Ghi nhớ bài học |
Sinh học 12
Cơ chế của di truyền và biến dị
Level 3 - Bài số 2
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 32/40
Nếu là thành viên VIP: 24/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Gen có T = 14,25% tổng số nuclêôtit. Tỉ lệ phần trăm từng loại nuclêôtit của gen là * Hai gen nhân đôi 3 đợt liên tiếp và đều dài 3060 . Gen 1 có 20% nuclêôtit loại A; gen 2 có 30% nuclêôtit loại A. Số liên kết hiđrô bị phá vỡ từ quá trình nhân đôi của mỗi gen lần lượt là ** Khi tống hợp 1 phân tử prôtêin đã hình thành 364 liên kết peptit trong phân tử đó. Số phân tử nước được giải phóng: Tế bào giao tử của loài A có bộ nhiễm sắc thể đơn bội n = 14, loài B có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội là 2n = 72, thể song nhị bội được tạo ra từ hai loài này có bộ nhiễm sắc thể gồm  ** Một phân tử ADN dài 1,02 mm chứa toàn gen cấu trúc. Mỗi phân tử mARN do gen trong ADN đó tổng hợp đều có 1500 ribônuclêôtit và sự sao mã chỉ xảy ra 1 lần.Số lượng phân tử mARN do phân tử ADN điều khiển tổng hợp là Gen B dài 3060  bị đột biến thành gen b. Khi gen b tự nhân đôi một lần môi trường nội bào đã cung cấp 1804 nuclêôtit. Đột biến trên thuộc dạng Lai hai cây cà tím có kiểu gen AaBB và Aabb với nhau. Biết rằng, cặp gen A, a nằm trên cặp nhiễm sắc thể số 2, cặp gen B, b nằm trên cặp nhiễm sắc thể số 6. Do xảy ra đột biến trong giảm phân nên đã tạo ra cây lai là thể ba ở cặp nhiễm sắc thể số 2. Các kiểu gen nào sau đây có thể là kiểu gen của thể ba được tạo ra từ phép lai trên? Dạng đột biến làm biến đổi nhiều nhất đến cấu trúc của chuỗi pôlipeptit tương ứng do gen đó tổng hợp là Thể ba nhiễm và thể một nhiễm xuất hiện phổ biến hơn thế ba nhiễm kép và thể một nhiễm kép vì ** Gen có 72 chu kỳ xoắn, số liên kết hiđrô trong khoảng (1900 - 2000). Tích hai loại nuclêôtit không bổ sung bằng 5,25%. Số nuclêôtit từng loại của gen là Trong tự nhiên, thể đa bội rất ít gặp ở động vật là do Một phân tử mARN có tỉ lệ các loại ribônuclêôtit là: A = 2U = 3G = 4X. Tỉ lệ % mỗi loại ribônuclêôtit A, U, G, X lần lượt là Khi nói về cơ chế di truyền ở sinh vật nhân thực, trong điều kiện không có đột biến xảy ra, phát biểu nào sau đây là không đúng? Ở cơ thể lưỡng bội 2n, sự rối loạn phân li một cặp nhiễm sắc thể tương đồng trong một tế bào sinh dưỡng nào đó sẽ làm xuất hiện Ruồi giấm có 2n = 8, số loại thể ba nhiễm kép tối đa có thể được tạo ra trong quần thể là: ** Một gen có 1620 nuclêôtit tham gia tổng hợp prôtêin. Khi gen tổng hợp 1 phân tử prôtêin sẽ cần môi trường cung cấp số axit amin là Nguyên tắc bán bảo toàn thể hiện trong cơ chế tự nhân đôi ADN là trong phân tử ADN con Cá thể dị bội thể ba nhiễm có kiểu gen AAa tạo ra các loại giao tử với tỉ lệ là Một nhiễm sắc thể có trật tự ban đầu là ABCDEF*GHI bị đột biến tạo thành nhiễm sắc thể có trật tự gen ABCDCDEF*GHI. Dạng đột biến này Trên nhiễm sắc thể, tâm động có vai trò điều khiển quy trình Trong quá trình phân bào, một đoạn nhiễm sắc thể bị đứt ra rồi nối xen vào nhiễm sắc thể tương đồng thì làm xuất hiện loại đột biến Một gen không phân mảnh chứa 72 chu kì, có A = 15% tổng số nuclêôtit, phân tử mARN do gen trên tổng hợp có U = 36 ribônuclêôtit và