Ghi nhớ bài học |
Hóa học 12
Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm
Level 3 - Bài số 1
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 18/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Hiện tượng gì xảy ra khi bỏ một mẩu natri vào nước? Cho bốn hỗn hợp, mỗi hỗn hợp gồm hai chất rắn có số mol bằng nhau: Na2O và Al2O3; Cu và FeCl3; BaCl2 và CuSO4; Ba và NaHCO3. Số hỗn hợp có thể tan hoàn toàn trong nước (dư) chỉ tạo ra dung dịch là: Trộn 16,2 gam bột Al với 69,6 gam bột Fe3O4 thu được hỗn hợp X. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp Y. Cho Y tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 17,64 lít H2 (đktc). Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm là: Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được khi cho 39 (g) kim loại K vào 362 (g) nước là: Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch X thấy dung dịch vẩn đục. Nhỏ tiếp dung dịch NaOH vào thấy dung dịch trong trở lại. Sau đó nhỏ từ từ dung dịch HCl vào thấy dung dịch vẩn đục, nhỏ tiếp dung dịch HCl thấy trở nên trong suốt. Dung dịch X là dung dịch nào sau đây? Khối lượng bột nhôm cần dùng để điều chế được 78 (g) Cr từ Cr2O3 bằng phương pháp nhiệt nhôm là: Nung hỗn hợp gồm 10,8 gam Al và 16,0 gam Fe2O3 (trong điều kiện không có không khí), sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn Y. Khối lượng kim loại trong Y là: Hòa tan hỗn hợp X gồm Mg và MgO trong dung dịch HNO3 loãng thu được khí Y không cháy và nhẹ hơn không khí. Khí Y là: Hoà tan 1,4 (g) kim loại kiềm trong 100 (g) H2O thu được 101,2 (g) dung dịch bazơ. Kim loại đó là: Cho dãy phản ứng: X AlCl3 Y Z X E X, Y, Z, E lần lượt là: Trong 1 lít dung dịch Na2SO4 0,2M có tổng số mol các ion do muối phân li ra là: Dãy thuốc thử (theo thứ tự) để phân biệt 3 bình mất nhãn: Bình X (KHCO3 + K2CO3), bình Y (KHCO3 + K2SO4), bình Z (K2CO3 + K2SO4) là? Hòa tan hoàn toàn 10,2 gam oxit kim loại hóa trị III cần 331,8 gam dung dịch H2SO4 thì vừa đủ. Dung dịch sau phản ứng có nồng độ 10%. Công thức phân tử của oxit kim loại là công thức nào sau đây? Khi cho khí CO2 (TN1 ) và dung dịch HCl loãng (TN2) lần lượt tác dụng với dung dịch muối NaAlO2 thì có hiện tượng: Khi cho phèn nhôm amoni (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O vào dung dịch Na2CO3. Mô tả hiện tượng nào sau đây là đúng? Hòa tan hoàn toàn 35,7 gam hỗn hợp một muối cacbonat của kim loại hóa trị I và một muối cacbonat của một kim loại hóa trị II bằng dung dịch HCl thấy thoát ra 6,72 lít khí (đktc). Khi cô cạn dung dịch sau phản ứng thì khối lượng muối khan thu được là: Trộn hỗn hợp bột Al và Fe2O3. Đốt dây Mg để làm mồi cho phản ứng. Kết thúc phản ứng, đem sản phẩm chia thành hai phần bằng nhau. Cho phần 1 vào dung dịch H2SO4 loãng dư, cho phần 2 vào dung dịch NaOH dư. Thể tích khí sinh ra ở phần 1 gấp đôi ở phần 2. Tỉ lệ mol của Al và Fe2O3 ban đầu là: Canxi hiđroxit là chất rắn màu trắng ít tan trong nước. Phát biểu nào sai? Hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm nằm kế tiếp nhau trong cùng một phân nhóm. Lấy 6,2 (g) X hoà tan hoàn toàn vào nước thu được 2,24 lít H2 (đktc). Hai kim loại kiềm là: Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IIA là: Trong một cốc nước cứng chứa a mol Ca2+, b mol Mg2+ và c mol . Nếu chỉ dùng nước vôi trong có nồng độ Ca(OH)2 pM để làm giảm độ cứng của nước thì người ta thấy khi thêm V lít nước vôi