Ghi nhớ bài học |
Sinh học 12
Tính quy luật của hiện tượng di truyền
Level 3 - Bài số 9
Số câu hỏi: 30
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/30
Nếu là thành viên VIP: 18/30
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

 ** Một loài hoa, khi lai giữa cây quả kép, màu đỏ với cây quả đơn, màu vàng được F1 toàn hoa kép, màu đỏ. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 với 4 loại kiểu hình. Trong số 5.000 cây có 450 cây hoa kép, màu vàng. Biết mỗi gen quy định 1 tính trạng. Tỉ lệ xuất hiện loại kiểu hình hoa đơn, màu đỏ ở F2 là: Trên một nhiễm sắc thể, xét 4 gen A, B, C và D. Khoảng cách tương đối giữa các gen là: AB = 1,5 cM, BC = 16,5 cM, BD = 3,5 cM, CD = 20 cM, AC = 18 cM. Trật tự đúng của các gen trên nhiễm sắc thể đó là: ** Ở ruồi giấm, A: Chân dài              B: Cánh dài           D: Thân  xám                        a: Chân ngắn             b: Cánh cụt            d: Thân đen. Biết các gen đều trên NST thường, P thuần chủng, F1 100% (Aa, Bb, Dd), F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình 405 con (A-B-dd) : 798 con (A-B-D-) : 397 con (aabbD-). Hai cặp tính trạng kích thước chân và màu sắc thân được điều khiển bởi quy luật di truyền ** P thuần chủng khác nhau 3 cặp gen tương phản, F1 đồng loạt hạt tím, quả tròn. Cho giao phối với cá thể khác, F2 xuất hiện 1072 cây hạt tím, tròn : 536 cây hạt vàng, tròn : 269 cây hạt tím, bầu : 267 cây hạt vàng, bầu. Kết luận nào sau đây đúng khi đề cập đến vị trí các gen trên NST? 1. Hai cặp tính trạng màu sắc hạt và hình dạng hạt do 3 cặp gen quy định. 2. Cả 3 cặp gen đều phân li độc lập nhau. 3. Sự di truyền 2 cặp tính trạng có sự chi phối của quy luật hoán vị gen. 4. Các cặp gen quy định 2 cặp tính trạng nằm trên 2 cặp NST tương đồng và liên kết gen hoàn toàn. Phương án đúng là: Hoán vị gen là gì? ** Ở côn trùng, gen A qui định tính trạng mắt màu hạt lựu; gen a qui định tính trạng mắt màu vàng mơ. Khi lai giữa bố mẹ đều thuần chủng, F1 đồng tính, F2 xuất hiện 126 con đực mắt màu hạt lựu : 248 con cái mắt màu hạt lựu : 124 con đực mắt vàng mơ. Biết 1 gen quy định 1 tính trạng và nằm trên nhỉễm sắc thể giới tính X; Giới đồng giao tử là giới cái. Phép lai của F1 là: ** Đem giao phối giữa P đều thuần chủng cây có quả trắng với cây có quả vàng thu được F1. Cho F1 tự thụ phấn, đời F2 có 1440 cây quả trắng : 357 cây quả vàng : 121 cây quả xanh. Trong điều kiện A là gen át chế, F1 phân li kiểu hình tỉ lệ 1048 quả trắng : 148 quả vàng : 151 quả xanh. Kiểu gen P sẽ là.  ** Ở loài ngô, khi giao phấn giữa bố mẹ đều thuần chủng là ngô có râu và ngô không râu, đời F2 xuất hiện 3507 ngô có râu, 234 ngô không râu. Cho các phép lai sau: 1. AaBb x AaBB                   4. AaBb x aaBb 2. AaBb x aaBb                   5. Aabb x aaBb 3. AaBb x aabb                   6. AAbb x AaBb Phép lai nào cho tỉ lệ kiểu hình phân li 619 có râu : 208 không râu?  ** Xét 3 cặp alen phân li độc lập (Aa, Bb, Dd) quy định 3 cặp tính trạng trội lặn hoàn toàn. Cá thể dị hợp 2 cặp gen, đồng hợp 1 cặp gen có kiểu gen sẽ là 1 trong bao nhiêu trường hợp có thể xảy ra? ** Xét hai cặp alen Aa, Bb quy định 2 cặp tính trạng trội lặn hoàn toàn. Hai cặp alen cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng. Gen A quy định tính trạng quả đỏ; gen a quy định tính trạng quả vàng. Gen B quy định tính trạng quả tròn; gen b quy định tính trạng quả bầu. Giả sử các gen liên kết với nhau. Tỉ lệ kiểu hình 1 : 1 xuất hiện 1 trong số phép lai? ** Ở người B: Gen quy định da bình thường; b: Bệnh bạch tạng. Gen nằm trên NST thường. Bố bình thường, mẹ bạch tạng sinh con bình thường. Kiểu gen của bố mẹ là: ** Xét phép lai: P (Aa, Bb, Dd) x (Aa, bb, dd). Nếu ba cặp gen dị hợp nằm trên hai cặp NST thường tương đồng, kiểu gen có thể là một trong số những trường hợp: ** Ở một loài hoa, cho F1 (Aa, Bb) cây cao, hoa trắng tự thụ phấn, thu được F2 phân li kiểu hình theo tỉ lệ 33 cây cao, hoa trắng : 73 cây cao, hoa tím : 35 cây thấp, hoa tím. Sự di