Ghi nhớ bài học |
Bài trắc nghiệm số 3
Hóa học 12
Este - Lipit
Level 3 - Bài trắc nghiệm số 3
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 18/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Khối lượng glixerol thu được khi đun nóng 2,225 (kg) chất béo (loại glixerol tristearat) có chứa 20% tạp chất với dung dịch NaOH dư (hiệu suất phản ứng là 95%) là: Cho 12,9 gam este mạch hở E có công thức C4H6O2 vào 150ml dung dịch NaOH 1,25M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 13,8 gam chất rắn. Tên gọi của E là: Polime dùng để chể tạo thủy tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp Muốn phân biệt dầu nhớt bôi trơn máy với dầu nhớt thực vật, người ta đề xuất 3 cách: 1) Đun nóng với dung dịch NaOH, để nguội cho sản phẩm tác dụng với Cu(OH)2 thấy chuyển sang dung dịch màu xanh thẫm là dầu thực vật. 2) Chất nào tan trong dung dịch HCl là dầu nhớt. 3) Cho vào nước chất nào nhẹ nổi trên bề mặt là dầu thực vật. Phương án đúng là: Phát biểu nào sau đây sai? Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây? Thuỷ phân triglixerit X trong dung dịch NaOH thu được hai muối gồm natrioleat và natristearat theo tỷ lệ mol lần lượt là 2 : 1. Khi đốt cháy a mol X thu được b mol CO2 và c mol H2O. Biểu thức liên hệ giữa a, b và c là: Xà phòng hóa hoàn toàn một tri este X bằng dung dịch NaOH thu được 9,2 gam glixerol và 83,4 gam muối của một axit béo no B. Chất B là: Một hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ đơn chức. Cho X phản ứng vừa đủ với 500 (ml) dung dịch KOH 1M. Sau phản ứng, thu được hỗn hợp Y gồm hai muối của hai axit cacboxylic và một rượu (ancol). Cho toàn bộ lượng rượu thu được ở trên tác dụng với Na (dư), sinh ra 3,36 lít H2 (ở đktc). Hỗn hợp X gồm: Thủy phân este có công thức phân tử C4H8O2 (với xúc tác axit), thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y. Vậy chất X là: Xà phòng hoá chất hữu cơ X đơn chức được một muối Y và ancol Z. Đốt cháy hoàn toàn 4,8 gam z cần 5,04 lít O2 (đktc) thu được lượng CO2 sinh ra nhiều hơn lượng nước là 1,2 gam. Nung muối Y với vôi tôi xút thu được khí T có tỉ khối hơi đối với H2 là 8. Công thức cấu tạo của X là: Đốt cháy 6 (g) X chỉ chứa nhóm chức este thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc) và 3,6 (g) H2O. CTPT của este X có thể là: Để trung hòa 14 (gam) một chất béo cần 1,5 (ml) dung dịch KOH 1M. Chỉ số axit của chất béo đó bằng bao nhiêu? Hỗn hợp X gồm 2 este A, B đồng phân với nhau và đều được tạo thành từ axit đơn chức và ancol đơn chức. Cho 2,2 gam hỗn hợp X bay hơi ở 136,5°C và 1 atm thì thu được 840 (ml) hơi este. Vậy CTPT của este là: chất nào sau đây không phải là este: Hợp chất hữu cơ mạch hở X là este đơn chức, không no, có một nối đôi giữa cacbon với cacbon. Trong phân tử X có số nguyên tử cacbon ứng với số nguyên tử cacbon của hiđrocacbon điều kiện thường ở thể khí. Đun X với dung dịch NaOH được muối X1 và chất hữu cơ X2, đem X2 tác dụng với nước clo được chất hữu cơ X3 có khả năng hòa tan Cu(OH)2. X có tên gọi là: Xà phòng hoá hoàn toàn 10 (gam) một lipit trung tính cần 1,68 (gam) KOH. Từ 1 tấn lipit trên điều chế được bao nhiêu tấn xà phòng natri loại 72%? Hóa chất nào sau đây có thể sử dụng để phân biệt metyl acrylat và etyl axetat Xà phòng hóa 4,4 gam etyl axetat bằng 100 ml dung dịch NaOH 1 M. Sau phản úng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là: Thủy phân hoàn toàn 7,4 gam este đơn chức X, thu được 3,2 gam