Ghi nhớ bài học |
Hóa học 12
Este - Lipit
Level 3 - Bài số 1
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 18/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Este X có công thức phân tử C7H12O4, khi cho 51,9 gam X tác dụng với 300 gam dung dịch NaOH 4% thì thu được một ancol hai chức Y và 26,7 gam hỗn hợp hai muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là: Đốt cháy hoàn toàn m (gam) hỗn hợp các este no, đơn chức, mạch hở rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư. Sau khi kết thúc thí nghiệm thấy khối lượng bình tăng 1,55 (gam) và có m (gam) kết tủa. Giá trị của m là: Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được 2 muối và nước. Công thức của X là Este X tạo bởi axit đơn chức và ancol đơn chức có tỉ khối hơi so với CO2 bằng 2. Khi đun nóng X với dung dịch NaOH tạo ra lượng muối có khối lượng lớn hơn lượng este đã phản ứng. Tên gọi của X là: Cho 32,7 gam chất hữu cơ X chỉ chứa một loại nhóm chức tác dụng với 1,5 lít dung dịch NaOH 0,5 M thu được 36,9 gam muối và 0,15 mol ancol. Lượng NaOH dư có thể trung hòa hết 0,5 lít dung dịch HCl 0,6 M. Công thức cấu tạo thu gọn của X là: Thủy phân hoàn toàn 0,06 mol este X cần dùng vừa đủ 100 (ml) dung dịch NaOH 1,8M, sau phản ứng thu được 14,76 gam muối của một axit hữu cơ đơn chức và 5,52 gam ancol. Vậy công thức của X là: Câu nào sau đây sai? Cho các chất sau: metyl fomiat, ancol etylic, axit axetic, etan. Dãy nào sắp xếp các chất trên theo thứ tự nhiệt độ sôi tăng dần? E là este của axit cacboxylic no đơn chức, mạch hở (X) và ancol không no (có một nối đôi) đơn chức, mạch hở (Y). Đốt a mol E thu được b mol CO2; đốt a mol X thu được c mol CO2; đốt a (ol Y thu được 0,5b mol H2O. Quan hệ giữa b và c là: Đốt cháy hỗn hợp hai este no, đơn chức ta thu được 1,8 (gam) H2O. Thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp 2 este trên ta thu được hỗn hợp X gồm ancol và axit. Nếu đốt cháy hoàn toàn  hỗn hợp X thì thể tích CO2 thu được là bao nhiêu? Câu nào đúng khi nói về lipit? Cho các chất sau: CH3COOCH3 (1), HCOOC2H5 (2), CH3CHO (3), CH3COOH (4) Chất nào khi cho tác dụng với dung dịch NaOH cho cùng một sản phẩm là CH3COONa? Dãy chuyển hóa nào sau đây đúng (với mỗi mũi tên là 1 phương trình phản ứng, các sản phẩm đều là sản phẩm chính)? Hỗn hợp X gồm 2 este tạo từ axit axetic và 2 ancol no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X trong dung dịch KOH (vừa đủ) thì thu được m gam muối. Công thức của 2 ancol tạo este là: Este X có các đặc điểm sau: - Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 và H2O có số mol bằng nhau; - Thủy phân X trong môi trường axit được chất Y (tham gia phản ứng tráng bạc) và chất Z (có số nguyên tử cacbon bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X). Phát biểu không đúng là: Phát biểu nào sau đây sai? Một loại chất béo không tinh khiết có chỉ số axit là 7. Để xà phòng hoá 20 (kg) chất béo nói trên, người ta đun nó với dung dịch chứa 71 (mol) NaOH. Sau khi kết thúc phản ứng để trung hoà hỗn hợp cần 1 (lít) dung dịch HCl 1M. Khối lượng xà phòng nguyên chất thu được là: Cho 2 (mol) CH3COOH phản ứng với 3 (mol) C2H5OH trong môi trường axit với hiệu suất phản ứng este hoá đạt 66,67%. Hằng số cân bằng KC của có giá trị là: Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp X gồm các este no, đơn chức mạch hở. Toàn bộ sản phẩm cháy được dẫn vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư. Sau phản ứng thấy khối lượng bình tăng 34,1 gam và thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là: Este X (có khối lượng phân tử bằng 103 đvC) được điều chế từ một ancol đơn chức (có tỉ khối hơi so với oxi lớn hơn 1) và một amino axit. Cho 25,75 gam X phản ứng hết với 300 (ml) dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được m gam chất rắn. Giá trị m là: Khi cho 0,15 mol este đơn chức X tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sau khi phản ứng kết thúc thì lượng