Thi thử đại học
Môn thi sinh học
Đề thi thử sinh học số 2
Số câu hỏi: 50
Thời gian làm bài: 90 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 30/50
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 20/50
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi đề thi thử bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +15 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +10 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +7 điểm
Thành viên VIP được +3 cho điểm thành tích đạt được
Trong các hóa thạch của người cổ Homo, dạng nào có thể tích hộp sọ từ 600 - 800 cm3? Trong trồng trọt và chăn nuôi muốn có năng suất cao ta phải chú ý tới: Con ve bét hút máu con chó là kiểu quan hệ: ** Nghiên cứu sự di truyền tính trạng tua cuốn của lá, người ta thực hiện các phép lai và thu được kết quả như sau: Phép lai 1: lá tua ngắn x lá tua ngắn           →  49 lá tua dài : 102 lá tua ngắn : 51 lá không tua. Phép lai 2: Lá tua dài x lá tua ngắn            → 105  lá tua ngắn : 78 lá tua dài : 26 lá không tua. Phép lai 3: Lá tua dài x lá tua dài           → 280 lá tua dài : 185 lá tua ngắn : 31 lá không tua. Kiểu gen của phép lai 3 là: Lưới thức ăn là: Các nhân tố sinh học (biến dị, di truyền, chọn lọc tự nhiên) đã đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn đầu của quá trình phát sinh loài người. Giai đoạn hiện nay các nhân tố này có vai trò đối với sự tiến hóa của loài người: Hiện tượng khống chế sinh học có thể xảy ra ở các mối quan hệ nào sau đây? Các quần thể ưu thế của quần xã thực vật cạn là: Cho các bệnh, tật và hội chứng di truyền sau đây ở người: (1) Bệnh phêninkêto niệu.                        (2) Bệnh ung thư máu. (3) Tật có túm lông ở vành tai.                  (4) Hội chứng Đao. (5) Hội chứng Tơcnơ.                                 (6) Bệnh máu khó đông. Bệnh, tật và hội chứng di truyền có thể gặp ở cả nam và nữ là: ** Ở ngô có 3 gen (mỗi gen gồm 2 alen A1, a1, A2, a2, A3, a3), phần li độc lập, tác động qua lại với nhau để hình thành chiều cao cây. Cứ mỗi alen trội làm cây lùn đi 20 cm.Người ta lai cây thấp nhất chưa biết chiều cao với cây cao nhất có chiều cao 210 cm. Giả sử: Gen 1: A1 và a1; gen 2: A2 và a2; gen 3: A3 và a3. Kiểu gen và chiều cao của cây F1: ** Cho biết ở bướm tằm: A quy định kén dài, a quy định kén bầu; B quy định kén màu trắng, b quy định kén màu vàng, các gen cùng nằm trên một cặp NST thường. Cho P mang các cặp gen ♀(Aa, Bb) x ♂(Aa, Bb), đời F1 có 4 kiểu hình tỉ lệ 9 kén dài, màu trắng : 3 kén dài, màu vàng : 3 kén bầu, màu trắng : 1 kén bầu, màu vàng. Phải lai giữa bố mẹ có kiểu gen nào, để F1 xuất hiện ba loại kiểu hình, tỉ lệ 1(A-bb) : 2(A-B-) : 1(aaB-): Trong trường hợp 1 gen quy định 1 tính trạng trội, lặn hoàn toàn. Kết quả phân li kiểu hình của phép lai (Aa, Bb) x (Aa, Bb) có điểm nào giống nhau giữa 3 quy luật phân li độc lập, liên kết gen và hoán vị gen: ** Xét 5 cặp alen trên 5 cặp NST thường khác nhau. Một số cá thể đều tạo 2 kiểu giao tử thuộc 5 gen trên, số kiểu gen tối đa có thể có của số cá thể này là: Trong một hệ sinh thái, tất cả các dạng năng lượng được hấp thu cuối cùng đều được: Phát biểu nào sau đây là đúng về bản đồ di truyền? Ở một quần thể sau khi trải qua 3 thế hệ tự phối, tỉ lệ của thể dị hợp trong quần thể bằng 8%. Biết rằng ở thế hệ P, quần thể có 20% số cá thể đồng hợp trội và cánh dài là tính trội hoàn toàn so với cánh ngắn. Hãy cho biết trước khi xảy ra quá trình tự phối, tỷ lệ kiểu hình nào sau đây là của quần thể trên? M : Bình thường; m : Bệnh mù màu. Các gen liên kết trên NST giới tính X và không có alen trên NST Y. Bố mẹ đều bình thường, sinh con XO và bị mù màu. Kiểu gen của bố mẹ và đột biến lệch bội xảy ra ở bố hay mẹ? Vi sinh vật sống trong dạ dày của động vật nhai lại là mối quan hệ: ** Cây cà chua có A là gen quy định quả đỏ (tính trạng trội), a là gen quy định tính trạng quả vàng (tính trạng lặn). Đem lai cà chua quả đỏ tứ bội thuần chủng với cà chua quả vàng tứ bội được tỉ lệ phân li về kiểu gen Trong di truyền học người, phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh cho phép: Trong chính sách kế hoạch hoá gia đình ở nước ta, vận động phụ nữ sau 35 tuổi không nên sinh con nữa chủ yếu là do khả năng: Để xử lí tác nhân hóa học gây đột biến, con người đã: Các tia phóng xạ là tác nhân gây xuất hiện: Trong việc giải thích nguồn gốc chung của các loài, nhân tố nào sau đây có vai trò chính? Trong tạo giống cây trồng, phương pháp nào dưới đây cho phép tạo ra cây lưỡng bội đồng hợp tử về tất cả các gen? Lai hai cây cà tím có kiểu gen AaBB và Aabb với nhau. Biết rằng, cặp gen A, a nằm trên cặp nhiễm sắc thể số 2, cặp gen B, b nằm trên cặp nhiễm sắc thể số 6. Do xảy ra đột biến trong giảm phân nên đã tạo ra cây lai là thể ba ở cặp nhiễm sắc thể số 2. Các kiểu gen nào sau đây có thể là kiểu gen của thể ba được tạo ra từ phép lai trên? Theo Đacuyn, các nhân tố nào sau đây và mối quan hệ của nó, là cơ chế hình thành mọi đặc điểm thích nghi của sinh vật với môi trường sống? Lai đậu Hà Lan thuần chủng thân cao, hạt trơn với đậu Hà Lan thuần chủng thân thấp, hạt nhăn thu được F1 toàn đậu thân cao, hạt trơn. Cho F1 lai phân tích thu được đời sau có tỉ lệ phân li kiểu hình: Điều kiện nghiệm đúng của định luật phân li là: Các tính trạng ở P thuần chủng. Số lượng cá thể thu được trong thí nghiệm phải lớn. Gen trong nhân và trên NST thường. Một gen qui định 1 tính trạng và trội lặn hoàn toàn. Phương án đúng là: ** Ở một loài chim nhỏ, khi cho P giao phối, đời F1 xuất hiện 49 chim trống lông xoăn, đuôi dài ; 98 chim trống lông thẳng, đuôi dài. Số chim mái có 81 lông xoăn, đuôi ngắn ; 79 lông thẳng, đuôi dài ; 19 lông xoăn, đuôi dài ; 20 lông thẳng, đuôi ngắn. Biết hai cặp tính trạng do hai cặp gen Aa, Bb quy định và lông xoăn trội so với lông thẳng. Tỉ lệ xuất hiện ở F1 loại hợp tử  là Giá trị thích nghi của đột biến gen phụ thuộc vào điều nào sau đây? ** Đem F1 tự thụ phấn thu được F2 xuất hiện tỉ lệ 598 cây cao, quả ngọt : 199 cây cao, quả chua : 135 cây thấp, quả ngọt : 46 cây thấp, quả chua. Vị quả do một cặp gen quy định. Kiểu gen của F1 là: ** Cho lai giữa P đều thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản, thu được đời F1 đồng loạt cây quả đỏ, bầu dục. Tiếp tục cho F1 giao phối nhận được đời F2 phân li kiểu hình theo tỉ lệ sau: 957 cây quả đỏ, bầu dục;            479 cây quả đỏ, tròn; 482 cây quả đỏ, dài;                    319 cây quả xanh, bầu dục; 159 cây quả xanh, tròn;              161 cây quả xanh, dài. Biết mỗi tính trạng do một gen qui định; quả tròn trội so với quả dài. Quy luật di truyền nào chi phối sự phát triển của tính trạng hình dạng quả? Những đặc điểm của ruồi giấm thuận lợi cho việc nghiên cứu di truyền là: Trong hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới, nhóm sinh vật có sinh khối lớn nhất là: ** Một gen có chiều dài 034 μm có hiệu số giữa Ađênin với một loại nuclêôtit không bổ sung với nó là 2% số nuclêôtit của gen. Gen trên trong quá trình phiên mã đã cần môi trường nội bào cung cấp 202 Uraxin và 606 Guanin. Biết số Guanin trong mạch khuôn mẫu của gen nhỏ hơn 200. Số