CH3OH và muối của axit hữu cơ. Công thức của X là Chất nào sau đây khi tác dụng với dung dịch NaOH cho sản phẩm là 1 muối hữu cơ và 2 ancol? Este CH3COOCH=CH2 tác dụng với những chất nào? Este X no, đơn chức, mạch hở, không có phản ứng tráng bạc. Đốt cháy 0,1 (mol) X rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi trong có chứa 0,22 (mol) Ca(OH)2 thì vẫn thu được kết tủa. Thuỷ phân X bằng dung dịch NaOH thu được 2 chất hữu cơ có số nguyên tử cacbon trong phân tử bằng nhau. Phần trăm khối lượng của oxi trong X là: Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat và etyl fomat. Đốt cháy hoàn toàn 3,08 gam X, thu được 2,16 gam H2O. Phần trăm số mol của vinyl axetat trong X là: Thủy phân hoàn toàn este X mạch hở trong NaOH thu được muối của một axit no và một ancol no (đều mạch hở). X không tác dụng với Na. Đốt cháy hoàn toàn X thu được số mol CO2 gấp 4 lần số mol X. Số chất thỏa mãn điều kiện của X là Một mẫu chất béo triolein (với 9,50% khối lượng không phải là triglixerit hoặc axit béo) có chỉ số iot bằng 76,2. Chỉ số xà phòng hoá của mẫu chất béo là: Số hợp chất đơn chức, đồng phân cấu tạo của nhau có cùng công thức phân tử C4H8O2, đều tác dụng được với dung dịch NaOH là: Đốt cháy hoàn toàn 4,3 gam este đơn chức, mạch hở X thu được 0,2 mol CO2 và 0,15 mol H2O. Số đồng phân cấu tạo của X là: Hợp chất hữu cơ no, đa chức X có công thức phân tử C7H12O4. Cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với 100 gam dung dịch NaOH 8% thu được chât hữu cơ Y và 17,8 gam hỗn hợp muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là: Từ stearin, người ta dùng phản ứng nào để điều chế ra xà phòng ? Thủy phân 14,8 (gam) hỗn hợp este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng lượng NaOH vừa đủ. Các muối tạo thành được sấy khô đến khan và cân được 15 (gam). Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol HCOOC2H5 và CH3COOCH3 lần lượt là: X là một este no đơn chức, có tỉ khối hơi đối với CH4 là 5,5. Nếu đem đun 2,2 gam este X với dung dịch NaOH (dư), thu được 2,05 gam muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là (Cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23): Phát biểu nào sau đây không đúng? Xà phòng hoá 8,8 (gam) etyl axetat bằng 200 (ml) dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là: Một loại chất béo có M = 890. Từ 10 (kg) chất béo trên sẽ điều chế được m (kg) xà phòng 72%. m có giá trị là: Este X có công thức phân tử là C5H8O2. Đun nóng 0,1 mol X với 200 (ml) dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 13,4 gam chất rắn khan. Vậy công thức của este đó là: Cho 4 chất lỏng: ancol etylic, anđehit axetic, axit axetic, metyl fomat đựng trong 4 lọ mất nhãn. Dãy thuốc thử thích hợp để phân biệt 4 chất lỏng trên là: Cho 2,64 gam một este của axit cacboxylic đơn chức và ancol đơn chức phản ứng vừa hết với 60 ml dung dịch NaOH 0,5 M thu được chất X và chất Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam chất Y cho 3,96 gam CO2 và 2,16 gam H2O. Công thức cấu tạo của este là: Trong các câu sau, câu nào đúng khi nói về este? Một este có công thức phân tử là C3H6O2, có phản ứng tráng bạc với dung dịch AgNO3 trong NH3. Công thức cấu tạo của este là:

Thành viên đã làm bài (2)
1950170305226310 duong-nhan
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 503.796
Thành viên mới nhất nhat-phan
Thành viên VIP mới nhất smart-workVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.