Đề thi thử sinh học số 11
Thi thử đại học
Môn thi sinh học
Đề thi thử sinh học số 11
Số câu hỏi: 50
Thời gian làm bài: 90 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 30/50
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 20/50
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi đề thi thử bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +15 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +10 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +7 điểm
Thành viên VIP được +3 cho điểm thành tích đạt được
Thành viên đã làm bài (3)
nkokpe kim-thoa hi-ngo
Giả sử ở người, xét gen 1 có 2 alen (A và a) nằm trên nhiễm sắc thể thường, gen 2 có 2 alen (B và b) liên kết với giới tính X. Số kiểu gen tối đa về cả 2 cặp gen trên trong quần thể là: ** Xét hai cặp alen Aa, Bb. Mỗi gen quy định một tính trạng, trội lặn hoàn toàn. Quá trình di truyền xảy ra liên kết gen. Thế hệ lai có tỉ lệ kiểu hình 1 : 2 : 1. Số phép lai phù hợp với kết quả trên là: Bước chuẩn bị quan trọng để tạo ưu thế lai là: Ốc sống ở đáy hồ thuộc về: Lai loài lúa mì có bộ nhiễm sắc thể 2n = 14 (kí hiệu hệ gen là AA) với loài cỏ dại có bộ nhiễm sắc thể 2n = 14 (kí hiệu hệ gen là BB) được con lai có bộ nhiễm sắc thể n + n = 14 (kí hiệu hệ gen là AB) bị bất thụ. Tiến hành đa bội hóa tạo được loài lúa mì có bộ nhiễm sắc thể 2n + 2n = 28 (kí hiệu hệ gen là AABB). Đây là ví dụ về quá trình hình thành loài mới bằng con đường: ** Cho biết các gen phân li độc lập nhau. Một cá thể có kiểu gen AaBBDdEe. Loại giao tử mang các gen AbDe xuất hiện với tỉ lệ nào? ** Cho biết bướm tằm: Gen A quy định kén dài; gen a quy định kén bầu; gen B quy định kén trắng; gen b quy định kén vàng. Các gen cùng nằm trên 1 nhiễm sắc thể thường và hiện tượng hoán vị gen chỉ xảy ra ở bướm tằm đực. Phép lai P mang các cặp gen ♀(Aa,Bb) x ♂(Aa,Bb) cho kết quả phân li kiểu hình ở F1 với đủ 4 kiểu hình theo tỉ lệ 9 kén dài, màu trắng : 3 kén dài, màu vàng : 3 kén bầu, màu trắng : 1 kén bầu, màu vàng. Kết quả lai phân tích bướm tằm đực P nói trên được số kiểu hình theo tỉ lệ: Hãy hoàn chỉnh nội dung định luật của Menđen khi xét về một cặp tính trạng: “Khi lai giữa các cá thể khác nhau về (A) và (B), thế hệ lai thứ nhất đồng loạt xuất hiện tính trạng (C)”. (A), (B), (C) lần lượt là: Muốn xác định một tính trạng được di truyền nhân hay di truyền qua tế bào chất người ta sử dụng phép lai: Theo quan niệm hiện đại, sinh vật thích nghi với môi trường theo hình thức nào? ** Ở một loài, A: Cây cao          BB: Hoa đỏ              DD: Hạt nhiều                     a: Cây thấp         Bb: Hoa hồng           Dd: Hạt vừa                                              bb: Hoa trắng          dd: Hạt ít Các cặp gen phân li độc lập nhau. Nếu thế hệ sau xuất hiện 2 loại kiểu hình theo tỉ lệ 1 : 1 sẽ có bao nhiêu phép lai cho kết quả trên? Quá trình tái bản của ADN ở tế bào sinh vật nhân chuẩn và sinh vật nhân sơ đều diễn ra theo nguyên tắc  Khu sinh học là: Ở cà chua, A quy định quả đỏ, a quy định quả vàng. Khi cho cà chua quả đỏ dị