Ghi nhớ bài học |
Hóa học 11
Sự điện li
Level 2 - Bài số 5
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho một giọt quỳ tím vào các dung dịch muối sau: NH4Cl; Al2(SO4)3; K2CO3; KNO3. Dung dịch sẽ có màu đỏ là các dung dịch: Cho CO2 tác dụng với dung dịch NaOH theo tỉ lệ  : nNaOH = 1 : 2 thì dung dịch thu được có pH bằng bao nhiêu? Độ điện li là tỉ số giữa số phân tử chất tan đã điện li và Cặp dung dịch chất nào sau đây khi trộn với nhau thì phản ứng trao đổi ion xảy ra hoàn toàn? Hoà tan 3,66 gam hỗn hợp Na, Ba vào nước dư thu được 800ml dung dịch X và 0,896 lít H2 (đktc). pH của dung dịch X là bao nhiêu ? Cho 2,76 gam Na vào 100ml dung dịch HCl 1M sau khi kết thúc phản ứng thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị V là Bazơ nào yếu nhất trong các hiđroxit sau? Có phương trình hóa học sau: S2- + H2O  HS- + OH- Theo thuyết Bronstet, những chất nào sau đây có vai trò của một axit? Chất rắn nào khi tan trong nước không làm thay đổi giá trị pH của nước? Trộn 250 ml dd hỗn hợp HCl 0,08 (mol/l) và H2SO4 0,01 (mol/l) với 250 ml dd Ba(OH)2 có nồng độ   x mol thu được m gam kết tủa và 500 ml dd có pH = 12. Giá trị của m và x lần lượt là: Đun nóng một ancol X với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được một olefin duy nhất. Công thức tổng quát của X là (với n > 0, n nguyên) : Một hỗn hợp rắn X có a mol NaOH; b mol Na2CO3; c mol NaHCO3. Hoà tan X vào nước sau đó cho tác dụng với dung dịch BaCl2 dư ở nhiệt độ thường. Loại bỏ kết tủa, đun nóng phần nước lọc thấy có kết tủa  nữa. Vậy có kết luận là Dung dịch axit yếu có cùng nồng độ mol với dung dịch axit mạnh, thì dung dịch axit yếu có: Hãy chọn đáp án đúng: Trộn các cặp dung dịch các chất sau với nhau: (1) NaHSO4 + NaHSO3; (2) Na3PO4 + K2SO4; (3) AgNO3 + Fe(NO3)2 ; (4) C6H5ONa + H2O; (5) CuS +  HNO3; (6) BaHPO4 + H3PO4; (7) NH4Cl + NaNO2 (đun nóng); (8) Ca(HCO3)2 + NaOH; (9) NaOH + Al(OH)3; (10) MgSO4+HCl Số phản ứng xảy ra là dung dịch E có chứa các ion: Mg2+, SO42-, NH4+, Cl-. Chia dung dịch E ra 2 phần bằng nhau: Cho phần I tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, được 0,58 gam kết tủa và 0,672 lit khí (đktc). Phần II tác dụng  với dung dịch BaCl2 dư, được 4,66 gam kết tủa. Tổng khối lượng các chất tan trong dung dịch E bằng Tính V dd Ba(OH)2 0,01M cần thêm vào 100 ml dd Al2(SO4)3 0,1M để thu được 4,275 gam kết tủa ? Chọn phát biểu sai Dung dịch nào sau đây có pH < 7? Trộn 2 dung dịch: Ba(HCO3)2 ; NaHSO4 có cùng nồng độ mol với nhau theo tỷ lệ thể tích 1 : 1 thu  được kết tủa X và dung dịch Y. Hãy cho biết các ion có mặt trong dung dịch Y. (Bỏ qua sự thủy phân của các ion và sự điện ly của nước). Trong các phản ứng sau: 1. NaHCO3 + NaOH  Na2CO3 + H2O 2.  + 2HCl  SO2 + H2O + 2Cl- 3. H2S + CuSO4  CuS + H2SO4 4. Al(H2O)3+ + H2O  Al(OH)2+ + H3O+ Phản ứng nào là phản ứng axit - bazơ (theo thuyết Bronsted)?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 274.875
Thành viên mới nhất 115847130481669870907
Thành viên VIP mới nhất koewokikaseteVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn