Thi thử đại học
Môn thi sinh học
Đề thi thử sinh học số 3
Số câu hỏi: 50
Thời gian làm bài: 90 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 30/50
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 20/50
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi đề thi thử bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +15 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +10 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +7 điểm
Thành viên VIP được +3 cho điểm thành tích đạt được
** Khi khảo sát sự di truyền tính trạng tầm vóc thấp ở người, biểu hiện qua ba thế hệ như sau: Những cá thể chưa biết chắc chắn kiểu gen (có thể đồng hợp hay dị hợp) là: Theo Đacuyn, di truyền là: ** Có một lưới thức ăn của hệ sinh thái là: Sơ đồ lưới thức ăn trên, sinh vật tiêu thụ bậc 2 là: Kiểu cấu tạo của các cơ quan tương đồng phản ánh nguồn gốc chung của chúng, những sai khác về chi tiết là do: Một gen có 1500 cặp nuclêôtit bị đột biến mất 3 cặp nuclêôtit. Số liên kết hiđrô của gen có thể giảm tối đa là Theo quan niệm hiện đại, các vật thể sống đang tồn tại trên Trái Đất là những (A), có cơ sở vật chất chủ yếu là các đại phân tử (B) có khả năng (C). (A) và (B) lần lượt là: * Trong một đoạn phân tử ADN, người ta thấy tổng lập phương tỉ lệ của 2 loại nuclêôtit không bổ sung bằng 3,5% số nuclêôtit của ADN và tổng số liên kết hiđrô của đoạn ADN trên là 1040 số nuclêôtit. Biết nuclêôtit loại A < nuclêôtit loại G.  Chiều dài của đoạn ADN trên là Thuyết tiến hóa cổ điển gồm: Trong hệ sinh thái, tất cả các dạng năng lượng được sinh vật hấp thụ cuối cùng đều: Có 5 sinh vật là: trăn, cỏ gà, châu chấu, gà rừng và vi khuẩn. Giữa chúng có thể có quan hệ dinh dưỡng theo sơ đồ nào dưới đây? Ở nhiều loài cây, lá thường rụng vào cuối thu sang đông. Hiện tượng này có ý nghĩa chủ yếu nào đối với sự tồn tại của cây? Sinh hoạt lao động của người Nêanđectan chưa có đặc điểm nào sau đây? 1. Sống thành đàn 50 - 100 người trong hang động. 2. Đời sống văn hóa phát triển, xuất hiện nghệ thuật tôn giáo. 3. Đã biết dùng lửa thông thạo. 4. Công cụ chủ yếu bằng đá silic, được chế tạo thành dao sắc, rìu mũi nhọn. Phương án đúng là: Cho biết một gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, khoảng cách tương đối giữa 2 gen trên nhiễm sắc thể là 12 centiMoocgan (cM). Phép lai nào sau đây cho tỉ lệ kiểu hình ở đời con là 1 : 1? Trong một quần thể giao phối, nếu 1 gen có 3 alen a1, a2, a3 thì sự giao phối tự do có thể tạo ra số tổ hợp kiểu gen là: ** Xét tính trạng màu sắc hạt vàng (A) và xanh (a) ở 1 dòng đậu tự thụ phấn bắt buộc. Khi cho 1 cây đậu hạt vàng ở thế hệ P tự thụ, đời F1 xuất hiện cả hạt đậu vàng và đậu hạt xanh. Tiếp tục cho F2 tự thụ, kết quả phân li kiểu gen ở F3: Đặc điểm nào sau đây không có ở quần thể giao phối? M : Bình thường  ;  m : Bệnh mù màu. Các gen liên kết trên NST giới tính X và không có alen tương ứng trên NST Y. Mẹ mù màu sinh con mắc hội chứng Claiphento nhưng nhìn màu rõ. Kiểu gen của bố mẹ và đột biến lệch bội xảy ra ở bố hay mẹ? Cơ quan tương tự là những cơ quan: Bằng công nghệ tế bào thực vật, người ta có thể nuôi cấy các mẫu mô của một cơ thể thực vật rồi sau đó cho chúng tái sinh thành các cây. Bằng kĩ thuật chia cắt một phôi động vật thành nhiều phôi rồi cấy các phôi này vào tử cung của các