Ghi nhớ bài học |
Sinh học 12
Tính quy luật của hiện tượng di truyền
Level 3 - Bài số 6
Số câu hỏi: 30
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/30
Nếu là thành viên VIP: 18/30
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

** A: Gen trội quy định quả dài; a: Gen lặn quy định quả ngắn. Nếu cho F1 lai trở lại với cây quả dài ở P, kết quả phân li kiểu hình sẽ là: ** A: Quả tròn         B: Chín sớm          D: Ngọt        a: Quả bầu          b: Chín muộn        d: Chua. Trong quá trình giảm phân, NST mang các gen trên có cấu trúc không thay đổi. Cá thể dị hợp cả ba cặp gen, cùng nằm trên một cặp NST tương đồng, kiểu gen được viết là: ** Cho P dị hợp tử tự thụ phấn, F1 thu được 5.000 cây gồm 4 kiểu hình trong đó 1.050 cây quả đỏ, chín muộn. Biết mọi diễn biến nhiễm sắc thể trong giảm phân tạo giao tử đực và cái như nhau. Cách viết kiểu gen của 2 bên bố mẹ và tần số hoán vị gen là: ** A: Quả tròn         B: Chín sớm          D: Ngọt        a: Quả bầu          b: Chín muộn        d: Chua. Trong quá trình giảm phân, NST mang các gen trên có cấu trúc không thay đổi. Cho biết P mang các cặp alen sau: (Aa, Bb, Dd) x (Aa, bb, Dd). Kết quả F1 xuất hiện tỉ lệ kiểu hình 1 : 1 : 1 : 1 : 2 : 2. Sẽ có bao nhiêu kiểu gen của P phù hợp? Quy ước gen:     A: quả ngọt             B: quả tròn           D: quả trắng                          a: quả chua              b: quả bầu            d: quả vàng. Các cặp gen liên kết hoàn toàn với nhau. Một cặp bố mẹ có kiểu gen . Số kiểu tổ hợp giao tử xuất hiện trong phép lai trên là: ** Cho lai bố mẹ đều thuần chủng khác nhau hai cặp gen tương phản, được F1 đồng loạt xuất hiện hoa kép, màu trắng. Cho F1 tự thụ, nhận được 4446 cây gồm 4 loại kiểu hình, trong đó có 834 cây hoa đơn, màu trắng. Tương phản với hoa trắng là hoa tím. Cho biết hai cặp gen là Aa, Bb. Kiểu gen của bố mẹ trong phép lai trên là: Cá thể dị hợp 3 cặp gen tạo ra loại giao tử AbD chiếm 50% có kiểu gen là:   ** Xét 3 cặp alen Aa, Bb, Dd của một loài phân li độc lập nhau. Cá thể đồng hợp hai cặp gen, kiểu gen là một trong số các trường hợp sau: ** Cho 6 cặp alen nằm trên 6 cặp NST thường khác nhau gồm Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Gg. Một cá thể tạo 2 kiểu giao tử về 6 gen trên, kiểu gen cá thể này là một trong số bao nhiêu trường hợp? Trong trường hợp mỗi gen qui định một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn. Phép lai nào sau đây không làm xuất hiện tỉ lệ kiểu hình 1 : 2 : 1 ở đời F1: ** Ở một loài chim nhỏ, khi cho P giao phối, đời F1 xuất hiện 49 chim trống lông xoăn, đuôi dài ; 98 chim trống lông thẳng, đuôi dài. Số chim mái có 81 lông xoăn, đuôi ngắn ; 79 lông thẳng, đuôi dài ; 19 lông xoăn, đuôi dài ; 20 lông thẳng, đuôi ngắn. Biết hai cặp tính trạng do hai cặp gen Aa, Bb quy định và lông xoăn trội so với lông thẳng. Phát biểu nào đúng khi xét sự di truyền về hình dạng lông? ** Cho biết AA: quả tròn; Aa: quả bầu, aa: quả dài; B: hạt vàng, b: hạt trắng; D: hạt to, d: hạt nhỏ. Nếu F1 phân li kiểu hình tỉ lệ 9 : 3 : 3 : 1, kiểu gen của P sẽ là: ** Ở một loài hoa, kiểu gen AA biểu hiện kiểụ hình hoa đỏ; kiểu gen Aa biểu hiện kiểu hình hoa hồng; kiểu gen aa biểu hiện kiểu hình hoa trắng; Gen B qui định tính trạng hoa kép. Gen b qui định tính trạng hoa đơn. Phép lai nào không xuất hiện hoa đơn, màu trắng trong thế hệ sau? ** Ở một loài hoa, gen A quy định tính trạng thân cao; a quy định tính trạng thân thấp. Gen B quy định tính trạng hoa kép; b quy định tính trạng hoa đơn. Gen D quy định tính trạng hoa màu đỏ; d quy định tính trạng hoa màu trắng. Các gen liên kết hoàn toàn trong quá trình di truyền. Khi cho cây thân cao, hoa đơn thần chủng lai với cây thân thấp, hoa kép thuần chủng được F1. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 phân tính với tỉ lệ kiểu hình: ** A: Gen trội quy định quả dài; a: Gen lặn quy định quả ngắn. Đem lai giữa cây quả dài với cây quả ngắn, đời F1 xuất hiện toàn cây quả dài. Biết tính trạng do một gen quy định. Kiểu gen của 2 cây ở P là: Cá chép cái có râu x cá diếc đực không râu → F1 toàn cá có râu. Cá chép đực có râu x cá diếc cái không râu → F1 toàn cá không râu. Kết quả hai phép lai chịu sự chi phối bởi: ** Khi tự thụ giữa F1 dị hợp 3 cặp gen, thu được F2 6188 bí trắng, bầu : 2063 bí trắng, dài : 1403 bí vàng, bầu : 659 bí vàng, dài : 661 bí xanh, bầu : 0,25 bí xanh, dài. Khi xét quy luật di truyền cả 2 tính trạng, kết luận nào sau đây đúng? ** Ở một loài hoa, biết AA biểu hiện kiểu hình hoa đỏ; Aa biểu hiện kiểu hình hoa hồng; aa biểu hiện kiểu hình hoa trắng. Gen B quy định hoa kép là trội so với gen b quy định hoa đơn; gen D quy định hạt tròn là trội so với gen d quy định hạt dài. Nếu F1 phân li kiểu hình theo tỉ lệ 6 : 3 : 3 : 2 : 1 : 1. Kiểu gen của p là một trong bao nhiêu trường hợp? Cá thể có kiểu gen Bb khi giảm phân xảy ra hoán vị gen với tần số 20% sẽ tạo các loại giao tử với tỉ lệ %: ** Trong thí nghiệm của Moocgan, khi lai giữa ruồi giấm cái mắt đỏ thuần chủng với ruồi giấm đực mắt trắng thuần chủng. Hiện tượng phân li kiểu hình không đồng đều giữa ruồi giấm đực và ruồi giấm cái đời F2  ở phép lai trên là do: ** Xét 9 người trong 3 thế hệ: ông nội, ông ngoại đều có nhóm máu O, bà ngoại và cháu trai ngoại có nhóm máu A, trong khi đó cháu gái ngoại có máu B giống người chị của bố.  Kiểu gen của cháu trai ngoại và cháu gái ngoại lần lượt: ** Trong thí nghiệm của Moocgan, khi lai giữa ruồi giấm cái mắt đỏ thuần chủng với ruồi giấm đực mắt trắng thuần chủng. Hai phép lai thuận và phép lai nghịch có kết quả khác nhau do:   ** Xét hai cặp alen Aa, Bb quy định 2 cặp tính trạng trội lặn hoàn toàn. Hai cặp alen cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng. Gen A quy định tính trạng quả đỏ; gen a quy định tính trạng quả vàng. Gen B quy định tính trạng quả tròn; gen b quy định tính trạng quả bầu. Giả sử các gen liên kết với nhau. Tỉ lệ 1 : 2 : 1 có thể xuất hiện ở phép lai nào sau đây: ** Ở một loài, khi lai giữa cây thân cao với cây thân thấp số liệu thu được F1 đều có thân cao, F2 xuất hiện tỉ lệ: 1651 cây thân cao : 383 cây thân thấp. Cách quy ước gen nào sau đây đúng cho kiểu tương tác trên? Cá thể mang ba cặp gen dị hợp tạo 4 kiểu giao tử bằng nhau khi: ** Biết A: Thân cao           B: Lá chẻ                 D: Lá có tua cuốn.            a: Thân thấp          b: Lá nguyên            d: Lá không có tua cuốn. Trường hợp F1 xuất hiện 4 loại kiểu hình. Có bao nhiêu phép lai của P cho kết quả trên? **Lai giữa P đều thuần chủng khác nhau về 2 cặp gen tương phản, đời F1 đồng loạt xuất hiện cây hoa kép, F2 phân li kiểu hình theo số liệu 1503 cây hoa kép: 1171 cây hoa đơn. Tính trạng hình dạng hoa được di truyền theo qui luật nào? ** Biết 2 cặp alen Aa, Bb chi phối hai cặp tính trạng. Đem lai giữa P đều thuần chủng khác nhau hai cặp gen, thu được F1 đồng loạt xuất hiện một loại kiểu hình. Cho F1 giao phối với một cây khác, thu được ở F2 326 cây chín sớm, hạt phấn dài : 330 cây chín muộn, hạt phấn tròn : 656 cây chín sớm, hạt phấn tròn. Kiểu gen của F1 về tính trạng hình dạng là: ** Đem F1 quả tròn, hoa tím lai phân tích, FB có 138 cây cho quả tròn, hoa tím; 358 cây cho quả tròn, hoa trắng; 845 cây cho quả dài,  hoa  tím; 460 cây cho quả dài, hoa trắng. Hoa tím trội hoàn toàn so với hoa trắng. Cả hai cặp tính trạng được chi phối bởi: **  Thế hệ sau phân li kiểu hình tỉ lệ 3 : 1. Kiểu gen phù hợp của P có thể là một trong bao nhiêu trường hợp?

Thành viên đã làm bài (2)
nkokpe buichinh123
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 508.420
Thành viên mới nhất ty-chu
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.