Đề thi thử sinh học số 17
Thi thử đại học
Môn thi sinh học
Đề thi thử sinh học số 17
Số câu hỏi: 50
Thời gian làm bài: 90 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 30/50
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 20/50
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi đề thi thử bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +15 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +10 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +7 điểm
Thành viên VIP được +3 cho điểm thành tích đạt được
Thành viên đã làm bài (1)
nkokpe
** Cho biết A: Chín sớm, a: Chín muộn; B: Hạt nâu, b: Hạt trắng. Các cặp alen phân li độc lập nhau. Nếu cả hai tính trạng đều đồng tính sẽ có bao nhiêu phép lai cho kết quả trên? ** Xét 2 cặp alen Aa, Bb. Mỗi gen quy định 1 tính trạng trội lặn hoàn toàn. Tần số hoán vị gen nếu có, phải nhỏ hơn 50%. Phép lai nào sau đây cho tỉ lệ kiểu hình 3 : 1? ** A: Quả tròn         B: Chín sớm          D: Ngọt        a: Quả bầu          b: Chín muộn        d: Chua. Trong quá trình giảm phân, NST mang các gen trên có cấu trúc không thay đổi. Xét phép lai giữa P: (Aa, bb, Dd) x (aa, Bb, Dd), F1 xuất hiện tỉ lệ 1 quả bầu, chín sớm, ngọt : 2 quả tròn, chín sớm, ngọt : 1 quả bầu, chín sớm, chua : 1 quả bầu, chín muộn, ngọt : 2 quả tròn, chín muộn, ngọt : 1 quả bầu, chín muộn, chua. Kiểu gen của P được viết: Cấu trúc tuổi của một quần thể có dạng hình tháp, đáy rộng cho thấy quần thể này thuộc dạng quần thể: Yếu tố nào sau đây là nguyên nhân chính dẫn đến sự biến dị di truyền cao ở hầu hết các quần thể động vật và thực vật bậc cao? Đặc điểm di truyền cho phép ta xác định tính trạng trong một phả hệ, không do gen nằm trên NST giới tính Y quy định: Các nguyên tố nào sau đây phổ biến nhất của cơ thể sống? Trong quá trình phát triển phôi ở người, giai đoạn hai tháng phôi có đặc điểm đáng chú ý sau: Độ đa dạng của một quần xã thể hiện: ** Bố mẹ đều không mắc bệnh, sinh 1 đứa con gái bình thường, 1 con trai mù màu. Xác suất cặp bố mẹ nói trên sinh 1 đứa con mắc bệnh mù màu:  ** Xét 3 cặp alen phân li độc lập (Aa, Bb, Dd) quy định 3 cặp tính trạng trội lặn hoàn toàn. Cá thể dị hợp 2 cặp gen, đồng hợp 1 cặp gen có kiểu gen sẽ là 1 trong bao nhiêu trường hợp có thể xảy ra? Vận dụng định luật phân li, con người đã: Xác định kiểu gen đồng hợp trội hay dị hợp nhờ phương pháp tự thụ phấn. Dự đoán tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời F2. Duy trì được ưu thế lai đời F1 sang F2. Không cho F1 làm giống trừ trường hợp cho F1 sinh sản dinh dưỡng. Góp phần giải thích biểu hiện thoái hóa giống do giao phối gần. Phương án đúng là: ** Xét hai cặp alen Aa, Bb quy định 2 cặp tính trạng trội lặn hoàn toàn. Hai cặp alen cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng. Gen A quy định tính trạng quả đỏ; gen a quy định tính trạng quả vàng. Gen B quy định tính trạng quả tròn; gen b quy định tính trạng quả bầu. Giả sử các gen liên kết với nhau. Phép lai nào cho kết quả phân li kiểu hình 50% quả đỏ, bầu và 50% quả vàng, tròn? ** A: Thân cao         B: Hoa kép           D: Hoa đỏ      a: Thân thấp        b: Hoa đơn           d: Hoa trắng. Trong quá trình di truyền không xảy ra hoán vị gen. Xét phép lai P: (Aa, Bb, Dd) x (Aa, Bb, Dd). Nếu F1 xuất hiện 75% cây