Đề thi thử sinh học số 12
Thi thử đại học
Môn thi sinh học
Đề thi thử sinh học số 12
Số câu hỏi: 50
Thời gian làm bài: 90 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 30/50
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 20/50
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi đề thi thử bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +15 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +10 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +7 điểm
Thành viên VIP được +3 cho điểm thành tích đạt được
Thành viên đã làm bài (3)
nkokpe hi-ngo sambi-le
Một quần thể có 200 cá thể mang kiểu gen AA, 200 cá thể mang kiểu gen Aa và 600 cá thể mang kiểu gen aa. Tần số tương đối của alen A và a của quần thể là: Ở người, tính trạng nào sau đây chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi môi trường? ** Trong một tế bào xét một gen thực hiện một số lần phiên mã bằng số nuclêôtit loại Ađênin của gen. Tổng số nuclêôtit của gen và số ribônuclêôtit của các phân tử mARN là 27600. Trên phân tử mARN các ribônuclêôtit A : U : G : X lần lượt phân bố theo tỉ lệ 1 : 2 : 3 :4. Chiều dài của mARN là Khi đề cập đến plasmit, nội dung nào sau đây không đúng? I. Nằm trong tế bào chất của vi khuẩn. II. Dùng làm thể truyền (vectơ) trong phương pháp cấy gen. III. Chứa từ 8000 - 200000 nuclêôtit. IV.  Nhân đôi độc lập với NST. V. Có mạch thẳng gồm hai mạch xếp song song nhau. Phương án đúng là: ** Biết A quy định thân cao, a: thân thấp; B quy định hoa kép, b: Hoa đơn; D quy định màu tím, d: Màu trắng. Muốn thế hệ sau xuất hiện tỉ lệ phân li kiểu gen là 1 : 2 : 1 : 2 : 4 : 2 : 1 : 2 : 1 : 1 : 2 : 1 : 2 : 4 : 2 : 1 : 2 : 1, kiểu gen của P sẽ là 1 trong bao nhiêu trường hợp? ** Cho gen A quy định tính trạng thân cao là trội hoàn toàn so với gen a quy định tính trạng thân thấp; gen B quy định quả tròn là trội hoàn toàn so với gen b quy định tính trạng bầu; gen D quy định tính trạng quả đỏ là trội hoàn toàn so với gen d quy định tính trạng quả vàng. Các gen này nằm trên các nhiễm sắc thể thường khác nhau. Nếu F1 phân li tỉ lệ kiểu hình là 9:9:3:3:3:3:1:1 thì kiểu gen của P có thể là 1 trong bao nhiêu trường hợp? ** Biết A quy định thân cao, a: thân thấp; B quy định hoa kép, b: Hoa đơn; D quy định màu tím, d: Màu trắng. Cây thân cao, hoa kép, màu tím có kiểu gen là một trong bao nhiêu trường hợp? ** A: Gen trội quy định quả dài; a: Gen lặn quy định quả ngắn. Cho một cây quả dài đời F2 tự thụ phấn, tỉ lệ kiểu gen đời F3 sẽ là: ** Khi cho lai giữa chuột F1 lông xám, xoăn với chuột lông xám, thẳng đời F2 xuát hiện 105 con lông xám, xoăn : 105 con lông xám, thẳng : 28 con lông nâu, thẳng : 28 con lông đen, xoăn : 7 con lông nâu, xoăn : 7 con lông đen, thẳng. Biết gen trên NST thường, hình dạng lông do một gen quy định, kiểu hình lông đen, thẳng mang các cặp gen đồng hợp lặn. Nếu B là gen quy định lông nâu, cách quy ước gen nào sau đây về màu lông là đúng? Theo thuyết tiến hoá, nhân tố chính chi phối quá trình phát sinh loài người ở giai