Đề thi thử sinh học số 22
Thi thử đại học
Môn thi sinh học
Đề thi thử sinh học số 22
Số câu hỏi: 50
Thời gian làm bài: 90 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 30/50
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 20/50
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi đề thi thử bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +15 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +10 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +7 điểm
Thành viên VIP được +3 cho điểm thành tích đạt được
Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Hoán vị gen là gì? ** Xét 1500 tế bào sinh hạt phấn có kiểu . Cho biết tần số hoán vị gen giữa A, a là 20%. Tỉ lệ tế bào xảy ra trao đổi đoạn và hoán vị gen tính trên tổng số tế bào tham gia giảm phân là:  ** Biết AA: Hoa đỏ, Aa: Hoa hồng, aa: Hoa trắng; B: hoa kép, b: Hoa đơn. Phép lai giữa cặp bố mẹ khác nhau, cho F1 tỉ lệ 32 cây hoa hồng, kép : 24 cây hoa trắng, kép : 12 cây hoa trắng, dơn : 8 cây hoa hồng, đơn. Sự di truyền tính trạng hình dạng hoa tuân theo định luật nào? Dựa theo kích thước quần thể, trong những loài dưới đây, loài nào có kiểu tăng trưởng số lượng gần với hàm mũ? Một quần thể ngẫu phối ban đầu có thành phần kiểu gen là 0,25BB : 0,5Bb : 0,25bb. Biết rằng các cá thể BB không có khả năng sinh sản, ước lượng tần số kiểu gen đồng hợp trội ở thế hệ tiếp theo sẽ là: Một quần thể chuột ngẫu phối đã đạt trạng thái cân bằng di truyền. Số cá thể lông hung chiếm 16%. Biết gen A qui định tính trạng lông đen trội hoàn toàn so với gen a qui định tính trạng lông hung, cấu trúc di truyền của quần thể trên là: Năm 1908, Hacđi và Vanbec đã đồng thời phát hiện ra định luật: Được sử dụng phổ biến để tạo ra đột biến đa bội là: Lá cây ưa sáng thường có đặc điểm: ** Ở một giống cây, gen A qui định tính trạng cây cao trội so với gen a qui định tính trạng cây thấp. Gen B qui định tính trạng quả tròn trội so với gen b qui định tính trọng quả bầu. Sự di truyền của các gen phân li độc lập. Nếu thế hệ sau xuất hiện tỉ lệ kiểu hình 1 : 1 : 1 : 1 thì kiểu gen của P sẽ là: Khoảng cách giữa các gen càng xa, tần số hoán vị gen càng lớn vì: Hai loài hoa sống trong cùng một hồ nước nhưng chúng không giao phấn với nhau vì một loài nở hoa vào ban đêm, còn loài kia nở hoa vào ban ngày. Ví dụ trên minh họa cho hiện tượng: Trường hợp nào sau đây được gọi là u ác tính? Đậu Hà Lan có đặc điểm nào thuận lợi cho việc nghiên cứu di truyền? Hiện tượng di truyền chéo là hiện tượng: Chọn lọc tự nhiên theo quan điểm của Đacuyn và quan điểm hiện đại đều dựa trên cơ sở: ** Ở một loài cây ăn quả, AA: Quả tròn, Aa: Quả bầu; aa: Quả dài; B: Quả đỏ, b: Quả xanh; D: Chín sớm, d: Chín muộn. Các cặp gen phân li độc lập nhau. Nếu tách riêng từng tính trạng, bố mẹ có các cặp gen như sau: (AA x Aa), (Bb x bb), (DD x DD), (Ee x EE), (Gg x gg). Biết các cặp gen phân li độc lập nhau. Có bao nhiêu phép lai tương đương nhau khi xét chung tất cả các tính trạng? ** Phân tử mARN dài 3570 có tỉ lệ các loại ribônuclêôtit A : U : G : X = 1: 3 : 4 : 2. Bố mẹ có kiểu gen AaBbdd x AaBbDd. Loại kiểu gen aaBbDD xuất hiện ở F1 với tỉ lệ là: Phả hệ là gì? Biến đổi của cơ thể chứng tỏ tiếng nói đã phát triển ở loài người là: Theo quan niệm của Đacuyn, biến dị cá thể có các đặc điểm giống với loại biến dị nào sau đây theo quan niệm di truyền học hiện đại? Đột biến xôma là đột biến gây ra ở Người ta phân chia lịch sử Trái đất thành các niên đại dựa vào: Nguyên nhân nào xảy ra hiện tượng di truyền liên kết? ** Ở người, gen m nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định bệnh mù màu; alen M quy định mắt bình thường, không có alen tương ứng trên nhiễm sắc thể Y. Bố mẹ đều không mắc bệnh, sinh một đứa con gái bình thường, 1 con trai mù màu. Kiểu gen của cặp bố mẹ là: ** Khi tự thụ giữa F1 dị hợp 3 cặp gen, thu được F2 6188 bí trắng, bầu : 2063 bí trắng, dài : 1403 bí vàng, bầu : 659 bí vàng, dài : 661 bí xanh, bầu : 0,25 bí xanh, dài. Nếu Dd là cặp gen quy định hình dạng quả thì kiểu gen của F1 sẽ là: Mục đích của di truyền y học ở người xác định: ** Cho F1 tự thụ, F2 có 1931 cây cao, chín sớm : 578 cây cao, chín muộn : 387 cây thấp, chín sớm : 193 cây thấp, chín muộn. Biết tính trạng thời gian chín do 1 gen quy định. Cho rằng tính trạng thời gian chín do 1 cặp gen Dd quy định. Kiểu gen của F1 là: Cho các thành tựu: Ở ruồi giấm 2n = 8 NST. Giả sử trong quá trình giảm phân ở ruồi giấm cái có 2 cặp NST mà mỗi cặp xảy ra 2 trao đổi chéo đơn, 1 trao đổi chéo kép. Số loại trứng là: Trội hoàn toàn là trường hợp: Trường hợp nào được gọi là tương tác gen trong việc quy định tính trạng động vật?   **Lai giữa bướm tằm thuần chủng kén dài, màu vàng với kén ngắn, màu trắng thu được tất cả con  kén dài, trắng, tất cả con  kén dài, vàng. F2 xuất hiện 203 con  dài, trắng, 196 con  dài, vàng, 198 con  dài, vàng, 201 con  ngắn, trắng. Biết khi cặp gen Aa, Bb lần lượt quy định hai tính trạng. Con cái F1 có kiểu gen là: ** Cho các hoá thạch: 1. Nêanđectan.               2. Homo habilis (người khéo léo). 3. Driôpitec.                   4. Homo erectus (người đứng thẳng). 5. Ôxtralôpitec.               6. Pitêcantrôp. 7. Xinantrôp.                  8. Crômanhôn. 9. Heiđenbec. Những hoá thạch nào là người cổ Homo? Theo thuyết tiến hóa của Kimura, nguyên nhân của qúa trình tiến hóa là: **Đem lai phân tích cây quả ngọt, đời FB xuất hiện 1309 cây quả ngọt, 437 cây quả chua. Biết vai trò các gen trội trong kiểu gen khác nhau. Dấu hiệu nào của phép lai về biểu hiện kiểu hình giúp ta phát hiện quy luật di truyền nói trên? 1. Kết quả lai phân tích xuất hiện tỉ lệ kiểu hình tương đương 4 kiểu tổ hợp giao tử. 2. Tỉ lệ kiểu hình tương đương 3 : 1 giống với định luật phân li của Menđen. 3. Trong 4 kiểu tổ hợp giao tử, có 3 tổ hợp phát triển thành 3/4 số kiểu hình giống với F1. 4. Sự phân li về kiểu hình ở FB chỉ xuất hiện ở quy luật này, không xảy ra ở các quy luật khác. Phương án đúng là: Sự gia tăng hàm lượng CO2 trong khí quyển không dẫn tới hậu quả: ** Một phân tử mARN có X = A + G và U= 300 ribônuclêôtit. Gen tổng hợp phân tử mARN đó có hiệu số giữa Guanin với 1 loại nuclêôtit khác bằng 12,5% số nuclêôtit của gen. Trên một mạch đơn của gen, số nucleotit loại Guanin chiếm 25% so với tống số nuclêôtit của mạch. Trên phân tử mARN đó có 6 ribôxôm tham gia giải mà 1 lần. Biết ribôxôm thứ nhất trượt qua hết phân tử mARN là 40s và khoảng cách đều về thời gian giữa các ribôxôm là 0,7s. Khoảng cách giữa các ribôxôm kế tiếp là ** A: Quả đỏ; a: Quả vàng; B: Quả tròn; b: Quả bầu. Biết 2 cặp alen cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng và liên kết hoàn toàn. Muốn thế hệ sau xuất hiện kiểu hình mang 2 tính trạng lặn quả vàng, bầu thì kiểu gen của P là: Sự nhân đôi của ADN đóng một vai trò quan trọng trong quá trình tiến hóa vì ** Có 2 gen A và B cùng làm nhiệm vụ tổng hợp prôtêin, đã tổng hợp được 5 phân tử mARN. Số ribôxôm trượt qua mỗi loại mARN hơn kém nhau 1 và tống số prôtêin tổng hợp được là 23 phân tử. Số ribôxôm trượt qua mỗi loại mARN lần lượt là: Người Pitêcantrôp thường sử dụng công cụ lao động bằng: Một người phụ nữ bình thường, có ông ngoại bị bệnh máu khó đông, bố mẹ của bà bình thường. Người phụ nữ này lấy chồng không bị bệnh. Khả năng họ sinh con trai không bị bệnh là: ** Bố mẹ đều không mắc bệnh, sinh 1 đứa con gái bình thường, 1 con trai mù màu. Kiểu gen của cặp bố mẹ nói trên là: Sự biến đổi hình dạng lá, thân cây Mao Lương theo môi trường được gọi là: Theo Đacuyn, loại biến dị không có vai trò quan trọng đối với tiến hóa là: Bệnh Phêninkêtô niệu có thể phát hiện sớm từ giai đoạn sơ sinh nhờ phương pháp: Từ một hợp tử của ruồi giấm nguyên phân 4 đợt liên tiếp thì số tâm động ở kì sau của đợt nguyên phân thứ 4 ở tất cả các tế bào là Thành tựu nào sau đây không phải là ứng dụng của kĩ thuật di truyền? ** Ở một loài thực vật, gen A quy định tính trạng cây cao; gen a quy định tính trạng cây thấp; gen B quy định quả tròn; gen b quy định quả bầu; gen D quy định quả to; d quy định quả nhỏ. Quá trình giảm phân hình thành giao tử có xảy ra hoán vị gen với tần số 20%. Khi lai hai cây cao, quả tròn có kiểu gen  với cây cao, quả bầu có kiểu gen , loại kiểu gen xuất hiện ở F1 với tỉ lệ là:  
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 323.506
Thành viên mới nhất 117758299810789001628
Thành viên VIP mới nhất Thanhduy1010VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.