Đề thi thử sinh học số 13
Thi thử đại học
Môn thi sinh học
Đề thi thử sinh học số 13
Số câu hỏi: 50
Thời gian làm bài: 90 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 30/50
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 20/50
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi đề thi thử bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +15 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +10 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +7 điểm
Thành viên VIP được +3 cho điểm thành tích đạt được
Thành viên đã làm bài (1)
nkokpe
Bàn tay người có ngón cái linh hoạt (có thể tiếp xúc với các ngón khác) đem lại ưu thế cho con người: Nhân tố tạo nên nguồn biến dị thứ cấp cho qúa trình tiến hóa là: Trong trường hợp trội không hoàn toàn, không cần sử dụng phép lai phân tích người ta cũng phân biệt được cá thể đồng hợp và cá thể dị hợp vì: Sự phân bố sinh khối của các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái là do: Thời gian hình thành loài mới có thể xảy ra ngắn hơn do: ** I. Trường hợp gen này có tác dụng kìm hãm không cho gen khác biểu hiện ra kiểu hình. II. Trường hợp hai hay nhiều gen không alen cùng quy định 1 tính trạng, trong đó mỗi gen có vai trò tương đương nhau. III. Trường hợp hai hay nhiều gen khác lôcut tác động qua lại quy định kiểu hình mới khác hẳn với bố mẹ so với lúc đứng riêng. IV. Trường hợp 1 gen cùng chi phối sự phát triển của nhiều tính trạng. Trong các trường hợp nêu trên, trường hợp nào làm tăng xuất hiện biến dị tổ hợp? Nguyên nhân bên ngoài dẫn đến diễn thế sinh thái thường xuyên là: Qui định chung về tác động của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật là: Tính trạng nào sau đây là tính trạng có hệ số di truyền cao? Gen có tỉ lệ . Tỉ lệ phần trăm từng loại nuclêôtit của gen là Cây xương rồng mọc trên sa mạc có thân mọng nước, lá biến thành gai, rễ ăn nông. Đó là những đặc điểm thích nghi với môi trường: Lai giữa cơ thể có kiểu gen có tần số hoán vi gen 20% với cơ thể có kiểu gen  liên kết hoàn toàn. Tỉ lệ kiểu hình mang hai tính trang trội (A - B- ) ở thế hệ tiếp theo là: **Đem lai phân tích cây quả ngọt, đời FB xuất hiện 1309 cây quả ngọt, 437 cây quả chua. Biết vai trò các gen trội trong kiểu gen khác nhau. Cách quy ước gen nào phù hợp với quy luật di truyền đã được xác định? Quần thể là gì? Trên một nhiễm sắc thể, xét 4 gen A, B, C và D. Khoảng cách tương đối giữa các gen là: AB = 1,5 cM, BC = 16,5 cM, BD = 3,5 cM, CD = 20 cM, AC = 18 cM. Trật tự đúng của các gen trên nhiễm sắc thể đó là: Xu hướng tất yếu biểu hiện tính trạng ở định luật phân li là: ** Trong một phân tử ADN, số liên kết hiđrô giữa hai mạch đơn là 531.104 và số liên kết hiđrô trong các cặp A - T bằng số chu kì xoắn trong phân tử. Phân tử ADN tái bản một số lớn và môi trường nội bào đã phải cung cấp 1143.104 nuclêôtit Ađênin tự do. Số lần tái bản của ADN là Cá ép sống bám vào đồi mồi thể hiện mối quan hệ: ** A: Gen trội quy định quả dài; a: Gen lặn quy định quả ngắn. Số kiểu giao phối tự do giữa các kiểu gen là: * Một gen có 450 nuclêôtit loại G và nuclêôtit loại T = 35%. Số liên kết hiđrô được hình thành sau 5 lần gen tự nhân đôi là ** Ở gà, gen A quy định lông đốm, a quy định lông đen liên kết trên NST giới tính X; B quy định mào to, b quy định mào nhỏ nằm trên NST thường. Phép lai không thể cho gà trống lông đen mào to là: Khi gặp điều kiện thuận lợi, một loài tảo phát triển mạnh gây ra hiện tượng “nước nở hoa” là một ví dụ về: Trong kỹ thuật cấy gen, việc ghép (nối) đoạn ADN của tế bào cho vào ADN plasrait nhờ enzim: Hai tiểu phần lớn và bé kết hợp để hình thành ribôxôm khi " Ở gà, cho biết các kiểu gen AA quy định lông xoăn nhiều, Aa quy định lông xoăn ít, aa quy định lông thẳng.Một quần thể gà có 450 con lông xoăn nhiều, 450 con lông xoăn ít, 600 con lông thẳng." Phát biểu đúng về quần thể nói trên là: Cơ chế phát sinh thể đa bội chẵn là Kĩ thuật di truyền không tạo ra: Cánh của chim và cánh của các loài côn trùng đều có chức năng giúp sinh vật bay nhưng không được tiến hóa từ một cơ quan chung, chúng là các cơ quan: Sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên là: Loài cỏ Spartina có bộ nhiễm sắc thể 2n = 120 