đoạn vượn người hoá thạch là: Ý nghĩa của phương pháp cấy truyền phôi trong công nghệ tế bào động vật là: Nội dung của tiêu chuẩn địa lí dùng để phân biệt hai loài thân thuộc là: ** Khi khảo sát sự di truyền tính trạng tầm vóc thấp ở người, biểu hiện qua ba thế hệ như sau: Xác suất cặp bố mẹ II2 và II3 sinh được hai con gái tầm vóc thấp: Một quần thể thực vật tự thụ phấn có tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ P là 0,2AA : 0,5Aa : 0,3aa. Giả sử các cá thể Aa không có khả năng sinh sản. Tính theo lý thuyết tần số các alen A và a ở F1 là: Hiện tượng trôi dạt lục địa đã ảnh hưởng đến sự tiến hoá của sinh giới là: Ý nghĩa về mặt lí luận của định luật Hacđi - Vanbec là: ** A: Cây cao, a: Cây thấp; B: Quả tròn, b: Quả bầu. Mỗi gen trên 1 NST. Nếu F1 phân li kiểu hình tỉ lệ 1 : 1 ở tính trạng kích thước, tính trạng hình dạng quả đồng tính thì kiểu gen P có thể là 1 trong bao nhiêu trường hợp? ** Gen có chiều dài 3029,4, tham gia tổng hợp prôtêin. Chiều dài và khối lượng trung bình của phân tử prôtêin hoàn chỉnh do gen tổng hợp lần lượt là: ** Xét 1000 tế bào sinh tinh có kiểu gen . Khi giảm phân đã có 100 tế bào xảy ra trao đổi đoạn và hoán vị gen. Tần số hoán vị gen trong trường hợp trên là: Ruồi giấm có 2n = 8, số loại thể ba nhiễm kép tối đa có thể được tạo ra trong quần thể là: Trong chọn giống thực vật, thực hiện lai xa giữa loài hoang dại và cây trồng nhằm mục đích: ** Ở ruồi giấm, cho P đều thuần chủng, F1 đồng loạt mắt đỏ, cánh dài. Tiếp tục giao phối F1, được F2 có tỉ lệ 1601 con mắt đỏ, cánh dài : 534 con mắt đỏ, cánh cụt : 532 con mắt trắng, cánh dài : 178 con mắt trắng, cánh cụt. Trong đó, các con mắt trắng đều thuộc giới đực. Biết mỗi gen quy định 1 tính trạng. Kiểu gen của P về cả 2 tính trạng là: Trong tạo giống thực vật bằng công nghệ gen, để đưa gen vào trong tế bào thực vật có thành xenlulôzơ, phương pháp không được sử dụng là. ** A: Quả tròn         B: Chín sớm          D: Ngọt        a: Quả bầu          b: Chín muộn        d: Chua. Trong quá trình giảm phân, NST mang các gen trên có cấu trúc không thay đổi. Xét phép lai P: (Aa, bb, Dd) x (aa, Bb, Dd). Nếu F1 có tỉ lệ kiểu hình 3 : 3 : 3 : 3 : 1 : 1 : 1 : 1, kiểu gen của P được viết là: Xét hai cá thể có số lượng NST trong bộ lưỡng bội khác nhau, ta có thể kết luận một cách chắc chắn: Giải thích nào dưới đây không hợp lí về sự thất thoát năng lượng rất lớn qua mỗi bậc dinh dưỡng? Việc lập phả hệ cho phép: Vai trò của cách li địa lí trong qúa trình hình thành loài mới là: Các cây hạt trần bắt đầu xuất hiện ở: Người ta thường sử dụng hợp chất nào sau đây, để chuyển ADN plasmit tái tổ hợp vào tế bào nhận dễ dàng hơn? Phương pháp nghiên cứu di truyền của Menđen có tên gọi là: Đặc điểm có ở gen trên NST thường mà không có ở gen trên NST giới tính và gen trong tế bào chất là Nước luôn vận động tạo nên một chu trình nước toàn cầu có ý nghĩa: Cấu trúc di truyền về thành phần nhóm máu của một quần thể người là 0,36IaIa : 0,12IaI° : 0,09IBIB : 0,06IBI°; 0,36IAIB : 