cao, hoa kép, đỏ : 25% cây thấp hoa đơn, trắng thì kiểu gen của P là: Gen có X = 3T. Tỉ lệ phần trăm từng loại nuclêôtit của gen là Để sử dụng làm thể truyền (vectơ) trong phương pháp cấy gen, con người thường dùng: Xảy ra hiện tượng xuất cư chủ yếu là khi: **Lai giữa P đều thuần chủng khác nhau về 2 cặp gen tương phản, đời F1 đồng loạt xuất hiện cây hoa kép, F2 phân li kiểu hình theo số liệu 1503 cây hoa kép : 1171 cây hoa đơn. Kiểu gen của P trong phép lai trên là: Ở người, kiểu gen IAIA, IAIO quy định nhóm máu A; kiểu gen IBIB, IBIO quy định nhóm máu B; kiểu gen IAIB quy định nhóm máu AB; kiểu gen IOIO quy định nhóm máu O. Tại một nhà hộ sinh, người ta nhầm lẫn 2 đứa trẻ sơ sinh với nhau. Trong trường hợp nào sau đây, không cần biết nhóm máu người cha mà vẫn có thể xác định được đứa trẻ nào là con của bà mẹ nào? Địa y là ví dụ minh họa cho mối quan hệ: Trường hợp nào sau đây được gọi là gen đa alen? Nhiệt độ ảnh hưởng mạnh nhất vào giai đoạn nào của vật nuôi? ** Khi nghiên cứu tính trạng hình dạng hạt phấn, người ta thực hiện các phép lai và thu được các kiểu gen sau. Biết rằng tính trạng hạt phấn do 2 gen không alen quy định. Phép lai 1: Hạt dài x hạt bầu → 780 hạt dài : 465 hạt bầu. Phép lai 2: Hạt dài x hạt dài → 479 hạt dài : 111 hạt bầu. Phép lai 3: Hạt dài x hạt bầu → 256 hạt dài : 89 hạt bầu. Cặp bố mẹ của phép lai 2 có kiểu gen là: Dơi thích nghi với điều kiện “bay” truyền giữa các tán cây là nhờ: Sự phân bố của các cá thể để chúng tồn tại cân bằng trong tự nhiên, có xu hướng nhằm: ** Một quần thể ban đầu có thành phần kiểu gen là 21AA : 10Aa : 10aa. Cho quần thể tự thụ phấn qua 5 thế hệ. Tỉ lệ loại kiểu gen Aa xuất hiện sau 5 thế hệ tự thụ phấn là: Những điểm giống nhau và khác nhau giữa người và vượn người cho phép ta kết luận: Theo Đacuyn, loài mới được hình thành dần dần qua nhiều dạng trung gian, dưới tác dụng của (A) theo con đường (B). (A) và (B) lần lượt là: ** Ở người, gen m nằm trên NST giới tính X quy định bệnh mù màu; alen M quy định nhìn thấy màu bình thường. Kiểu gen của những người nhìn thấy màu bình thường: ** Đem lai giữa cây quả tròn, ngọt với cây quả bầu, chua thu được F1 đồng loạt quả tròn, ngọt. Tự thụ phấn F1 thu được F2 có 4 loại kiểu hình, trong số 6050 cây, có 3933 cây quả tròn, ngọt. Biết mỗi gen chi phối 1 tính trạng. Điều nào sau đây là dấu hiệu chủ yếu để phát hiện quy luật di truyền hoán vị gen? ** Ở một loài cây ăn quả, AA: Quả tròn, Aa: Quả bầu; aa: Quả dài; B: Quả đỏ, b: Quả xanh; D: Chín sớm, d: Chín muộn. Các cặp gen phân li độc lập nhau. Nếu sự phân li về cả 3 tính trạng theo tỉ lệ 3 : 6 : 3 : 1 : 2 : 1. Có bao nhiêu phép lai phù hợp với kết quả nói trên? ** A: Thân cao         B: Hoa kép           D: Hoa đỏ      a: Thân thấp        b: Hoa đơn           d: Hoa trắng. Trong quá trình di truyền không xảy ra hoán vị gen. Xét phép lai P: (Aa, Bb, Dd) x (aa, bb, dd). Nếu FB xuất hiện 4 loại kiểu hình tỉ lệ bằng nhau thì kiểu gen của P có thể là 1 trong mấy phép lai? ** Cho giao phối F1, nhận được F2 xuất hiện 125 cây hoa đỏ, kép : 42 cây hoa trắng, kép : 56 cây hoa trắng, đơn. Hình dạng hoa do một gen chi phối. Đặc điểm di truyền tính trạng màu sắc hoa tuân theo quy luật: Khi nói về cơ chế di truyền ở sinh vật nhân thực, trong điều kiện không có đột biến xảy ra, phát biểu nào sau đây là không đúng? "Biết A quy định lông xám trội hoàn toàn so với a quy định lông trắng,các alen nằm trên NST thường. Một quần thể chuột ở thế hệ xuất phát có 1020 chuột lông xám đồng hợp, 510 chuột có kiểu gen dị hợp. Khi quần thể đạt trạng thái cân bằng có 3600 cá thể."  