NaOH phản ứng là 12 gam và tổng khối lượng sản phẩm hữu cơ thu được là 29,7 gam. Số đồng phân cấu tạo của X thỏa mãn các tính chất trên là: Phản ứng este hóa: Axit + rượu  este + nước có K = 2,25. Trong đó cả axit và rượu đều đơn chức. Nếu bắt đầu bằng [axit] = [rượu] = 1M, khi đến cân bằng, phần trăm rượu đã bị este hóa là: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp hai este, cho sản phẩm phản ứng cháy qua bình đựng P2O5 dư, khối lượng bình tăng thêm 6,21 (gam), sau đó cho qua tiếp dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 34,5 (gam) kết tủa. Các este trên thuộc loại gì? (đơn chức hay đa chức, no hay không no). Để xà phòng hoá hoàn toàn 1 (kg) chất béo (có lẫn 1 lượng nhỏ axit béo tự do) có chỉ số axit bằng 8,4 cần dùng tối thiểu 450 (ml) dung dịch NaOH 1M. Khối lượng xà phòng thu được là: Một este có CTPT là C4H8O2 được tạo thành từ ancol metylic và axit nào sau đây? Điều chế phenyl axetat có thể dùng phản ứng nào? Trong một bình kín chứa hơi của chất hữu cơ X (có dạng CnH2nO2) mạch hở và O2 (số mol O2 gấp đôi số mol O2 cần cho phản ứng cháy) ở 139,9°C, áp suất trong bình là 0,8 atm. Đốt cháy hoàn toàn X sau đó đưa về nhiệt độ ban đầu, áp suất trong bình lúc này là 0,95 atm. X có CTPT là: Cho 35,2 (gam) một este đơn chức X tác dụng hết với 150 (ml) dung dịch NaOH 4M thu được dung dịch Y. Làm bay hơi dung dịch Y thu được 46,4 (gam) chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là: Thủy phân hoàn toàn m (gam) hỗn hợp 2 este CH3COOC2H5 và C2H5COOCH3 cần vừa đủ 200 (ml) dung dịch KOH 1M. Giá trị của m là: Cho 2,76 gam chất hữu cơ X gồm C, H, O tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ sau đó chưng khô thì phần bay hơi chỉ có nước và còn lại 2 muối của Na có khối lượng 4,44 gam. Nung nóng 2 muối này trong oxi dư, phản ứng hoàn toàn thu được 2,464 lít CO2 (đktc), 3,18 gam Na2CO3 và 0,9 gam H2O. Biết công thức phân tử của X trùng với công thức đơn giản nhất, số đồng phân cấu tạo có thể có của X là: Xà phòng hóa hoàn toàn 66,6 gam hỗn hợp hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp X gồm hai ancol. Đun nóng hỗn hợp X với H2SO4 đặc ở 140°C, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam nước. Giá trị của m là: Đun nóng 12 (g) axit axetic với 13,8 (g) rượu (ancol) etylic có mặt H2SO4 đặc xúc tác. Sau phản ứng thu được 12,32 (g). Hiệu suất của phản ứng bằng: Thủy phân hoàn toàn 0,86 (gam) este X hai chức bằng 40 (ml) dung dịch NaOH 0,25M (vừa đủ). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được một muối và một ancol. Cô cạn dung dịch thu được 0,95 (gam) chất rắn khan. Công thức của X là: Để biến một số dầu thành mỡ rắn, hoặc bơ nhân tạo người ta thực hiện quá trình: Hợp chất X có công thức chung: R—OO—C—R'. Phát biểu nào sau đây đúng? Để xà phòng hoá hoàn toàn 10,4 g một hỗn hợp X gồm hai axit (este) đơn chức A và B cần dùng 75 ml dung dịch KOH 2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp Y gồm hai muối khan là đồng đẳng kế tiếp nhau và một ancol duy nhất. CTCT thu gọn của A, B là: Phản ứng thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm có đặc điểm là: Ở 25°C, hằng số cân bằng của phản ứng: CH3COOH + C2H5OH  CH3COOC2H5 + H2O là KC = 4. Biết nồng độ ban đầu của CH3COOH là 1M. Khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng, nồng độ của CH3COOC2H5 là 0,93M. Nồng độ ban đầu của C2H5OH là: Thủy phân 1 este đơn chức no E bằng dung dịch NaOH thu được 53 muối khan có khối lượng phân tử bằng  khối lượng phân tử E. Tỉ khối hơi của E đối với không khí bằng 4. Công thức cấu tạo là: Cho chất hữu cơ A chỉ chứa một loại nhóm chức tác dụng với 1 lít dung dịch NaOH 0,75 M thu được 0,45 mol muối và 0,15 mol ancol. Lượng NaOH dư có thể trung hòa hết 0,75 lít dung dịch HCl 0,4 M. Công thức tổng quát của A là:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 508.420
Thành viên mới nhất ty-chu
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.