0,01I°I° Tần số của các alen IA, IB, 1° lần lượt là: Điều nào dưới đây không đúng khi nói về vai trò của quá trình giao phối ngẫu nhiên (ngẫu phối)? ** Ở một loài, A: Cây cao          BB: Hoa đỏ              DD: Hạt nhiều                     a: Cây thấp         Bb: Hoa hồng           Dd: Hạt vừa                                              bb: Hoa trắng          dd: Hạt ít Các cặp gen phân li độc lập nhau. Nếu thế hệ sau đồng tính về cả ba tính trạng, kiểu gen của P sẽ là một trong số bao nhiêu phép lai? ** Màu sắc hoa của một loài do tác động bổ sung của 2 cặp gen không alen quy định. Trong đó, kiểu gen có gen A đứng riêng quy định hoa đỏ, có mặt gen B quy định hoa vàng, khi có đồng thời cả 2 gen A và B trong kiểu gen biểu hiện thành hoa màu tím; còn lại các kiểu gen khác biểu hiện hoa màu trắng. Phép lai giữa hai cây hoa màu tím AaBb x AaBb cho tỉ lệ kiểu hình: **  Thế hệ sau phân li kiểu hình tỉ lệ 3 : 1. Kiểu gen phù hợp của P có thể là một trong bao nhiêu trường hợp? Hóa thạch nào sau đây thuộc nhóm người đứng thẳng? ** Ở một loài cây ăn quả, cho F1 tự thụ phấn thu được F2 có 603 cây hạt đỏ, quả dài : 199 cây hạt đỏ, quả ngắn : 202 cây hạt vàng, quả dài : 67 cây hạt trắng, quả ngắn. Biết kích thước quả do 1 cặp gen quy định. Cho F1 giao phối với cá thể khác, thu được 273 cây hạt đỏ, quả dài : 269 cây hạt đỏ, quả ngắn : 89 cây hạt vàng, quả dài : 91 cây hạt trắng, quả ngắn. Kiểu gen cây mang lai với F1 là: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về diễn thế sinh thái? Somatostatin (hoocmôn sinh trưởng) có tác dụng làm cho bò: Ở người, bệnh máu khó đông được quy định bởi gen lặn trên nhiễm sắc thể X, không có alen tương ứng trên nhiễm sắc thể Y. Trong một gia đình, người bố mắc bệnh máu khó đông, mẹ bình thường (thể dị hợp) thì xác suất các con mắc bệnh là: Khi xử lí các hạt giống lưỡng bội có kiểu gen AABB, AaBb bằng hóa chất cônsixin thì có thể tạo ra các thể tứ bội nào sau đây? Trong tiến hoá sinh học các đặc điểm thích nghi được truyền từ: ** Gen có khối lượng 738.103 đvC. Gen này bị đột biến. Sau đột biến gen có 3181 liên kết hiđrô và 4922 liên kết hóa trị giữa các nuclêôtit. Chiều dài của gen đột biến là Di - nhập có ý nghĩa nào sau đây đối với sự tiến hóa? Để khắc phục hiện tượng bất thụ trong lai xa, người ta thường dùng phương pháp ** Cho F1 dị hợp các cặp gen, kiểu hình quả tròn, to giao phối với cây quả bầu, nhỏ nhận được F2 có 91 cây quả bầu, to : 84 cây quả bầu, nhỏ : 56 cây quả tròn, nhỏ : 49 cây quả tròn, to. Biết vị quả do một gen quy định, quả to trội so với quả nhỏ. Cách quy ước nào sau đây hợp lí đối với tính trạng hình dạng quả? ** F1 dị hợp hai cặp gen Aa, Bb có kiểu hình hoa kép, màu vàng. Cho F1 giao phối với nhau thu được 5200 cây trong đó có 637 cây hoa đơn, màu trắng. Hai cặp tính trạng được di truyền theo quy luật
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 322.144
Thành viên mới nhất mie2171
Thành viên VIP mới nhất 112486584366027744927VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.