Thi thử đại học
Môn thi sinh học
Đề thi thử sinh học số 6
Số câu hỏi: 50
Thời gian làm bài: 90 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 30/50
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 20/50
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi đề thi thử bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +15 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +10 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +7 điểm
Thành viên VIP được +3 cho điểm thành tích đạt được
Đột biến mất một cặp nuclêôtit ở vị trí ngay sau bộ ba mở đầu trên mạch gốc của gen sẽ dẫn đến phân tử prôtêin được tổng hợp có thể bị Loại hóa chất có tác dụng gây đột biến, dạng thay thế cặp nuclêôtit A-T bằng cặp G-X là: Xét 1000 tế bào sinh tinh có kiểu gen . Khi giảm phân đã có 100 tế bào xảy ra trao đổi đoạn và hoán vị gen. Số giao tử mang gen AB, aB, Ab, ab lần lượt là: ** Có 15 noãn bào bậc 1 của một loài giảm phân. Sau quá trình này người ta tính được có tổng số 855 nhiễm sắc thể đã bị tiêu biến cùng với thể định hướng (thể cực). Tổng số nhiễm sắc thể có trong trứng được tạo ra là Sự sinh sản của các dạng sống, tạo ra các dạng giống chúng là nhờ: Để xác định một tính trạng nào đó do gen nhân hay gen tế bào chất quy định, người ta sử dụng phương pháp: Đặc điểm của cách li sinh sản là: Kí hiệu sau đây diễn tả: Dáng đi thẳng người đã dẫn đến thay đổi quan trọng trên cơ thể người là: Tại sao khó nghiên cứu di truyền ở người? Loài bông châu Âu có bộ nhiễm sắc thể 2n = 26 nhiễm sắc thể lớn; bông hoang dại ở Mĩ có 2n = 26 nhiễm sắc thể nhỏ. Loại bông ở Mĩ có 2n = 52 nhiễm sắc thể trong đó có 26 nhiễm sắc thể lớn, 26 nhiễm sắc thể nhỏ. Nó là kết quả: Một quần thể có tỉ lệ các kiểu gen là: AA = 0,42; Aa = 0,46; aa = 0,12, thì tỉ lệ tần số tương đối của các alen p(A) và q(a) sẽ là: Quy ước gen: A: quả ngọt             B: quả tròn           D: quả trắng                      a: quả chua              b: quả bầu            d: quả vàng. Các cặp gen liên kết hoàn toàn với nhau. Một cặp bố mẹ có kiểu gen . Tỉ lệ xuất hiện loại kiểu hình quả chua, tròn, trắng là: ** Một gen có 1620 nuclêôtit tham gia tổng hợp prôtêin. Số axit amin liên kết trong một phân tử prôtêin hoàn chỉnh là Cấu trúc di truyền của quần thể ban đầu là . Sau 3 thế hệ tự thụ phấn cấu trúc di truyền của quần thể là: Loài chuối nhà tam bội được hình thành từ chuối rừng lưỡng bội là nhờ cơ chế Hiện tượng nào xảy ra ở thực vật dẫn đến sự di - nhập gen? Về mặt sinh thái, quần thể được đánh giá bởi các đặc điểm nào? Khi gen ngoài NST bị đột biến, nó sẽ ** Xét 5 cặp alen trên 5 cặp NST thường khác nhau. Gọi n là số cặp alen phân li độc lập nhau, tính theo n, số kiểu gen dị hợp xuất hiện tối đa trong loài có biểu thức tổng quát là: Cho P thuần chủng thu được F1 đồng tính, F2 xuất hiện 93,75% cây có lượng vitamin A nhiều, 6,25% cây có lượng vitamin A ít. Qui luật di truyền chi phối phép lai trên là qui luật: **  Phép lai AaBb x  AaBb cho tỉ lệ kiểu hình nào sau đây? ** Biết A: Hoa trắng         B: Hoa kép              D: Quả to            E: Thơm             a: Hoa tím            b: Hoa đơn              d: Quả nhỏ          e: Không thơm. Quá trình giảm phân xảy ra hoán vị gen giữa B, b với tần số 20%; giữa D, d với tần số 40%. Một cặp P: . Loại kiểu hình mang cả 4 loại tính trạng lặn xuất hiện ở F1 theo tỉ lệ là Nguyên nhân thường biến là: Gen cấu trúc có khối lượng 500400 đvC sẽ có số nuclêôtit là ** Khi xét sự di truyền tính trạng màu sắc lông thỏ do gen trên NST thường quy định, người ta thu được trong một phép lai có tỉ lệ kiểu hình 50 thỏ lông xám : 51 thỏ lông nâu : 34 thỏ lông trắng. Biết vai trò các gen trội trong kiểu gen ngang nhau. Kết quả lai phân tích cá thể dị hợp hai cặp gen cho kết quả nào sau đây? Ở một hồ nước, người ta thấy có một số nhóm cá thể có kiểu hình giống nhau nhưng lại có tập tính ăn