Ghi nhớ bài học |
Hóa học 11
Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol
Level 3 - Bài số 1
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 18/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Đốt cháy hoàn toàn a mol ancol A được b mol CO2 và c mol H2O. Biết a = c – b. Kết luận nào sau đây đúng ? Cho các chất sau : (1) HO–C6H4–CH2–OH                                 (2) CH3–O–C6H4–OH  (3) HO–C6H4–OH                                           (4) CH3–O–C6H4–CH2–OH Chất nào là poliphenol ?   Cho 9,90 (g) hỗn hợp hai chất kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của ancol etylic tác dụng với natri (lấy dư), thu được 2,24 lít hiđro (đktc). Công thức của hai ancol đó là gì? Có bao nhiêu hợp chất thơm (hợp chất có vòng benzen) có cùng công thức phân tử là C7H8O? Khi đốt cháy một rượu đơn chức (X) thu được CO2 và hơi nước theo tỉ lệ thể tích  = 4 : 5. Công thức phân tử của X là: Hiđrat hóa 2-metyl but-2-en thu được sản phẩm chính là : Ghép tên ở cột 1 với công thức ở cột 2 cho phù hợp ? Cột 1 Cột 2 1.  phenyl clorua 2.  metylen clorua 3.  allyl clorua 4.  vinyl clorua 5.  clorofom a.  CH3Cl b.  CH2=CHCl c.  CHCl3 d.  C6H5Cl e.  CH2=CH-CH2Cl f.  CH2Cl2 Gọi tên hợp chất có CTCT như sau theo danh pháp thường :  CH2=CH–CH2–OH Công thức nào sau đây không phải là một phenol (phân tử các chất đều có nhân benzen)? Cho 21,2 (g) hỗn hợp gồm glixerol và rượu propylic tác dụng với Na dư thì thu được 5,6 lít khí (đktc). Nếu cũng cho hỗn hợp trên tác dụng với Cu(OH)2 thì có bao nhiêu gam Cu(OH)2 bị hòa tan: Khí CO2 sinh ra khi lên men rượu một lượng glucozơ được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 40 gam kết tủa. Nếu hiệu suất phản ứng lên men là 80% thì khối lượng glucozơ cần dùng là bao nhiêu gam ? Khi đun nóng butan-2-ol với H2SO4 đặc ở 170oC thì nhận được sản phẩm chính là : Cho m gam tinh bột lên men thành C2H5OH với hiệu suất 81%, hấp thụ hết lượng CO2 sinh ra vào dung dịch Ca(OH)2 được 55 gam kết tủa và dung dịch X. Đun nóng dung dịch X lại có 10 gam kết tủa nữa. Giá trị m là : Rượu etylic có thể tạo thành trực tiếp từ: Trong các phát biểu sau :      (1) Phenol có tính axit mạnh hơn etanol vì nhân benzen hút electron của nhóm –OH bằng hiệu ứng liên hợp, trong khi nhóm C2H5– lại đẩy electron vào nhóm –OH.      (2) Phenol có tính axit mạnh hơn etanol và được minh họa bằng phản ứng phenol tác dụng với dung dịch NaOH còn C2H5OH thì không.      (3) Tính axit của phenol yếu hơn H2CO3 vì sục CO2 vào dung dịch C6H5ONa ta sẽ thu được kết tủa C6H5OH.      (4) Phenol trong nước cho môi trường axit, làm quỳ tím hoá đỏ. Phát biểu đúng là : Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là : Benzen có phản ứng thế với axit nitric đặc khi có chất xúc tác H2SO4 đặc. Hỏi phenol, trong điều kiện tương tự, có phản ứng thế không? Nếu có thì phản ứng của phenol dễ dàng hơn hay khó khăn hơn benzen: Phản ứng :   C6H5OH + CO2 + H2O  →    C6H5ONa  + NaHCO3 Phản ứng trên tạo ra NaHCO3 mà không tạo ra muối Na2CO3  là vì lí do nào sau đây ? Cho 15,6 gam hỗn hợp hai ancol (rượu) đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9,2 gam Na, thu được 24,5 gam chất rắn. Hai ancol đó là Một chất (X) công thức phân tử C4H8O (X) làm mất màu nước brom, tác dụng với natri. Sản phẩm oxi hóa (X) bởi CuO không có khả năng tráng gương (X) là: Trộn 20 ml cồn etylic 92o với 300 ml axit axetic 1M thu được hỗn hợp X. Cho H2SO4 đặc vào X rồi đun nóng, sau một thời gian thu được 21,12 gam este. Biết khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 gam/ml. Hiệu suất phản ứng este hoá là : Đun nóng từ từ hỗn hợp etanol và propan-2-ol với xúc tác H2SO4 đậm đặc có thể thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm hữu cơ trong phân tử chứa ba nguyên tố C, H, O? Số đồng phân ancol tối đa ứng với CTPT C3H8Ox là: Cho các chất : (1)  p-NH2C6H4OH,     (2) p-CH3C6H4OH,      (3)  p-NO2C6H4OH. Tính axit tăng dần theo dãy nào trong số các dãy sau đây ? Hãy chọn câu phát biểu sai : Chất nào không tác dụng với natri? 13,8 gam ancol A tác dụng với Na dư giải phóng 5,04 lít H2 ở đktc, biết MA < 100. Vậy A có công thức cấu tạo thu gọn là : Ba dạng đồng phân (ortho, meta, para) có ở Cho các chất sau : (1)  CH3CH2OH                                              (2) CH3CH2CH2OH (3)  CH3CH2CH(OH)CH3                              (4) CH3OH Dãy nào sau đây sắp xếp các chất đúng theo thứ tự độ tan trong nước tăng dần ? Oxi hóa 6 gam ancol đơn chức A bằng oxi không khí (có xúc tác và đun nóng) thu được 8,4 gam hỗn hợp anđehit, ancol dư và nước. Phần trăm A bị oxi hóa là Oxi hóa 6 (g) rượu đơn chức no X thu được 5,8 (g) anđehit. CTCT của X là: Một hợp chất X chứa ba nguyên tố C, H, O có tỉ lệ khối lượng mc:mH:mo= 21 : 2 : 4. Hợp chất X có công thức đơn giản nhất trùng với công thức phân tử. Số đồng phân cấu tạo thuộc loại hợp chất thơm ứng với công thức phân tử của X là Đốt cháy hoàn toàn m gam rượu no đơn chức mạch hở thu được 13,2 (g) CO2 và 8,1 (g) H2O. Công thức của rượu no đơn chức là: Trong các phương trình hóa học dưới đây, phương trình nào sai? Cho sơ đồ biến hóa: But-1-en C Tên của (C) là: Có bao nhiêu ancol thơm, công thức C8H10O ? Cho 5 chất :  (1) CH3CH2CH2Cl      (2) CH2=CHCH2Cl     (3) C6H5Cl (4) CH2=CHCl            (5) C6H5CH2Cl Đun từng chất với dung dịch NaOH loãng, dư, sau đó gạn lấy lớp nước và axit hoá bằng dung dịch HNO3, sau đó nhỏ vào đó dung dịch AgNO3 thì các chất có xuất hiện kết tủa trắng là : Chọn phản ứng sai: Dùng cách nào sau đây để phân biệt phenol lỏng và ancol etylic ? ** Cho 10,6 gam hỗn hợp hai rượu đơn chức no kế tiếp nhau tác dụng hết với Na tạo thành 2,24 lít H2 (đktc). Khối lượng rượu có phân tử lớn hơn là:

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 503.792
Thành viên mới nhất nguyen-viet-cuong
Thành viên VIP mới nhất smart-workVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.