hợp tự thụ phấn được F1. Xác suất chọn được ngẫu nhiên 3 quả cà chua màu đỏ, trong đó có 2 quả kiểu gen đồng hợp và 1 quả có kiểu gen dị hợp từ số quả đỏ ở F1 là: ** Đem lai giữa bố mẹ thuần chủng, F1 đồng loạt cây cao. Lai phân tích F1 nhận được thế hệ lai 297 cây cao : 102 cây thấp. Kiểu gen của P là: ** Khi lai hai giống hoa đực F1 có các gen (Aa, Bb) biểu hiện kiểu hình hoa kép, màu đỏ. Cho F1 tự thụ phấn được F2 có tỉ lệ 131 cây hoa kép, màu vàng : 256 cây hoa kép, màu đỏ : 129 cây hoa đơn, màu đỏ. Quy luật chi phối phép lai trên là: Cây hạt trần và bò sát phát triển ưu thế ở đại Trung sinh nhờ: Mối quan hệ giữa tổng nhiệt hữu hiệu với thời gian phát triển của động vật biến nhiệt là: ** Cho F1 mang các gen dị hợp kiểu hình hoa trắng, lai với cá thể khác thu được F2 phân li 62,5% cây hoa trắng, 37,5% cây hoa tím. Biết vai trò các gen trội trong kiểu gen khác nhau. Kiểu gen của F1 và cá thể lai với F1 lần lượt là: Mục đích chính của di truyền y học tư vấn là: Tính trạng nào sau đây do gen liên kết với NST giới tính X, không có alen trên NST giới tính Y quy định? Lai phân tích là một trong các phương pháp phát hiện quy luật di truyền hoán vị gen vì: Chiều hướng tiến hóa cơ bản nhất của sinh giới là: **Đem lai giữa P thuần chủng khác nhau về 3 cặp gen tương phản. F1 100% cây cao, hạt đục. Tự thụ F1, nhận được F2 2829 cây cao, hạt đục : 706 cây cao, hạt trong : 236 cây thấp, hạt trong. Hai cặp tính trạng kích thước thân và màu hạt chịu sự chi phối của quy luật di truyền nào? ** Phân tử mARN dài 3570 có tỉ lệ các loại ribônuclêôtit A : U : G : X = 1: 3 : 4 : 2. Nếu không kể đến mã kết thúc khi tổng hợp 1 phân tử prôtêin, môi trường cung cấp số nuclêôtit từng loại A, U, G, X cho các đối mã trên tARN lần lượt là ** Cho lai bố mẹ đều thuần chủng khác nhau hai cặp gen tương phản, được F1 đồng loạt xuất hiện hoa kép, màu trắng. Cho F1 tự thụ, nhận được 4446 cây gồm 4 loại kiểu hình, trong đó có 834 cây hoa đơn, màu trắng. Tương phản với hoa trắng là hoa tím. Cho biết hai cặp gen là Aa, Bb. Về mặt lí thuyết, số lượng cá thể thuộc 3 loại kiểu hình còn lại xuất hiện ở đời F2 là: A: Gen qui định cây cao ;     a: Gen qui định cây thấp. Xét phép lai giữa các cá thể dị bội: AAa  x   Aaa. Số tổ hợp giao tử xuất hiện từ phép lai trên là Trong chọn giống, người ta không dùng tia phóng xạ để chiếu vào các cơ quan, bộ phận nào sau đây ? I. Hạt khô. II. Đỉnh sinh trưởng của thân, cành. III. Tinh hoàn, buồng trứng. IV. Bao phấn, bầu nhụy. Phương án đúng là: Để phát hiện quy luật liên kết gen, Moocgan đã tiến hành lai phân tích ruồi giấm F1 mình xám, cánh dài và thu được kết quả: ** Xét 3 cặp alen phân li độc lập (Aa, Bb, Dd) quy định 3 cặp tính trạng trội lặn hoàn toàn. Cá thể đồng hợp về 3 cặp gen, kiểu gen là: Sự khác biệt rõ rệt nhất về dòng năng lượng và dòng vật chất trong hệ sinh thái là: ** Ở lúa A: hạt tròn; a: hạt dài, B: hạt đục; b: hạt trong. Quá trình giảm phân xảy ra hoán vị gen với tần số 40%. Bố mẹ có kiểu gen . Số tổ hợp giao tử giữa bố mẹ là: Gen có X < A và có