lượng từng loại ribônuclêôtit trên phân tử mARN là * Một gen chứa 2520 nuclêôtit trong đó 20% là nuclêôtit X. Gen nhân đôi một số lần. Trong gen con có 40320 nu. Số lần nhân đôi của gen là ** Ở bướm tằm, khi lai giữa P thuần chủng khác nhau 3 cặp gen. F1 đồng loạt là tằm kén dài, màu vàng. Cho F1 giao phối được F2 26 tằm ♀ kén dài, màu trắng : 25 tằm cái kén dài, màu vàng : 6 tằm cái kén ngắn, màu trắng : 6 tằm cái kén ngắn, màu vàng : 52 tằm đực kén dài, màu trắng : 12 tằm đực kén ngắn, màu trắng. Kiểu gen của F1 về tính trạng kích thước kén là Con người thích nghi với môi trường sống chủ yếu thông qua: **Lai giữa bướm tằm thuần chủng kén dài, màu vàng với kén ngắn, màu trắng thu được tất cả con  kén dài, trắng, tất cả con  kén dài, vàng. F2 xuất hiện 203 con  dài, trắng, 196 con  dài, vàng, 198 con  dài, vàng, 201 con  ngắn, trắng. Biết khi cặp gen Aa, Bb lần lượt quy định hai tính trạng. Quy luật di truyền nào chi phối tính trạng kích thước kén ? ** Biết rằng tính trạng màu sắc của hoa do 2 gen không alen quy định và phân li độc lập. Khi lai hai dòng cây thuần chủng đều có hoa màu trắng ta thu được F1 toàn cây màu đỏ. Phép lai giữa cây F1 với một cây màu trắng có kiểu gen nào để được tỉ lệ 2 cây hoa đỏ : 2 cây hoa trắng? Một quần thể giao phối ở thế hệ xuất phát có tỉ lệ thành phần kiểu gen: 0,25AA + 0,50Aa + 0,25aa =1. Tần số tương đối của alen A (pA) và alen a (qa) là: Sự phân bố theo chiều thẳng đứng của nhiều tầng cây trong rừng thể hiện: Một cặp nhiễm sắc thể tương đồng được quy ước là Aa. Nếu cặp nhiễm sắc thể này không phân li ở kì sau của giảm phân II thì sẽ tạo ra các loại giao tử là  ** Bố mẹ đều thuần chủng, đem F1 giao phối với cá thể khác, đời F2 có 37,5% cây hoa kép, quả ngọt : 31,25% cây hoa đơn, quả ngọt : 18,75% cây hoa kép, quả chua : 6,25% cây hoa đơn, quả ngọt : 6,25% cây hoa đơn, quả chua. Vị quả do một gen quy định. Hình dạng hoa được di truyền theo quy luật di truyền nào sau đây? * Một gen có số nuclêôtit loại A = 240; số nuclêôtit loại G =  A. Gen nhân đôi 3 đợt liên tiếp. Số liên kết hiđrô bị phá vỡ trong quá trình nhân đôi: **Lai giữa bướm tằm thuần chủng kén dài, màu vàng với kén ngắn, màu trắng thu được tất cả con  kén dài, trắng, tất cả con  kén dài, vàng. F2 xuất hiện 203 con  dài, trắng, 196 con  dài, vàng, 198 con  dài, vàng, 201 con  ngắn, trắng. Biết khi cặp gen Aa, Bb lần lượt quy định hai tính trạng. Quy luật nào không chi phối phép lai trên? ** Có 3 alen quy định các nhóm máu hệ O, A, B ở người là lA, IB, lO trong đó lA và lB trội hoàn toàn so với lO; lA và lB tương đương nhau. Người máu A có kiểu gen lAIA hoặc lAlO. Người máu B có kiểu gen lBlB hoạc IBIO. Người máu O có kiểu gen lOlO. Người máu AB có kiểu gen lAlB. Một đứa bé máu B có thể được sinh ra từ cặp bổ mẹ: ** Khi lai phân tích cây hoa đỏ thu được FB có tỉ lệ 236 cây hoa trắng : 78 cây hoa đỏ. Biết vai trò các gen trội trong kiểu gen ngang nhau. Kiểu gen của F1 và cá thể lai với nó là gì? ** Cho biết ở bướm tằm: A quy định kén dài, a quy định kén bầu; B quy định kén màu trắng, b quy định kén màu vàng, các gen cùng nằm trên một cặp NST thường. Cho P mang các cặp gen ♀(Aa, Bb) x ♂(Aa, Bb), đời F1 có 4 kiểu hình tỉ lệ 9 kén dài, màu trắng : 3 kén dài, màu vàng : 3 kén bầu, màu trắng : 1 kén bầu, màu vàng. Kết quả lai phân tích bướm tằm cái nói trên, có số kiểu hình theo tỉ lệ là:
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 326.049
Thành viên mới nhất ladomauxanh
Thành viên VIP mới nhất baobao269VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.