Ghi nhớ bài học |
Sinh học 12
Tính quy luật của hiện tượng di truyền
Level 3 - Bài số 1
Số câu hỏi: 30
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/30
Nếu là thành viên VIP: 18/30
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

** Xét 2 alen A, a. Mỗi gen quy định một tính trạng. Sự tổ hợp 2 alen đó đã tạo ra 5 kiểu gen khác nhau trong quần thể. Số phép lai khác nhau có thể xuất hiện trong quần thể: ** Xét phép lai P (Aa, Bb, Dd) x (aa, bb, dd). Nếu FB xuất hiện 4 loại kiểu hình tỉ lệ bằng nhau thì kiểu gen của P có thể là 1 trong số phép lai: Điều kiện nghiệm đúng của qui luật phân li gồm: Các tính trạng ở P thuần chủng. Số lượng cá thể thu được phải lớn. Gen trong nhân và trên nhiễm sắc thể thường. Mỗi gen qui định 1 tính trạng và trội hoàn toàn. Các phương án đúng là: ** Cho 6 cặp alen nằm trên 6 cặp NST thường khác nhau gồm Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Gg. Cá thể tạo 16 kiểu giao tử, kiểu gen cá thể này là một trong số bao nhiêu trường hợp? ** Biết A quy định thân cao, a: thân thấp; B quy định hoa kép, b: Hoa đơn; D quy định màu tím, d: Màu trắng. F1 xuất hiện 4 loại kiểu hình khác nhau, kiểu gen của bố mẹ có thể là một trong số bao nhiêu trường hợp? ** Ở một loài thực vật, gen A qui định tính trạng thân cao; a qui định tính trạng thân thấp; Gen B qui định tính trạng quả đỏ; b qui định tính trạng quả vàng. Gen D qui định tính trạng chín sớm; d qui định tính trạng chín muộn. Xét phép lai P: (Aa, bb, Dd) x (aa, Bb, Dd). F1 xuất hiện tỉ lệ 1 thân thấp, quả đỏ, chín sớm : 2 thân cao, quả đỏ, chín sớm : 1 thân thấp, quả đỏ, chín muộn : 1 thân thấp, quả vàng, chín sớm : 2 thân cao, quả vàng, chín sớm : 1 thân thấp, quả vàng, chín muộn. Tính trạng tuân theo qui luật phân li là: Gen đa hiệu là trường hợp nào sau đây? ** Cho A: Quả tròn            B: Quả đỏ             D: Quả ngọt           a: Quả dài              b: Quả xanh          d: Quả chua Các cặp gen phân li độc lập nhau. Cho P: AaBbDd x AaBbdd. Số kiểu gen tối đa xuất hiện ở F1 từ phép lai trên: ** Ở người, gen m nằm trên NST giới tính X quy định bệnh mù màu; alen M quy định nhìn thấy màu bình thường. Con trai mắc bệnh do bố hay mẹ, vì sao? ** Cho P thuần chủng thu được F1, đem F1 lai với cá thể khác, F2 có 4 kiểu hình, tỉ lệ 9(A-B-) : 6(A-bb) : 1(aaB-) : 4(aabb). Biểu hiện nào quan trọng nhất để kết luận phép lai tuân theo quy luật hoán vị gen? ** Màu sắc hoa của một loài do tác động bổ sung của 2 cặp gen không alen quy định. Trong đó, kiểu gen có gen A đứng riêng quy định hoa đỏ, có mặt gen B quy định hoa vàng, khi có đồng thời cả 2 gen A và B trong kiểu gen biểu hiện thành hoa màu tím; còn lại các kiểu gen khác biểu hiện hoa màu trắng. Tỉ lệ kiểu hình xuất hiện ở phép lai AaBb x aabb là: ** Đem F1 tự thụ phấn thu được F2 xuất hiện tỉ lệ 598 cây cao, quả ngọt : 199 cây cao, quả chua : 135 cây thấp, quả ngọt : 46 cây thấp, quả chua. Vị quả do một cặp gen quy định. Cho F1 giao phối với cá thể khác, kết quả nhận được ở F2 có 4 kiểu hình tỉ lệ 7,5 : 7,5 : 4,5 : 4,5. Kiểu gen của cá thể đem lai với F1 là: ** Xét 1500 tế bào sinh hạt phấn có kiểu . Cho biết tần số hoán vị gen giữa A, a là 20%. Tỉ lệ tế bào xảy ra trao đổi đoạn và hoán vị gen tính trên tổng số tế bào tham gia giảm phân là: Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ là trội so với gen a quy định quả vàng. Gen B quy định quả tròn là trội so với gen b quy định quả bầu. Các gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng và liên kết hoàn toàn với nhau. Phép lai nào dưới đây có thể cho kết quả giống với phép lai phân tích cá thể dị hợp về hai cặp gen phân li độc lập? ** Đem lai cây cao, quả tròn, to có kiểu gen Aa với cây cao, quả bầu, nhỏ có kiểu gen Aa. Loại kiểu hình cây cao, quả bầu, nhỏ xuất hiện ở F1 với tỉ lệ: ** Biết A: Hoa trắng         B: Hoa kép              D: Quả to            E: Thơm           a: Hoa tím            b: Hoa đơn              d: Quả nhỏ          e: Không thơm. Quá trình giảm phân xảy ra hoán vị gen giữa B, b với tần số 20%; giữa D, d với tần số 40%. Một cặp bố mẹ có kiểu gen . Tỉ lệ xuất hiện loại kiểu gen  là Ở một loài cây, khi đem cây F1 có quả dài lai phân tích với cây có kiểu hình quả ngắn, thu được ở FB có 27 cây quả ngắn, 80 cây quả dài. Qui luật di truyền nào đã điều khiển tính trạng? ** Ở ruồi giấm, gen W quy định mắt đỏ; gen w quy định mắt trắng. Các gen liên kết trên nhiễm sắc thể giới tính X và không có alen trên nhiễm sắc thể Y. Phép lai giữa bố mẹ có kiểu gen như thế nào cho F1 có tỉ lệ phân tính 3 mắt đỏ : 1 mắt trắng. ** Xét phép lai P: AaBb x AaBb. Mỗi gen quy định 1 tính trạng. Nếu tính trạng trội hoàn toàn, tính trạng kia trội không hoàn toàn, kết quả phân li kiểu hình của F1 là: ** Biết 2 cặp alen Aa, Bb chi phối hai cặp tính trạng. Đem lai giữa P đều thuần chủng khác nhau hai cặp gen, thu được F1 đồng loạt xuất hiện một loại kiểu hình. Cho F1 giao phối với một cây khác, thu được ở F2 326 cây chín sớm, hạt phấn dài : 330 cây chín muộn, hạt phấn tròn : 656 cây chín sớm, hạt phấn tròn. Tính trạng về thời gian chín được di truyền theo quy luật nào? ** Cho F1 tự thụ phấn, thu được đời F2 phân li 1343 hạt tròn, có màu : 441 hạt bầu, có màu : 89 hạt tròn, không màu : 29 hạt bầu, không màu. Hình dạng hạt do một cặp gen điều khiển. Đem F1 giao phối với cá thể chưa biết kiểu gen, thế hệ lai phân li kiểu hình tỉ lệ 298 cây hạt tròn, có màu : 302 cây hạt bầu, có màu : 97 cây hạt tròn, không màu : 102 cây hạt bầu, không màu. Kiểu gen cây đem lai với F1 là: ** Ở cà chua, gen A là trội qui định cà chua quả đỏ so với gen a quy định cà chua quả vàng, gen B là trội qui định cà chua quả trơn so với gen b qui định cà chua quả bầu. Hai cặp alen cùng nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể tương đồng và liên kết hoàn toàn. Số kiểu gen dị hợp về 1 cặp gen: ** Biết AA: Hoa phấn đỏ, Aa: Hoa phấn hồng, aa: Hoa phấn trắng; B: Hạt phấn tròn, b: Hạt phấn dài. Các cặp alen nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. F1 phân li tỉ lệ kiểu hình 1 : 1 : 1 : 1 : 2 : 2, sẽ có bao nhiêu công thức lai cho kết quả nói trên? **Lai giữa bướm tằm thuần chủng kén dài, màu vàng với kén ngắn, màu trắng thu được tất cả con  kén dài, trắng, tất cả con  kén dài, vàng. F2 xuất hiện 203 con  dài, trắng, 196 con  dài, vàng, 198 con  dài, vàng, 201 con  ngắn, trắng. Biết khi cặp gen Aa, Bb lần lượt quy định hai tính trạng. Màu sắc kén được chi phối bởi quy luật nào? ** Tính trạng màu lông chó do 3 alen trên NST thường quy định, trong đó AD quy định lông đen, aN quy định lông màu; aL qui định lông lang. Tính trội theo thứ tự AD > aN > aL. Phân tích phả hệ sau. Đem lai giữa I1 với II3, tỉ lệ xuất hiện chó lông đen đồng hợp, tính trong tổng số chó đen là: ** Biết rằng tính trạng màu sắc của hoa do 2 gen không alen quy định và phân li độc lập. Khi lai hai dòng cây thuần chủng đều có hoa màu trắng ta thu được F1 toàn cây màu đỏ. Phép lai giữa cây F1 với một cây màu trắng có kiểu gen nào để được tỉ lệ 2 cây hoa đỏ : 2 cây hoa trắng? Phương pháp nghiên cứu di truyền của Menđen có tên gọi là: ** Cho F1 dị hợp về các gen đang xét lai với cá thể khác chưa biết kiểu gen, được F2 3309 lúa thân cao, 473 lúa thân thấp. Biết vai trò các gen trội trong kiểu gen khác nhau. Phát biểu nào sau đây đúng khi xét sự di truyền về một tính trạng? 1. Tỉ lệ kiểu hình 7 : 1 có thể xuất hiện đối với tương tác át chế hoặc cộng gộp. 2. Khi vai trò các gen trội khác nhau, tỉ lệ 7 : 1 chỉ đúng với kiểu tương tác át chế. 3. Nếu vai trò các gen trội ngang nhau, tỉ lệ 7 : 1 chỉ đúng với kiểu tương tác cộng gộp. 4. Tỉ lệ 7 : 1 có thể xuất hiện trong tương tác bổ sung. Phương án đúng là: ** Biết A quy định thân cao, a: thân thấp; B quy định hoa kép, b: Hoa đơn; D quy định màu tím, d: Màu trắng. Cho hai cá thể bố mẹ giao phối với nhau có kiểu gen AaBbDd x aaBbdd. Tỉ lệ xuất hiện loại kiểu gen AaBBDD ở F1 là: **  Phép lai cho tỉ lệ kiểu hình 7 cây cao : 1 cây thấp?

Thành viên đã làm bài (2)
nkokpe buichinh123
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 508.388
Thành viên mới nhất nguyen-huong-thao
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.