T2 + X2 = 13%. Tỉ lệ phần trăm từng loại nuclêôtit của gen là ** Xét cá thể có kiểu gen , quá trình giảm phân xảy ra hoán vị gen giữa A, a với tần số 20%; giữa D, d với tần số 40%. Một tế bào sinh tinh có kiểu gen trên, khi giảm phân tạo được mấy kiểu giao tử? ** Cho F1 tự thụ thu được F2 336 cây thân cao, hoa kép : 335 cây thân thấp, hoa kép : 168 cây thân cao, hoa đơn : 56 cây thân thấp, hoa  đơn. Hình dạng quả do một gen quy định. Kích thước thân di truyền tuân theo quy luật di truyền nào? Thành phần kiểu gen của một quần thể có tính chất nào? Điều nào là quan trọng nhất trong khái niệm quần thể? Trong phương pháp nghiên cứu tế bào, con người sử dụng loại tế bào nào để quan sát: Sinh vật đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển năng lượng từ môi trường vô sinh vào chu trình dinh dưỡng là: Cơ sở tế bào của hoán vị gen là: Khí hậu của kỉ Đêvôn thuộc đại Cổ sinh có đặc điểm gì? ** Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 xuất hiện tỉ lệ 986 cây quả đỏ, tròn : 328 cây quả đỏ, dài : 228 cây quả vàng, tròn : 76 cây quả vàng, dài. Hình dạng quả do một gen điều khiển. Kiểu gen của F1 là:   Một trong các dấu hiệu của cơ thể sống là tích lũy thông tin di truyền. Thực chất của quá trình này là: Muốn xác định được mức phản ứng của một kiểu gen ta cần: Phát biểu nào dưới đây về các biến động khí hậu và địa chất là không đúng? ** Hai gen không alen (Aa,Bb) cùng quy định một tính trạng. P thuần chủng khác nhau về hai cặp gen tương phản, F2 phân li kiểu hình: I. 9 : 3 : 3 : 1.           II. 9 : 6 : 1.          III. 1 : 4 : 6 : 4 : 1.       IV. 13 : 3. V. 9 : 3 : 4.              VI. 9 : 7.               VII. 12 : 3 : 1.           VIII. 15 : 1.   Sự biểu hiện kiểu hình theo cách AABB ≠ AABb = AaBB ≠ AAbb = aaBB = AaBb ≠ Aabb = aaBb ≠ aabb thuộc kiểu tương tác nào? Một gen bị đột biến làm chuỗi pôlipeptit do gen đó điều khiển tổng hợp có axit amin thứ 8 là Valin được thay bằng Alanin, các axit amin còn lại đều bình thường. Dạng đột biến gen xuất hiện là Trong mối quan hệ giữa một loài hoa và loài ong hút mật hoa đó thì: Gen trong nhân có đặc điểm nào sau đây? Nằm trên NST, phân li cùng với NST. Di truyền theo các quy luật nghiêm ngặt. Hoạt động độc lập với NST. Có thể 1 gen quy định 1 tính trạng hoặc nhiều gen quy định 1 tính trạng hoặc 1 gen quy định nhiều tính trạng. Phương án đúng là: ** Cho gen A quy định tính trạng thân cao là trội hoàn toàn so với gen a quy định tính trạng thân thấp; gen B quy định quả tròn là trội hoàn toàn so với gen b quy định tính trạng bầu; gen D quy định tính trạng quả đỏ là trội hoàn toàn so với gen d quy định tính trạng quả vàng. Các gen này nằm trên các nhiễm sắc thể thường khác nhau. Nếu tính trạng chiều cao thân và hình dạng quả đều phân li theo tỉ lệ 3 : 1, tính trạng màu sắc quả phân li theo tỉ lệ 1 : 1 thì kiểu gen của P là:
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 326.019
Thành viên mới nhất 146393033109206
Thành viên VIP mới nhất baobao269VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.