Ghi nhớ bài học |
Hóa học 11
Sự điện li
Level 2 - Bài số 4
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Khác với dung dịch NaOH 0,1M, dung dịch HCl 0,1M có: Ba dung dịch có cùng nồng độ mol/l: NH3 (1); NaOH (2); Ba(OH)2 (3). pH của ba dung dịch này được xếp tăng dần theo dãy: Cho 4 miếng Al như nhau vào 4 dung dịch có cùng thể tích và nồng độ mol: CH3COOH, NH4Cl, HCl, NaCl. Trường hợp nào khí H2 bay ra nhiều nhất ? Trộn 100 ml dung dịch gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M với 400 ml dung dịch gồm H2SO4 0,0375M và HCl 0,0125M thu được dung dịch X. Giá trị pH của dung dịch X là: Theo thuyết Areniut chất nào sau đây là axit? Một dung dịch A gồm 0,03 mol ca2+; 0,06 mol Al3+; 0,06 mol ; 0,09 mol . Muốn có dung dịch A cần phải hòa tan hai muối nào: Một dung dịch nước của natri cacbonat có pH > 7 bởi: Có 6 dung dịch cùng nồng độ mol/lit là: Dung dịch NaCl (1), dung dịch HCl (2), dung dịch Na2CO3  (3), dung dịch NH4Cl (4), dung dịch NaHCO3 (5), dung dịch NaOH (6). Dãy sắp xếp theo trình tự pH của chúng tăng dần như sau: Kết luận nào sau đây đúng nhất? Trong phản ứng:  + H2O   + OH-, H2O là một chất: Phản ứng trao đổi trong dung dịch các chất điện li chỉ có thể xảy ra khi có ít nhất một trong các điều kiện sau: Khả năng phản ứng este hoá với axit hữu cơ của ancol giảm dần theo thứ tự : Phải thêm bao nhiêu ml dung dịch HCl 1M vào 90ml nước để được dung dịch có pH = 1: Dãy gồm các chất đều bị hoà tan trong dung dịch NH3 là: một dung dịch chứa các ion sau: Mg2+ (0,05 mol), K+ (0,15 mol), NO3- ( 0,1 mol), SO42- ( x mol). Giá trị của x là; Giá trị của pH nào sau đây cho biết dung dịch có tính axit mạnh nhất: Theo thuyết Bronstet, chất nào sau đây chỉ là axit: Có 5 dung dịch cùng nồng độ NH4Cl, (NH4)2SO4, BaCl2, NaOH, Na2CO3 đựng trong 5 lọ mất nhãn riêng biệt. Dùng một thuốc thử nào dưới đây để phân biệt 5 lọ trên ? Các ion có thể tồn tại trong cùng một dung dịch là Cho sơ đồ sau : X + Y →CaCO3 + BaCO3 + H2O. Hãy cho biết X, Y có thể là:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 274.888
Thành viên mới nhất tiettiet
Thành viên VIP mới nhất koewokikaseteVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn