7 điểm
Thành viên VIP được +3 cho điểm thành tích đạt được
Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Rừng lá rộng rụng theo mùa và rừng hỗn tạp phân bố ở: Khi tính trạng do gen nằm trên NST giới tính X không có alen trên NST giới tính Y. Điều nào sau đây không đúng đối với đối tượng là ruồi giấm? Ở một loài đậu thơm sự có mặt của hai gen trội A và B trong cùng một kiểu gen qui định màu hoa đỏ, các tổ hợp gen chỉ có 1 trong 2 gen trội hoặc kiểu gen đồng hợp lặn sẽ cho kiểu hình hoa màu trắng. Cho biết các gen phân li độc lập trong quá trình di truyền. Lai cây hoa đỏ với cây hoa trắng được thế hệ lai phân li theo tỉ lệ 3 đỏ : 5 trắng. Kiểu gen của hai cây bố mẹ trong phép lai trên? Sự hình thành những kiểu gen, quy định những tính trạng và tính chất đặc trưng cho từng loài, từng nòi trong loài gọi là: ** Ở mèo, gen D quy định lông đen, gen d quy định lông hung; 2 gen nằm trên NST giới tính X không có alen trên NST giới tính Y và không lấn át nhau. Kiểu gen dị hợp cho màu lông tam thể. Tại sao rất hiếm gặp mèo đực tam thể? ** Khi khảo sát sự di truyền tính trạng tầm vóc thấp ở người, biểu hiện qua ba thế hệ như sau: Xác suất cặp bố mẹ II2 và II3 sinh được một đứa con có tầm vóc cao là: Đặc điểm khác nhau cơ bản giữa di truyền qua tế bào chất với di truyền qua nhân là: ** A: Quả tròn         B: Chín sớm          D: Ngọt        a: Quả bầu          b: Chín muộn        d: Chua. Trong quá trình giảm phân, NST mang các gen trên có cấu trúc không thay đổi. Xét phép lai giữa P: (Aa, bb, Dd) x (aa, Bb, Dd), F1 xuất hiện tỉ lệ 1 quả bầu, chín sớm, ngọt : 2 quả tròn, chín sớm, ngọt : 1 quả bầu, chín sớm, chua : 1 quả bầu, chín muộn, ngọt : 2 quả tròn, chín muộn, ngọt : 1 quả bầu, chín muộn, chua. Hai cặp tính trạng nào phân li độc lập nhau? Khi đề cập đến enzim cắt restrictaza, điều nào sau đây sai? I. Chỉ có 1 loại, tìm thấy ở vi khuẩn. II. Khoảng 150 loại, tìm thấy ở vi khuẩn và tổng hợp nhân tạo (in vitro). III. Chỉ có 1 loại, do con người tổng hợp. IV. Khoảng 150 loại, do virut tổng hợp. Phương án đúng là: Phương thức hình thành loài mới bằng con đường sinh thái thường gặp ở: ** Trong quy luật phân li độc lập, nếu P thuần chủng khác nhau bởi n cặp tính trạng thì: Số kiểu gen F2 là: ** Cho ví dụ về các loại cơ quan ở các loài sau: Cánh của chim và cánh của các loài côn trùng. Chi trước của người, cá voi, mèo, dơi... đều có xương cánh, xương cẳng, xương cổ, xương bàn, xương ngón. Xương cùng, ruột thừa và răng khôn của người. Gai xương rồng và tua cuốn của đậu Hà Lan. Chân chuột chũi và chân dế dũi. Ở loài trăn, hai bên lỗ huyệt có mấu xương hình vuốt nối với xương chậu. Những trường hợp nào là các cơ quan thoái hóa? Điểm khác nhau cơ bản về đặc tính của cơ thể đa bội so với thể lưỡng bội là "Hệ nhóm máu MN ở người do 2 loại alen M và N quy định, trong đó có M trội không hoàn toàn so với N. Một quần thể gồm 3600 người, trong đó số người có nhóm máu MN và N đều bằng 1620." Tần số tương đối các alen M và N là: Cá chép có giới hạn chịu đựng về nhiệt độ là 2°C đến 44°C, điểm cực thuận là 28°C. Cá rô phi có giới hạn chịu đựng về nhiệt độ là 5°C đến 42°C, điểm cực thuận là 30°C. Nhận định đúng là: Các nhân tố xã hội đóng vai trò chủ đạo trong quá trình phát sinh loài người bắt đầu từ giai đoạn: Vào kỉ nào thuộc đại Cổ sinh, thực vật di chuyển hàng loạt lên cạn? Quần thể cây tứ bội được hình thành từ quần thể cây lưỡng bội có thể xem như loài mới vì: Một đột biến gen lặn được biểu hiện ra kiểu hình trong những trường hợp nào sau đây? 1. Tồn tại bên cạnh gen trội có lợi. 2. Tồn tại ở trạng thái đồng hợp tử lặn. 3. Điều kiện ngoại cảnh thay đổi phù hợp với gen lặn đó. 4. Tế bào bị đột biến mất đoạn nhiễm sắc thể chứa gen trội tương ứng. Phương án đúng là Biến động di truyền là hiện tượng nào sau đây? ** Trong một gia đình, có ba thế hệ gồm 9 người, khi xét nghiệm máu 8 người thu được kết quả như sau: Ông nội, ông ngoại, bà ngoại đều máu A; bà nội và bố có máu B; anh trai người bố và em trai người mẹ đều máu O; đứa con trai của cặp bố mẹ máu A. Cặp bố mẹ sinh 2 con gái, thuộc nhóm máu O với xác suất nào sau đây? Hiện tượng đồng quy tính trạng là hiện tượng: ** Cho các kiểu gen sau đây:  1. AAbb              4. aabb 2. AaBb             5. aaBb 3. AABBDd        6. Aa Cá thể đồng hợp: ** Ở một loài, A: Thân cao        B: Hoa kép           DD: Hoa đỏ                     a: Thân thấp       b: Hoa đơn          Dd: Hoa hồng           dd: Hoa trắng. Các cặp gen phân li độc lập nhau. Nếu F1 phân li kiểu hình theo tỉ lệ 6 : 6 : 3 : 3 : 3 : 3 : 2 : 2 : 1 : 1 : 1 : 1, sẽ có bao nhiêu phép lai ở P cho kết quả trên? ** Biết A quy định thân cao, a: thân thấp; B quy định hoa kép, b: Hoa đơn; D quy định màu tím, d: Màu trắng. Cho hai cá thể bố mẹ giao phối với nhau có kiểu gen AaBbDd x aaBbdd. Tỉ lệ xuất hiện kiểu gen AaBbDd ở F1 là: ** Xét tính trạng màu sắc hạt vàng (A) và xanh (a) ở 1 dòng đậu tự thụ phấn bắt buộc. Khi cho 1 cây đậu hạt vàng ở thế hệ P tự thụ, đời F1 xuất hiện cả hạt đậu vàng và đậu hạt xanh. Tiếp tục cho F1 tự thụ, kết quả F2 phân li kiểu hình: Đặc điểm nào sau đây không có trong phương thức hình thành thể song nhị bội? I. Lai hữu tính giữa hai loài thực vật tạo ra con lai bất thụ. II. Dùng cônsixin nồng độ 0,1% - 0,2% để gây đột biến đa bội. III. Tạo tế bào trần của hai loài và chất xúc tác kết dính chúng, tạo ra tế bào lai. IV. Dùng hoocmôn thích hợp kích thích để tạo thể song nhị bội. Phương án đúng là: Kết quả của phân li tính trạng trong chăn nuôi, trồng trọt là gì? ** P thuần chủng khác nhau hai cặp gen tương phản, F1 đồng loạt xuất hiện cây quả đỏ, có mùi thơm. Cho tự thụ phấn F1 được F2 có 4 loại kiểu hình, trong số 8400 cây có 1764 cây quả đỏ, không thơm. Tương phản quả đỏ là quả vàng, hai cặp alen được quy ước là Aa và Bb. Số lượng cá thể thuộc kiểu hình quả vàng, có mùi thơm xuất hiện ở F2 là: Trong chuỗi thức ăn sau: cỏ  Thỏ  Cáo  Hổ Sinh vật có sinh khối trung bình nhỏ nhất là: ** Ở gà, P đều thuần chủng, F1 đồng loạt có 1 kiểu hình, F2 phân li kiểu hình theo tỉ lệ 64 con lông trắng, mỏ dài : 27 con lông trắng, mỏ ngắn : 21 con lông nâu, mỏ dài. Biết các gen trên NST thường, tính trạng kích thước mỏ do 1 cặp gen quy định. Nếu tính trạng kích thước mỏ do cặp gen Dd quy định thì kiểu gen của F1 là: ** Cho P thuần chủng thu được F1, đem F1 lai với cá thể khác, F2 có 4 kiểu hình, tỉ lệ 9(A-B-) : 6(A-bb) : 1(aaB-) : 4(aabb). Kiểu gen của P là: Tính trạng ở người liên kết giới tính không hoàn toàn là: ** Ở mèo lông đen (D) là trội không hoàn toàn với lông hung (d). Khi mèo có kiểu gen Dd có lông tam thể. Tính trạng đuôi dài (A) là trội so với đuôi ngắn (a). Các cặp gen này nằm trên nhiễm sắc thể X. Tần số hoán vị gen trong giao tử là 20%. Cho F1 tạp giao với nhau khi có hoán vị gen thì tỉ lệ phân li kiểu hình của F2 là: Người đứng thẳng Homo erectus có tuổi hóa thạch là: Để tăng sản lượng trong sản xuất nông nghiệp, người ta sử dụng dạng Đồng sinh khác trứng là trường hợp: Trên một cánh đồng, cỏ dại phát triển làm năng suất lúa giảm. Đó là mối quan hệ: Dạng đột biến thay thế một cặp nuclêôtit này bằng một cặp nuclêôtit khác loại thì Hậu quả về mặt kiểu gen của quần thể tự phối là: ** Biết 2 cặp alen Aa, Bb chi phối hai cặp tính trạng. Đem lai giữa P đều thuần chủng khác nhau hai cặp gen, thu được F1 đồng loạt xuất hiện một loại kiểu hình. Cho F1 giao phối với một cây khác, thu được ở F2 326 cây chín sớm, hạt phấn dài : 330 cây chín muộn, hạt phấn tròn : 656 cây chín sớm, hạt phấn tròn. Tính trạng về thời gian chín được di truyền theo quy luật nào? ** Ở ruồi giấm, gen W quy định mắt đỏ; gen w quy định mắt trắng. Các gen liên kết trên nhiễm sắc thể giới tính X và không có alen trên nhiễm sắc thể Y. Phép lai giữa bố mẹ có kiểu gen như thế nào cho F1 có tỉ lệ phân tính 3 mắt đỏ : 1 mắt trắng. Công việc mà con người cần làm là tiền đề để phát triển bền vững môi trường thiên nhiên là: ** Ở một loài hoa, quá trình giảm phân xảy ra hoán vị giữa gen A và gen a với tần số 20%. Giữa gen E và gen e với tần số 40%. Có 4 cặp gen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng. Cá thể có kiểu gen  giảm phân hình thành giao tử. Loại giao tử mang gen aB DE chiếm tỉ lệ : Trong chọn giống vật nuôi, người ta thường không tiến hành: ** Quy ước gen: A: quả ngọt             B: quả tròn           D: quả trắng                          a: quả chua              b: quả bầu            d: quả vàng. Các cặp gen liên kết hoàn toàn với nhau. Một cặp bố mẹ có kiểu gen . Kết quả phân li kiểu hình của phép lai là: Di truyền học hiện đại bổ sung gì cho Menđen? Một gen quy định 1 tính trạng trội lặn hoàn toàn. Nhiều gen quy định 1 tính trạng, Một gen quy định nhiều tính trạng. Phân li độc lập các tính trạng. Hiện tượng trội không hoàn toàn. Sự liên kết gen và hoán vị gen. Sự di truyền giới tính và liên kết giới tính. Sự di truyền tế bào chất. Phương án đúng là: Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn được F1. Chọn ngẫu nhiên 1 cây thân cao, hoa trắng và 1 cây thân thấp, hoa đỏ ở F1 cho giao phấn với nhau. Nếu không có đột biến và chọn lọc, tính theo lí thuyết thì xác suất xuất hiện đậu thân cao, hoa trắng ở F2 là 1 hợp tử của ruồi giấm (2n = 8) tham gia nguyên phân thì số tâm động ở kỳ sau của lần nguyên phân đó là Phương pháp phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp là:
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 323.505
Thành viên mới nhất loi-nguyen
Thành viên VIP mới nhất Thanhduy1010VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.