X = 30% số ribônuclêôtit của mạch. Tỉ lệ phần trăm từng loại nuclêôtit A, T, G, X trong mạch khuôn của gen lần lượt là Gen sau khi bị đột biến giảm xuống 7 liên kết hiđrô, phân tử prôtêin giảm xuống 1 axit amin. Gen này đã bị đột biến dạng Một gen có số lượng nuclêôtit là 6800. Số lượng chu kì xoắn của gen theo mô hình Watsơn - Cric là * Một gen khi tái bản cần được môi trường nội bào cung cấp 3636 nuclêôtit, trong đó có 462 nuclêôtit loại T. Các gen con chứa tất cả 4848 nuclêôtit. Số lần gen tự nhân đôi là ** Một gen có chiều dài 0,408 micrômet, tổng hợp một phân tử mARN có tỉ lệ các ribônuclêôtit như sau , tích số giữa A và số U không nhỏ hơn 115200 ribônuclêôtit. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen là ** Một phân tử mARN có X = A + G và U= 300 ribônuclêôtit. Gen tổng hợp phân tử mARN đó có hiệu số giữa Guanin với 1 loại nuclêôtit khác bằng 12,5% số nuclêôtit của gen. Trên một mạch đơn của gen, số nucleotit loại Guanin chiếm 25% so với tống số nuclêôtit của mạch. Trên phân tử mARN đó có 6 ribôxôm tham gia giải mà 1 lần. Biết ribôxôm thứ nhất trượt qua hết phân tử mARN là 40s và khoảng cách đều về thời gian giữa các ribôxôm là 0,7s. Khoảng cách giữa các ribôxôm kế tiếp là Loại đột biến gen ít gây hậu quả nghiêm trọng hơn cho sinh vật Một gen sau đột biến bị giảm 2 liên kết hiđrô nhưng chiều dài của gen không đổi. Đột biến này thuộc dạng ** Gen có 72 chu kỳ xoắn, số liên kết hiđrô trong khoảng (1900 - 2000). Tích hai loại nuclêôtit không bổ sung bằng 5,25%. Sau đột biến, số liên kết hiđrô của gen là 1942. Đột biến làm số liên kết hiđrô của gen Một gen cấu trúc có tỉ lệ  và có khối lượng 582000 đvC. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen là * Trên một mạch của gen có tỉ lệ các loại nuclêôtit A, T, G, X lần lượt là 6: 4: 7: 3. Biết gen dài 6120 . Số lượng từng loại nuclêôtit của gen   Trong lần tái bản đầu tiên gen bị tác động của 5–Brôm Uraxin, gen sẽ bị đột biến dạng nào và xuất hiện trong lần tái bản thứ mấy của gen? Một gen có 1500 cặp nuclêôtit bị đột biến mất 3 cặp nuclêôtit. Số liên kết hiđrô của gen có thể giảm tối đa là Một gen bị đột biến đảo vị trí giữa 2 cặp nuclêôtit khác nhau trong gen. Đột biến này sẽ Rối loạn trong nguyên phân sẽ tạo ra các thể đa bội mang Hợp tử có cặp nhiễm sắc thể giới tính là XXY có thể được tạo nên do sự kết hợp giữa 2 giao tử mang nhiễm sắc thể giới tính là ** Một gen có chiều dài 8,16 micrômet đã tổng hợp được 1 phần tử mARN có tỉ lệ các loại ribônuclêôtit như sau: và X = 2U. Số lượng từng loại nuclêôtit trên gen là Một cơ thể có tế bào chứa cặp nhiễm sắc thể giới tính XAXa. Trong quá trình giảm phân phát sinh giao tử, ở  một số tế bào cặp nhiễm sắc thể này không phân li trong lần phân bào II. Các loại giao tử có thể được tạo ra từ cơ thể trên là Bằng phương pháp tế bào học, người ta xác định được trong các tế bào sinh dưỡng của một cây đều có 40 nhiễm sắc thể và khẳng định cây này là thể tứ bội (4n). Cơ sở khoa học của khẳng định trên là

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 503.782
Thành viên mới nhất 01_Nguyễn Đào Thái A
Thành viên VIP mới nhất smart-workVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.