mồi khác nhau. Phương pháp tốt nhất để có thể xác định chúng là các biến dị thuộc cùng một loài hay chúng là các cá thể của hai loài khác nhau là: Trong các loại biến dị sau đây, loại biến dị nào có ý nghĩa gián tiếp đối với tiến hóa? ** Một gen phân mảnh dài 5100  chứa các đoạn intron chiếm 2/5 tổng số nuclêôtit. Quá trình phiên mã cần cung cấp ribônuclêôtit tự do để tạo ra các mARN trưởng thành, số lượng ribonucleotide môi trường cung cấp là 4500. Số lần phiên mã của gen là Dạng cách li nào thúc đẩy hệ gen mở của quần thể trở thành hệ gen kín của loài mới? ** Cho F1 tự thụ, F2 có 1931 cây cao, chín sớm : 578 cây cao, chín muộn : 387 cây thấp, chín sớm : 193 cây thấp, chín muộn. Biết tính trạng thời gian chín do 1 gen quy định. Quy luật di truyền nào chi phối tính trạng về thời gian chín? Bằng phương pháp gây đột biến và chọn lọc không thể tạo ra được các chủng: Phát biểu nào dưới đây không đúng? Hãy hoàn chỉnh nội dung định luật phân li độc lập: Khi lai hai cơ thể (A) khác nhau về (B) cặp tính trạng tương phản thì sự di truyền của các cặp tính trạng (C). (A), (B), (C) lần lượt là: Trong thực tế cần phải bảo vệ sự đa dạng sinh học của các loài cây hoang dại, cũng như các giống cây trồng nguyên thuỷ để hình thành loài mới vì: ** Ở một loài chim nhỏ, khi cho P giao phối, đời F1 xuất hiện 49 chim trống lông xoăn, đuôi dài ; 98 chim trống lông thẳng, đuôi dài. Số chim mái có 81 lông xoăn, đuôi ngắn ; 79 lông thẳng, đuôi dài ; 19 lông xoăn, đuôi dài ; 20 lông thẳng, đuôi ngắn. Biết hai cặp tính trạng do hai cặp gen Aa, Bb quy định và lông xoăn trội so với lông thẳng. Kiểu gen của P về tính trạng kích thước lông đuôi là Theo quan điểm hiện đại, nguyên liệu của chọn lọc tự nhiên là: ** Khi lai giữa ngô đều thuần chủng, khác nhau về hai cặp gen tương phản, thu được F1 đồng loạt cây cao, quả dài. Cho F1 tự thụ, đời F2 xuất hiện 996 cây cao, quả dài : 495 cây cao, quả ngắn : 503 cây thấp, quả dài. Biết hai cặp alen quy định hai cặp tính trạng trên là Aa, Bb. Đem lai F1 với cá thể I, thu được đời lai thứ hai xuất hiện 152 cây cao, quả dài : 305 cây cao, quả ngắn : 148 cây thấp, quả dài. Kiểu gen của cá thể đem lai với F1 là: ** Ở gà, P đều thuần chủng, F1 đồng loạt có 1 kiểu hình, F2 phân li kiểu hình theo tỉ lệ 64 con lông trắng, mỏ dài : 27 con lông trắng, mỏ ngắn : 21 con lông nâu, mỏ dài. Biết các gen trên NST thường, tính trạng kích thước mỏ do 1 cặp gen quy định. Hai tính trạng được chi phối bởi quy luật di truyền nào? Các tia phóng xạ được dùng để gây đột biến nhân tạo vì chúng có khả năng: Trường hợp nào sau đây, không thuộc hình thức thích nghi kiểu gen? I. Sâu ăn lá có màu xanh. II. Bọ xít có màu vàng, màu cam. III. Tắc kè hoa có màu giống lá cây, thân cây. IV. Ong vò vẽ có màu đen, khoang vàng tươi. V. Cây trinh nữ xòe lá ban ngày, khép lá ban đêm. Phương án đúng là: Người đầu tiên xây dựng một học thuyết có hệ thống về sự tiến hóa của sinh giới là: ** A: Chín sớm           B: Quả dài             D: Hạt nâu      a: Chín muộn         b: Quả ngắn           d: Hạt đen. Cho F1 tự thụ (Aa, Bb, Dd) x (Aa, Bb, Dd), thu được F2 có kết quả 3724 cây (A-B-D-) : 508 cây (A-B-dd) : 509 cây (aabbD-) : 899 cây (aabbdd). Sự di truyền của hai cặp tính trạng thời gian chín và màu sắc hạt chịu sự chi phối của quy luật Định luật liên kết gen có nội dung cơ bản là: Trong trường hợp trội không hoàn toàn, vì sao không cần sử dụng lai phân tích người ta cũng phân biệt được cá thể đồng hợp trội với dị hợp? Phát triển chiều cao đến 1.700cm, là đặc điểm của: Tính trạng do gen ngoài nhân quy định được di truyền theo dòng mẹ vì Quan hệ giữa các nhân tố nào sau đây, hình thành đặc điểm thích nghi kiểu gen cho sinh vật?
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 325.873
Thành viên mới nhất meo-meo
Thành viên VIP mới nhất baobao269VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.