trong vào cốc, độ cứng của nước trong cốc là nhỏ nhất. Biểu thức tính V theo a, b, p là: Cho 18,4 (g) hỗn hợp hai muối cacbonat của hai kim loại của nhóm IIA ở hai chu kì liên tiếp tác dụng hết với dung dịch HCl. Cô cạn dung dịch sau khi phản ứng thu được 20,6 (g) muối khan. Hai kim loại đó là: Để tách nhanh Al2O3 ra khỏi hỗn hợp bột Al2O3 và CuO mà không làm thay đổi khối lượng, có thể dùng hóa chất nào sau đây? Cho 31,2 (g) hỗn hợp bột gồm Al và Al2O3 tác dụng với dụng dịch NaOH 4M dư 10 (ml) so với lượng cần thiết, ta thu được 13,44 lít H2 (đktc). Thể tích dung dịch NaOH đã dùng là: Đun nóng đến khối lượng không đổi hỗn hợp X gồm Mg(OH)2, Ca(NO3)2, BaCl2 thu được hỗn hợp Y. Thành phần của hỗn hợp Y là: Thêm từ từ từng giọt dung dịch chứa 0,1 mol HCl vào dung dịch chứa 0,06 mol Na2CO3 và 0,05 mol NaHCO3. Thể tích khí CO2 (đktc) thoát ra là: Trong số các dung dịch sau: HCl, Ca(OH)2, Na2CO3, NaCl. Các dung dịch có thể làm mềm nước cứng tạm thời là: Để nhận ra ba chất ở dạng bột là Fe, Al và Al2O3 đựng trong các lọ riêng biệt mất nhãn chỉ cần một thuốc thử là: Nhỏ từ từ dung dịch NH3 cho tới dư vào một dung dịch, sau phản ứng thấy có kết tủa màu xanh. Trong dung dịch ban đầu có: Cho 12,9 (gam) hỗn hợp Al và Mg phản ứng với dung dịch hỗn hợp hai axit HNO3 và H2SO4 (đặc nóng) thu được 0,1 (mol) mỗi khí SO2, NO, NO2. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, khối lượng muối khan thu được là: Người ta tiến hành thí nghiệm: lần lượt hòa tan hỗn hợp gồm Mg, Al và Na trong nước dư, dung dịch HCl dư, dung dịch NaOH dư, khí thu được ở các thí nghiệm lần lượt là: V1, V2, V3 (cùng đktc). So sánh V1, V2 và V3? Dung dịch NaOH có thể tác dụng với tất cả các chất trong dãy: Hòa tan hỗn hợp chứa 0,15 mol Mg và 0,15 mol Al vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,15 mol Cu(NO3)2 và 0,525 mol AgNO3. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn khối lượng chất rắn thu được là: Hòa tan 1,8 (g) muối sunfat kim loại nhóm IIA trong nước rồi pha loãng cho đủ 50 (ml) dung dịch. Để phản ứng hết với dung dịch này cần 20 (ml) dung dịch BaCl2 0,75M. CM và công thức của muối sunfat là: Cho x mol Ba vào 100 (ml) dung dịch AlCl3 1M. Sau phản ứng thu được 4,68 (g) kết tủa. Giá trị của x là: Để nhận biết các chất rắn riêng biệt: Al2O3, Mg, Al có thể dùng một trong các hóa chất nào sau đây? Cho 31,2 (g) hỗn hợp gồm bột Al; Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 16,8 lít H2 (0°C và 0,8 atm). Số gam mỗi chất trong hỗn hợp đầu và thể tích dung dịch NaOH 4M đã dùng (biết người ta dùng dư 10 (ml) so với thể tích cần dùng) là: Phân tử MX3 có tổng số hạt p, n, e bằng 196, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60. Số hạt mang điện trong nguyên tử M ít hơn số hạt mang điện trong nguyên tử X là 8 hạt. Hợp chất MX3 là: Khi cho từ từ đến dư dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch NaAlO2. Mô tả hiện tượng nào sau đây là đúng? Trộn 0,81 (gam) bột nhôm với bột Fe2O3 và CuO rồi đốt nóng để tiến hành phản ứng nhiệt nhôm thu được hỗn hợp A. Hoà tan hoàn toàn A trong dung dịch HNO3 đun nóng thu được V (lít) khí NO (sản phẩm khử duy nhất) ở đktc. Giá trị của V là:

Thành viên đã làm bài (2)
baitap19811 daovip97
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 502.202
Thành viên mới nhất ly-nguyen
Thành viên VIP mới nhất smart-workVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.