con vật khác nhau cũng có thể tạo ra nhiều con vật quý hiếm. Đặc điểm chung của hai phương pháp này là: Con lai khác loài thường bất thụ do: ** Xét 3 cặp gen (Bb, Dd, Ee) quy định 3 tính trạng, trong đó 2 tính trạng đầu trội hoàn toàn, tính trạng thứ ba trội không hoàn toàn. Mỗi gen nằm trên 1 NST. Nếu thế hệ sau xuất hiện 16 kiểu tổ hợp giao tử biểu hiện thành 8 kiểu hình thì kiểu gen của bố, mẹ có thể là 1 trong bao nhiêu trường hợp? Sau một số lần tái bản của 1 gen có 75 chu kì đã tạo ra 16 gen con. Số lần nguyên phân của tế bào chứa gen trên là ** Ở bướm tằm, khi lai giữa P thuần chủng khác nhau 3 cặp gen. F1 đồng loạt là tằm kén dài, màu vàng. Cho F1 giao phối được F2 26 tằm ♀ kén dài, màu trắng : 25 tằm cái kén dài, màu vàng : 6 tằm cái kén ngắn, màu trắng : 6 tằm cái kén ngắn, màu vàng : 52 tằm đực kén dài, màu trắng : 12 tằm đực kén ngắn, màu trắng. Kiểu gen của F1 về cả 2 tính trạng là Mã di truyền mang tính đặc hiệu vì Vốn gen của quần thể là gì: Tính trạng nào sau đây không do gen nằm trên NST thường quy định: I. Bệnh đái tháo đường.                    II. Tầm vóc cao thấp.     III. Bệnh mù màu (đỏ, lục).                 IV. Dị tật biến dạng xương chi. V. Dị tật sứt môi, thừa ngón tay. Phương án đúng là: Bố mẹ truyền cho con: ** Xét hai cặp alen (Aa, Bb) quy định 2 cặp tính trạng trội, lặn hoàn toàn. P: (Aa, Bb) x (Aa, bb). Có thể xác định quy luật liên kết gen khi F1 xuất hiện kết quả phân li kiểu hình nào? Cho A: Qủa đỏ; a : Qủa vàng. Xét cá thể tứ bội có kiểu gen AAaa. Các kiểu giao tử có thể được tạo ra từ cá thể trên là Phát biểu nào sau đây là đúng về sự tăng trưởng của quần thể sinh vật? ** Cho gen A quy định tính trạng thân cao là trội hoàn toàn so với gen a quy định tính trạng thân thấp; gen B quy định quả tròn là trội hoàn toàn so với gen b quy định tính trạng bầu; gen D quy định tính trạng quả đỏ là trội hoàn toàn so với gen d quy định tính trạng quả vàng. Các gen này nằm trên các nhiễm sắc thể thường khác nhau. Nếu F1 phân li kiểu hình theo tỉ lệ 27 : 9 : 9 : 9 : 3 : 3 : 3 : 1 thì kiểu gen của P là: Quần thể ưu thế trong quần xã là quần thể có: ** Cho lai giữa P đều thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản, thu được đời F1 đồng loạt cây quả đỏ, bầu dục. Tiếp tục cho F1 giao phối nhận được đời F2 phân li kiểu hình theo tỉ lệ sau: 957 cây quả đỏ, bầu dục;            479 cây quả đỏ, tròn; 482 cây quả đỏ, dài;                    319 cây quả xanh, bầu dục; 159 cây quả xanh, tròn;              161 cây quả xanh, dài. Biết mỗi tính trạng do một gen qui định; quả tròn trội so với quả dài. Nếu dùng F1 giao phối với cá thể khác chưa biết kiểu gen thu được ba loại kiểu hình có tỉ lệ 1 : 2 : 1 thì kiểu gen của cá thể đem lai với F1 là: ** Ở bướm tằm, khi lai giữa P thuần chủng khác nhau 3 cặp gen. F1 đồng loạt là tằm kén dài, màu vàng. Cho F1 giao phối được F2 26 tằm ♀ kén dài, màu trắng : 25 tằm cái kén dài, màu vàng : 6 tằm cái kén ngắn, màu trắng :  6 tằm cái kén ngắn, màu vàng : 52 tằm đực kén dài, màu trắng : 12 tằm đực kén ngắn, màu trắng. Cho cá thể cái F1 giao phối với cá thể thứ năm, được F2 có 259 tằm đực kén dài, màu trắng : 87 tằm đực kén ngắn, màu trắng : 262 tằm cái kén dài, màu vàng : 85 tằm cái kén ngắn, màu vàng. Kiểu gen của cá thể thứ năm là  ** A: Quả đỏ; a: Quả vàng; B: Quả tròn; b: Quả bầu. Biết 2 cặp alen cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng và liên kết hoàn toàn. Tỉ lệ phân li kiểu hình 25% quả đỏ, bầu : 50% quả đỏ, tròn : 25% quả vàng, tròn xuất hiện ở phép lai nào? Phương pháp không được sử dụng để tạo ưu thế lai là: A: Gen qui định cây cao; a: Gen qui định cây thấp. Xét phép lai giữa các cá thể dị bội: Aaa  x   Aaa. Số kiểu gen xuất hiện ở thế hệ sau là Một gen chứa 3900 liên kết hiđrô và tổng 2 loại nuclêôtit bằng 60%. Số nuclêôlit của gen là ** Cho biết màu sắc hoa của 1 loài do 1 gen quy định, trong đó hoa phấn đỏ trội so với hoa phấn trắng. Thực hiện các phép lai với kết quả sau: Phép lai 1: P1: Hoa phấn trắng x hoa phấn trắng → F1-1 100% là hoa phấn trắng. Phép lai 2: P2: Hoa phấn hồng x hoa phấn hồng.              F1-2:     218 cây hoa phấn  đỏ.                          427 cây hoa phấn hồng.                          212 cây hoa phấn trắng. Phép lai 3: P3: Hoa phấn hồng x hoa phấn trắng. F1-3:                  102 cây hoa phấn hồng : 99 cây hoa phấn trắng. Muốn ngay F1 xuất hiện 2 kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 : 1, kiểu gen của P sẽ là: Cây có kiểu gen AaBbCCDd tự thụ phấn sẽ tạo ra đời con có kiểu hình trội cả 4 tính trạng là: ** Cho P thuần chủng giao phối với nhau thu được F1 tiếp tục cho F1 tự thụ, đời F2 phân li 628 cây hoa tím : 208 cây hoa đỏ : 212 cây hoa vàng : 69 cây hoa trắng. Kiểu gen của P là: Trong lịch sử hình thành quả đất, các nguyên tố C, H, O, N nổi trên bề mặt thạch quyển do: Kết quả lai thuận và nghịch ở F1 và F2 giống nhau thì rút ra nhận xét: **Lai giữa bướm tằm thuần chủng kén dài, màu vàng với kén ngắn, màu trắng thu được tất cả con  kén dài, trắng, tất cả con  kén dài, vàng. F2 xuất hiện 203 con  dài, trắng, 196 con  dài, vàng, 198 con  dài, vàng, 201 con  ngắn, trắng. Biết khi cặp gen Aa, Bb lần lượt quy định hai tính trạng. Kiểu gen của P về tính trạng màu sắc kén là: Tế bào lai không có đặc điểm nào sau đây? I. Bộ gen là của hai loài. II. Được tạo ra do sự dung hợp của hai tế bào trần. III. Là bộ đơn bội của loài này, kết hợp với bộ đơn bội của loài kia. IV. Có thể phát triển thành cơ thể mới, khi hội đủ điều kiện. Phương án đúng là: ** Biết A: Hoa trắng         B: Hoa kép              D: Quả to            E: Thơm           a: Hoa tím            b: Hoa đơn              d: Quả nhỏ          e: Không thơm. Quá trình giảm phân xảy ra hoán vị gen giữa B, b với tần số 20%; giữa D, d với tần số 40%. Một cặp bố mẹ có kiểu gen . Loại kiểu hình (A-B-D-E-) xuất hiện ở F1 theo tỉ lệ là Tập hợp các sinh vật nào dưới đây không được gọi là một quần thể? ** Cho P thuần chủng thu được F1, đem F1 lai với cá thể khác, F2 có 4 kiểu hình, tỉ lệ 9(A-B-) : 6(A-bb) : 1(aaB-) : 4(aabb). Kiểu gen của F1, kiểu gen của cá thể lai với F1 và tần số hoán vị gen là: Muốn phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp, con người đã: mARN có chiều dài 2223,6 tham gia quá trình tổng hợp prôtêin. Khối lượng nước được giải phóng trong quá trình tổng hợp prôtêin là 27216 đvC. Số axit amin cần cung cấp cho quá trình giải mã là
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 325.757
Thành viên mới nhất tran-tuyet
Thành viên VIP mới nhất baobao269VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.