Tần số tương đối của mỗi alen là:  ** Xét 4 cặp gen trên 4 cặp NST thường khác nhau. Gen thứ nhất có 2 alen, gen thứ hai có 3 alen, gen thứ ba có 4 alen, gen thứ tư có 5 alen. Số kiểu giao phối khác nhau có thể xuất hiện trong loài là: Thể tích hộp sọ tăng dần theo dẫn liệu: 600cm3, 900cm3, 1.000cm3, 1.400cm3, 1.700cm3 tương ứng với thứ tự các hóa thạch nào? ** Xét 2 cặp alen Aa, Bb. Mỗi gen quy định 1 tính trạng trội lặn hoàn toàn. Tần số hoán vị gen nếu có, phải nhỏ hơn 50%. Phép lai nào sau đây cho tỉ lệ 1 : 1 về kiểu hình? ** Ở mèo lông đen (D) là trội không hoàn toàn với lông hung (d). Khi mèo có kiểu gen Dd có lông tam thể. Tính trạng đuôi dài (A) là trội so với đuôi ngắn (a). Các cặp gen này nằm trên nhiễm sắc thể X. Tần số hoán vị gen trong giao tử là 20%. Kiểu hình của mèo bố mẹ trong phép lai trên là: Phương pháp chọn giống chủ yếu đối với vi sinh vật là: ** Ở một loài hoa, biết AA biểu hiện kiểu hình hoa đỏ; Aa biểu hiện kiểu hình hoa hồng; aa biểu hiện kiểu hình hoa trắng. Gen B quy định hoa kép là trội so với gen b quy định hoa đơn; gen D quy định hạt tròn là trội so với gen d quy định hạt dài. Có bao nhiêu phép lai cho F1 xuất hiện 8 loại kiểu hình? Theo Đacuyn, di truyền có vai trò: **Cho tự thụ phấn F1 dị hợp 3 cặp gen, F2 xuất hiện 5445 cây cao, quả đỏ : 743 cây cao, quả vàng : 2805 cây thấp, quả đỏ : 2008 cây thấp, quả vàng. Quy luật nào điều khiển di truyền tính trạng màu hoa? ** Biết A quy định thân cao, a: thân thấp; B quy định hoa kép, b: Hoa đơn; D quy định màu tím, d: Màu trắng. F1 có tỉ lệ phân li kiểu gen là (1 : 2 : 1)3, kiểu gen của bố mẹ là: Năm 1953, S. Milơ (S. Miller) thực hiện thí nghiệm tạo ra môi trường có thành phần hoá học giống khí quyển nguyên thuỷ và đặt trong điều kiện phóng điện liên tục một tuần, thu được các axit amin cùng các phân tử hữu cơ khác nhau. Kết quả thí nghiệm chứng minh: ** Xét cá thể có kiểu gen , quá trình giảm phân xảy ra hoán vị gen giữa A, a với tần số 20%; giữa D, d với tần số 40%. Kiểu giao tử mang gen Abde chiếm tỉ lệ: ** Gen dài 4080  có 3120 liên kết hiđrô bị đột biến. Sau đột biến số liên kết hiđrô của gen tăng thêm 2 liên kết, chiều dài gen không đổi. Đột biến thuộc dạng Đối với loài thực vật sống chìm trong môi trường nước thường có đặc điểm thích nghi: ** Cho biết ở bướm tằm: A quy định kén dài, a quy định kén bầu; B quy định kén màu trắng, b quy định kén màu vàng, các gen cùng nằm trên một cặp NST thường. Cho P mang các cặp gen ♀(Aa, Bb) x ♂(Aa, Bb), đời F1 có 4 kiểu hình tỉ lệ 9 kén dài, màu trắng : 3 kén dài, màu vàng : 3 kén bầu, màu trắng : 1 kén bầu, màu vàng. Đặc điểm nào cho phép kết luận đã xảy ra hoán vị gen ở bướm tằm đực trong phép lai trên? Cơ thể có kiểu gen AABbCCDd có thể tạo ra số loại giao tử tối đa là:
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 321.735
Thành viên mới nhất 112476142551284692960
Thành viên VIP mới nhất 112486584366027744927VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.