Ghi nhớ bài học |
Hóa học 11
Sự điện li
Level 3 - Bài số 3
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 18/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Nếu phương trình phản ứng dạng phân tử như sau: Na2CO3 + 2HCl  2NaCl + CO2 + H2O Thì phương trình ion thu gọn sẽ có dạng: Chọn phát biểu sai? Trong các tiểu phân: ; ; ; H2O; Na+; Al(H2O)3+ theo lí thuyết Bronsted: Cho các ion sau: Na+; Cl-; ; ; CH3COO–; ; S2-. Theo định nghĩa về axit - bazơ của Bronsted có bao nhiêu ion là bazơ: Cho dung dịch các chất: Ca(HCO3)2, NaOH, (NH4)2CO3, KHSO4, BaCl2. Số phản ứng xảy ra khi trộn dung dịch các chất với nhau từng đôi một là Lấy mỗi chất 10 gam hòa tan hoàn toàn với nước thành 200ml dung dịch. Hỏi dung dịch chất nào có nồng độ mol lớn nhất? Cho các hợp chất sau : (a) HOCH2CH2OH                     (b) HOCH2CH2CH2OH               (c) HOCH2CH(OH)CH2OH                       (d) CH3CH(OH)CH2OH            (e) CH3CH2OH                            (f) CH3OCH2CH3 (g) CH3CHOHCH2OH               (h) CH2OH(CHOH)2CH2OH Các chất đều tác dụng được với Na, Cu(OH)2 là :   Dung dịch bazơ mạnh Ba(OH)2 có [Ba2+] = 5.10-4M. pH của dung dịch này là: Hoà tan 10 gam hỗn hợp CaCO3, MgCO3 vào 100ml dung dịch HCl 1,5M cho tới khi phản ứng xảy ra xong. Thể tích khí CO2 (đktc) thoát ra là: Hòa tan thêm NaCl rắn vào dung dịch NaCl thì pH của dung dịch mới thay đổi thế nào? Để nhận biết 4 dung dịch đựng trong bốn lọ bị mất nhãn là: KOH, NH4Cl, Na2SO4, (NH4)2SO4, ta có thể chỉ dùng một thuốc thử nào trong các thuốc thử sau đây? Thuốc thử duy nhất dùng để nhận biết các chất sau: Ba(OH)2, NH4HSO4, BaCl2, HCl, NaCl,H2SO4 dựng trong 6 lọ bị mất nhãn. Các chất và ion nào sau đây là chất trung tính? Có bốn dung dịch đựng riêng trong bốn lọ là: NaCl, H2SO4, Na2CO3, HCl. Chất duy nhất làm thuốc thử để phân biệt bốn dung dịch trên bằng một phản ứng là: Trộn 100 (ml) dung dịch H2SO4 với 100 (ml) dd NaOH có pH = 12. Dung dịch thu được có pH = 2. Tính nồng độ mol của dung dịch H2SO4ban đầu. Cho m gam hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml dd X chứa hỗn hợp axit HCl 1M và axit H2SO4 0,5M, thu được 5,32 lít H2 (ở đktc) và dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi). Độ pH của dung dịch Y là: Sục 4,48 lít CO2 (đktc) vào 200 ml dd chứa Na2CO3 0,5M và NaOH 0,75M thu được dd X. Cho dd BaCl2 dư vào dung dịch X, tính khối lượng kết tủa thu được ? Một loại giấm ăn có giá trị pH = 3,00. Nồng độ ion OH- trong giấm là: Chọn câu trả lời sai trong các mệnh đề sau: Phát biểu nào sau đây mô tả chất điện li yếu chính xác nhất? Theo thuyết Bronstet thì nước trong phản ứng nào sau đây có vai trò là axit: Dung dịch nhôm sunfat trong nước: pH của dung dịch KOH 0,0001M là: Dãy các dung dịch có cùng số nồng độ mol sau được xếp theo chiều tăng dần về độ pH à: phương trình điện li nào dưới đây viết không đúng: Hằng số phân li nào sau đây biểu thị cho axit mạnh nhất? Cho 200 ml dung dịch NaOH 1M tác dụng với 200 ml dung dịch H3PO4 0,5M, muối thu được có khối lượnglà Dung dịch chứa ion H+ có thể phản ứng với dung dịch chứa các ion hay phản ứng với các chất rắn nào sau đây? Giá trị của pH là bao nhiêu khi trung hòa hoàn toàn một dung dịch HCl bằng dung dịch NaOH? Các dung dịch cho dưới đây có giá trị pH lớn hay nhỏ hơn 7? 1. NH4NO3. 2. NaCl. 3. Al(NO3)3. 4. K2S. 5. CH3COONH4. Tập hợp ion nào dưới đây có thể cùng tồn tại trong cùng một dung dịch? Cho 40 (ml) dung dịch HCl 0,75M vào 160 (ml) dung dịch chứa đồng thời Ba(OH)2 0,08M và KOH 0,04M. pH của dung dịch thu được là: Xét các dung dịch: CH3COONa (X1); NH4Cl (X2); Na2CO3 (X3); NaHSO4 (X4) và NaCl (X5). Các dung dịch có pH > 7 là: Trộn 200ml dd NaOH 1M với 100ml dd HCl a mol/lít thu được dd X. Cho dung dịch X vào 200ml dd AlCl3 0,5M thu được 1,56 gam kết tủa. Giá trị của a là Muối nào sau đây sẽ cho một dung dịch có tính bazơ khi hòa tan vào nước? Phát biểu nào sau đây là sai? Xét các dung dịch: X1: CH3COONa. X2: NH4Cl. X3: Na2CO3. X4: NaHSO4. X5: NaCl. Các dung dịch có pH ≥ 7 là: Cho 1g NaOH rắn có tác dụng với dung dịch chứa 1g HCl. Dung dịch sau phản ứng có môi trường: Cho từ từ dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa b mol K2CO3 đồng thời khuấy đều, thu được V lít khí (đktc) và dung dịch X. Khi cho dư nước vôi trong vào dung dịch X thấy có xuất hiện kết tủa. Biểu thức liên hệ giữa V với a, b là Cho a mol Na[Al(OH)4] tác dung với dung dịch có chứa b mol HCl. Với điều kiện nào của a và b thì xuất hiện kết tủa ? Có 4 dung dịch trong suốt, mỗi dung dịch chỉ chứa một loại cation và một loại anion. Các loại ion trong cả 4 dung dịch gồm Mg2+, Ba2+, Pb2+, Na+, , , Cl-, . Đó là 4 dung dịch:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 503.783
Thành viên mới nhất thi-thanh-thuy-le
Thành viên VIP mới nhất smart-workVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.