được xác định gồm bộ nhiễm sắc thể của loài cỏ gốc châu Âu 2n = 50 và bộ nhiễm sắc thể của loài cỏ gốc châu Mĩ 2n = 70. Loài cỏ Spartina được hình thành bằng. Một người mắc bệnh máu khó đông có một người em trai sinh đôi bình thường. Hai người sinh đôi này là: ** Ở một loài thực vật, gen A qui định tính trạng thân cao; a qui định tính trạng thân thấp; Gen B qui định tính trạng quả đỏ; b qui định tính trạng quả vàng. Gen D qui định tính trạng chín sớm; d qui định tính trạng chín muộn. Xét phép lai P: (Aa, bb, Dd) x (aa, Bb, Dd). F1 xuất hiện tỉ lệ 1 thân thấp, quả đỏ, chín sớm : 2 thân cao, quả đỏ, chín sớm : 1 thân thấp, quả đỏ, chín muộn : 1 thân thấp, quả vàng, chín sớm : 2 thân cao, quả vàng, chín sớm : 1 thân thấp, quả vàng, chín muộn. Hai cặp tính trạng phân li độc lập với nhau là: Khi tự thụ phấn các cá thể mang n cặp gen dị hợp phân li độc lập, số dòng thuần chủng xuất hiện theo biểu thức tổng quát nào sau đây? ** Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 xuất hiện tỉ lệ 986 cây quả đỏ, tròn : 328 cây quả đỏ, dài : 228 cây quả vàng, tròn : 76 cây quả vàng, dài. Hình dạng quả do một gen điều khiển. Cho F1 giao phối với cá thể chưa biết kiểu gen, kết quả F2 xuất hiện 328 quả đỏ, tròn : 326 cây quả đỏ, dài : 112 cây quả vàng, tròn : 109 cây quả vàng, dài. Kiểu gen của cây đem lai với F1 là: Khi nghiên cứu sự di truyền của 1 cặp tính trạng, Menđen đã phát hiện được: ** Xét 1500 tế bào sinh hạt phấn có kiểu . Cho biết tần số hoán vị gen giữa A, a là 20%. Tỉ lệ giao tử mang gen AB : Ab : aB : ab lần lượt là: Theo Đacuyn, chọn lọc là quá trình gồm hai mặt được tiến hành song song gồm: Có một trường hợp sau: Một trận bão lớn đã thổi bay một số cá thể của quần thể chim sẻ ở đất liền ra một hòn đảo tương đối xa so với đất liền. Các cá thể đó đã thích nghi với cuộc sống ở đảo và hình thành nên quần thể mới cách li với quần thể gốc ở đất liền. Sau 8000 năm, mực nước biển hạ thấp và nối liền đảo đó với đất liền khiến các chim sẻ ở trên đảo và chim sẻ ở đất liền tự do tiếp xúc với nhau. Quan sát nào sau đây khiến ta có thể kết luận chúng đã trở thành hai loài khác nhau? ** Ở ruồi giấm, cho P đều thuần chủng, F1 đồng loạt mắt đỏ, cánh dài. Tiếp tục giao phối F1, được F2 có tỉ lệ 1601 con mắt đỏ, cánh dài : 534 con mắt đỏ, cánh cụt : 532 con mắt trắng, cánh dài : 178 con mắt trắng, cánh cụt. Trong đó, các con mắt trắng đều thuộc giới đực. Biết mỗi gen quy định 1 tính trạng. Quy luật di truyền tính nào chi phối sự di truyền tính trạng hình dạng cánh? Theo quan niệm hiện đại, trong các đại phân tử sau đây, những đại phân tử nào được coi là cơ sở vật chất của sự sống? Trường hợp cá thể cái thuộc giới đồng giao tử, cá thể đực thuộc giới dị giao tử xuất hiện ở loài nào sau đây? Ở đậu Hà Lan Gen A quy định tính trạng hạt vàng là trội hoàn toàn so với gen a quy định hạt xanh. Gen B quy định tính trạng hạt tròn là trội hoàn toàn so với gen b quy định hạt nhăn. Sự di truyền của 2 cặp tính trạng này không phụ thuộc vào nhau. Phép lai nào dưới đây không làm xuất hiện kiểu hình hạt xanh, vỏ nhăn ở thế hệ sau? ** A: Thân cao         B: Hoa kép           D: Hoa đỏ      a: Thân thấp        b: Hoa đơn           d: Hoa trắng. Trong quá trình di truyền không xảy ra hoán vị gen. Nếu đời sau xuất hiện 8 loại kiểu hình, ta kết luận: Trong quá trình phát sinh loài người, sự hoàn thiện dần đôi bàn tay người có sự chi phối của: Kết quả của quá trình chọn lọc nhân tạo đã: ** Đem lai cây cao, quả tròn, to có kiểu gen Aa với cây cao, quả bầu, nhỏ có kiểu gen Aa. Loại kiểu hình cây cao, quả bầu, nhỏ xuất hiện ở F1 với tỉ lệ: Có trường hợp trong tế bào của sinh vật nhân chuẩn, cùng một gen được phiên mã tạo thành ARN nhưng lại tổng hợp ra nhiều loại prôtêin khác nhau. Điều đó được giải thích là vì Dương xỉ có hạt xuất hiện ở thời kì nào? ** Cho F1 mang các gen dị hợp, kiểu hình quả tròn, giao phối với cá thể khác, thu được 37,5% cây quả tròn và 62,5% cây quả dài. Cách quy ước gen nào sau đây đúng cho trường hợp trên?
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 321.908
Thành viên mới nhất JanHam
Thành viên VIP mới nhất 112486584366027744927VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.