truyền mỗi cặp tính trạng tuân theo qui luật: ** Cho A: Quả dài                   B: Có râu                    D: Hạt tím           a: Quả ngắn                 b: Không râu               d: Hạt trắng. Quá trình giảm phân không xảy ra hoán vị gen. Xét phép lai P: (Aa, Bb, Dd) x (aa, Bb, dd). Trường hợp có 4 loại kiểu hình xuất hiện ở F1, tỉ lệ phân li các loại kiểu hình này sẽ là Ở người, gen quy định nhóm máu A, B, O và AB có 3 alen: IA, IB, IO trên nhiễm sắc thể thường. Một cặp vợ chồng có nhóm máu A và B sinh được 1 trai đầu lòng có nhóm máu O. Kiểu gen về nhóm máu của cặp vợ chồng này là: Nguyên nhân của sự di truyền chéo là: **  Thế hệ sau phân li kiểu hình tỉ lệ 1 : 1. Kiểu gen của P có thể là một trong bao nhiêu trường hợp? ** Ở một loài hoa, quá trình giảm phân xảy ra hoán vị giữa gen A và gen a với tần số 20%. Giữa gen E và gen e với tần số 40%. Có 4 cặp gen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng. Cá thể có kiểu gen giảm phân hình thành giao tử. Loại giao tử mang gen Ab de chiếm tỉ lệ: Các quy luật di truyền phản ánh điều gì? ** Cho 6 cặp alen nằm trên 6 cặp NST thường khác nhau gồm Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Gg. Có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen cho 8 kiểu giao tử? ** Ở một loài thực vật, gen A quy định tính trạng cây cao; gen a quy định tính trạng cây thấp; gen B quy định quả tròn; gen b quy định quả bầu; gen D quy định quả to; d quy định quả nhỏ. Quá trình giảm phân hình thành giao tử có xảy ra hoán vị gen với tần số 20%. Phép lai P: cây cao, quả tròn x cây thấp, quả bầu. Loại kiểu gen cây thấp, quả tròn xuất hiện ở F1 theo tỉ lệ: ** Biết A: Hoa trắng         B: Hoa kép              D: Quả to            E: Thơm             a: Hoa tím            b: Hoa đơn              d: Quả nhỏ          e: Không thơm. Quá trình giảm phân xảy ra hoán vị gen giữa B, b với tần số 20%; giữa D, d với tần số 40%. Một cặp P: . Số kiểu tổ hợp giao tử của P là ** Ở gà, P đều thuần chủng, F1 đồng loạt có 1 kiểu hình, F2 phân li kiểu hình theo tỉ lệ 64 con lông trắng, mỏ dài : 27 con lông trắng, mỏ ngắn : 21 con lông nâu, mỏ dài. Biết các gen trên NST thường, tính trạng kích thước mỏ do 1 cặp gen quy định. Nếu tính trạng kích thước mỏ do cặp gen Dd quy định thì kiểu gen của F1 là: ** Ở gà, gen A quy định lông đốm, a quy định lông đen liên kết trên NST giới tính X; B quy định mào to, b quy định mào nhỏ nằm trên NST thường. Phép lai không thể cho gà trống lông đen mào to là: Tính trạng lặn là: Định luật liên kết gen có nội dung cơ bản là: ** Cho lai giữa P đều thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản, thu được đời F1 đồng loạt cây quả đỏ, bầu dục. Tiếp tục cho F1 giao phối nhận được đời F2 phân li kiểu hình theo tỉ lệ sau: 957 cây quả đỏ, bầu dục;            479 cây quả đỏ, tròn; 482 cây quả đỏ, dài;                    319 cây quả xanh, bầu dục; 159 cây quả xanh, tròn;              161 cây quả xanh, dài. Biết mỗi tính trạng do một gen qui định; quả tròn trội so với quả dài. Quy luật di truyền nào chi phối sự phát triển của tính trạng hình dạng quả? ** Cho F1 tự thụ phấn, thu được đời F2 phân li 1343 hạt tròn, có màu : 441 hạt bầu, có màu : 89 hạt tròn, không màu : 29 hạt bầu, không màu. Hình dạng hạt do một cặp gen điều khiển. Cả hai tính trạng được di truyền theo quy luật nào? **Ở cây Tề, cho tự thụ phấn F thu được F2 có 1054 cây cao, hạt tam giác : 384 cây thấp, hạt tam giác : 96 cây cao, hạt dài. Tính trạng kích thước thân được di truyền theo quy luật: ** Ở mèo, gen D qui định lông đen, gen d qui định lông hung, cả hai gen nằm trên nhiễm sắc thể X không có alen tương ứng trên nhiễm sắc thể giới tính Y và không lấn át nhau. Kiểu gen dị hợp cho màu lông tam thể. Mèo cái tam thể giao phối với mèo đực đen cho tỉ lệ kiểu hình là:

Thành viên đã làm bài (2)
buichinh123 nkokpe
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 505.364
Thành viên mới nhất kien-ba
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.