Ghi nhớ bài học |
Sinh học 12
Tính quy luật của hiện tượng di truyền
Level 3 - Bài số 10
Số câu hỏi: 30
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/30
Nếu là thành viên VIP: 18/30
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

** Đem bí F1 giao phối với cá thể khác chưa biết kiểu gen, thu được F2 81 cây bí vỏ trắng, lá chẻ : 27 cây bí vỏ trắng, lá nguyên : 18 cây bí vỏ vàng, lá chẻ : 9 cây bí vỏ vàng, lá nguyên : 9 cây bí vỏ xanh, lá chẻ. Hình dạng lá do một gen quy định. Cách quy ước gen nào sau đây đúng, đối với tính trạng màu sắc vỏ quả bí? ** Lai phân tích F1 có kiểu hình lá đài dài, thu được FB phân li 797 cây có lá đài ngắn; 267 cây có lá đài dài. Kiểu gen của F1 là gì? ** Lai phân tích F1 có kiểu hình lá đài dài, thu được FB phân li 797 cây có lá đài ngắn; 267 cây có lá đài dài. Kết quả tự thụ phấn F1 là: ** Xét hai cặp alen Aa, Bb. Mỗí gen quy định một tính trạng, trội lặn hoàn toàn. Quá trình di truyền xảy ra liên kết gen. F1 (Aa, Bb) x (Aa, bb) → F1 xuất hiện 3 loại kiểu hình tỉ lệ 1 : 2 : 1. Kiểu gen của P là 1 trong bao nhiêu trường hợp? **Lai giữa bướm tằm thuần chủng kén dài, màu vàng với kén ngắn, màu trắng thu được tất cả con  kén dài, trắng, tất cả con  kén dài, vàng. F2 xuất hiện 203 con  dài, trắng, 196 con  dài, vàng, 198 con  dài, vàng, 201 con  ngắn, trắng. Biết khi cặp gen Aa, Bb lần lượt quy định hai tính trạng. Con đực F1 có kiểu gen? ** Ở một loài hoa, biết AA biểu hiện kiểu hình hoa đỏ; Aa biểu hiện kiểu hình hoa hồng; aa biểu hiện kiểu hình hoa trắng. Gen B quy định hoa kép là trội so với gen b quy định hoa đơn; gen D quy định hạt tròn là trội so với gen d quy định hạt dài. F1 phân li kiểu hình với tỉ lệ 3 : 3 : 3 : 3 : 1 : 1 : 1 : 1. Có bao nhiêu phép lai phù hợp với kết quả trên? ** Ở lúa, tính trạng kích thước của thân do 3 cặp alen (A1a1; A2a2; A3a3) quy định. Mỗi gen trội làm cây cao thêm 5cm, chiều cao cây thấp nhất 30cm. Cây trung bình có chiều cao nào sau đây? Đặc điểm nào dưới đây không phải là của thường biến? ** Đem F1 tự thụ phấn thu được F2 xuất hiện tỉ lệ 598 cây cao, quả ngọt : 199 cây cao, quả chua : 135 cây thấp, quả ngọt : 46 cây thấp, quả chua. Vị quả do một cặp gen quy định. Tính trạng vị quả được di truyền theo quy luật nào? ** Nghiên cứu sự di truyền tính trạng tua cuốn của lá, người ta thực hiện các phép lai và thu được kết quả như sau: Phép lai 1: lá tua ngắn x lá tua ngắn           →  49 lá tua dài : 102 lá tua ngắn : 51 lá không tua. Phép lai 2: Lá tua dài x lá tua ngắn            → 105  lá tua ngắn : 78 lá tua dài : 26 lá không tua. Phép lai 3: Lá tua dài x lá tua dài           → 280 lá tua dài : 185 lá tua ngắn : 31 lá không tua. Kiểu gen của phép lai 3 là: ** Cho lai phân tích F1 kiểu hình hoa kép, đài ngả, kết quả xuất hiện 245 cây hoa kép, đài ngả : 637 cây hoa kép, đài thẳng : 1519 cây hoa đơn, đài ngả : 1127 cây hoa đơn, đài thẳng. Biết hình dạng lá đài do một cặp gen qui định trong đó đài ngả trội so với đài thẳng. Nếu tính trạng hình dạng lá đài do cặp gen Dd quy định. Kiểu gen của F1 sẽ là: Đặc điểm của sự di truyền tính trạng do gen nằm trên NST giới tính X, không có alen trên NST giới tính Y là: ** Ở một loài đậu, khi lai giữa các cây thuần chủng thu được F1 đồng loạt cây cao, hoa trắng. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2: 52,25% cây cao, hoa trắng : 22,75% cây cao, hoa tím : 22,75% cây thấp, hoa trắng : 2,25% cây thấp, hoa tím. Biết 1 gen qui định một tính trạng. Tần số hoán vị gen của F1 là: ** Ở mèo, gen D quy định lông đen, gen d quy định lông hung; 2 gen nằm trên NST giới tính X không có alen trên NST giới tính Y và không lấn át nhau. Kiểu gen dị hợp cho màu lông tam thể. Thế hệ sau xuất hiện 1 cái tam thể : 1 đực đen thì kiểu gen của mèo bố mẹ là: ** Ở gà, gen A quy định lông đốm, a quy định lông đen liên kết trên NST giới tính X; B quy định mào to, b quy định mào nhỏ nằm trên NST thường. Số phép lai có thể xuất hiện khi ngẫu phối: Lai thuận nghịch có vai trò: Cặp phép lai nào sau đây được gọi là lai thuận nghịch? **Đem lai giữa P thuần chủng khác nhau về 3 cặp gen tương phản. F1 100% cây cao, hạt đục. Tự thụ F1, nhận được F2 2829 cây cao, hạt đục : 706 cây cao, hạt trong : 236 cây thấp, hạt trong. Tính trạng kích thước cây được di truyền tuân theo quy luật nào? ** Giao phối giữa P đều thuần chủng thu được F1. Lai với cá thể khác nhận được F2 có tỉ lệ 1127 cây hoa dạng kép: 678 cây hoa dạng đơn. Nếu vai trò các gen trội khác nhau và gen át chế là B. Kiểu gen của cá thể đem lai với F1 sẽ là: ** Lai phân tích F1 có kiểu hình lá đài dài, thu được FB phân li 797 cây có lá đài ngắn; 267 cây có lá đài dài. Đem giao phối F1 với cá thể khác chưa biết kiểu gen, thế hệ lai phân li kiểu hình gồm 498 cây có lá đài ngắn, 297 cây có lá đài dài. Kiểu gen của cá thể đem lai với F1 là: ** Biết A quy định thân cao, a: thân thấp; B quy định hoa kép, b: Hoa đơn; D quy định màu tím, d: Màu trắng. F1 có tỉ lệ phân li kiểu gen là (1 : 2 : 1)3, kiểu gen của bố mẹ là: ** Giao phối giữa P đều thuần chủng thu được F1. Lai với cá thể khác nhận được F2 có tỉ lệ 1127 cây hoa dạng kép : 678 cây hoa dạng đơn. Kết quả lai được giải thích bằng quy luật di truyền nào sau đây? ** Biết A: Hoa trắng         B: Hoa kép              D: Quả to            E: Thơm           a: Hoa tím            b: Hoa đơn              d: Quả nhỏ          e: Không thơm. Quá trình giảm phân xảy ra hoán vị gen giữa B, b với tần số 20%; giữa D, d với tần số 40%. Một cặp P: . Tỉ lệ xuất hiện ở F1 loại kiểu hình (aaB-ddE) là  Tính trạng nào sau đây ở người được di truyền thẳng? ** Có 3 alen quy định các nhóm máu hệ O, A, B ở người là lA, IB, lO trong đó lA và lB trội hoàn toàn so với lO; lA và lB tương đương nhau. Người máu A có kiểu gen lAIA hoặc lAlO. Người máu B có kiểu gen lBlB hoạc IBIO. Người máu O có kiểu gen lOlO. Người máu AB có kiểu gen lAlB. Cặp bố mẹ nào sau đây không thể sinh con máu O? ** Đem tự thụ phấn F1 dị hợp hai cặp gen (Aa, Bb) kiểu hình hoa tím, kép thu được F2 4 loại kiểu hình, trong số 9050 cây, có 1448 cây hoa vàng, dạng hoa kép. F1 tạo các kiểu giao tử theo tỉ lệ nào? ** Ở bướm tằm, khi lai giữa P thuần chủng khác nhau 3 cặp gen. F1 đồng loạt là tằm kén dài, màu vàng. Cho F1 giao phối được F2 26 tằm ♀ kén dài, màu trắng : 25 tằm cái kén dài, màu vàng : 6 tằm cái kén ngắn, màu trắng :  6 tằm cái kén ngắn, màu vàng : 52 tằm đực kén dài, màu trắng : 12 tằm đực kén ngắn, màu trắng. Dùng con đực F1 giao phối với cá thể thứ nhất, thu được F2 có 567 tằm kén dài, màu trắng : 188 tằm kén dài, màu vàng : 191 tằm kén ngắn, màu trắng : 63 tằm kén ngắn, màu vàng. Kiểu gen cá thể thứ nhất là 1 trong bao nhiêu trường hợp? ** Cho hai cây cà chua đều thân cao giao phối, đời F1 xuất hiện toàn cây cao. Tiếp tục cho các cây giao phối ngẫu nhiên nhận được đời F2 có cả cây cao và cây thấp. Biết kích thước cây do một cặp alen (A, a quy định). Kiểu gen hai cây ở thế hệ xuất phát: Ở người gen nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể Y thường: Trường hợp nào được gọi là tương tác gen trong việc quy định tính trạng động vật?  

Thành viên đã làm bài (2)
nkokpe 106431374073813278656
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 503.794
Thành viên mới nhất ten-khong
Thành viên VIP mới nhất smart-workVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.