Bài tập hóa học ôn luyện theo Level

I. Hiện tượng điện li: 1.Thí nghiệm:  Xem video thí nghiệm tại đây:   * Kết luận: -Dung dịch muối, axít, bazơ: dẫn điện. - Các chất rắn khan: NaCl,  NaOH và 1 số dung dịch rượu, đường: không dẫn điện. 2. Nguyên nhân tính dẫn điện của các dd axít, bazơ, muối trong nước: - Các muối, axít, bazơ khi tan trong nước phân li ra các ion làm cho dd của chúng dẫn điện. - Quá trình phân li các chất trong H2O ra ion là sự điện li. - Những chất tan trong H2O phân li thành các ion gọi là chất điện li. - Sự điện li được biểu diễn bằng pt điện li: NaCl →  Na+ + Cl-                                                                  HCl → H+ + Cl-                                                                  NaOH →  Na+ + OH-                                                               Na2SO4  → 2Na+ + SO42-  II. Phân loại các chất điện li: 1. Thí nghiệm:  Xem video thí nghiệm tại đây: - Nhận xét: ở cùng nồng độ thì HCl phân li ra ion nhiều hơn CH3COOH .  2. Chất điện li mạnh và chất điện li yếu: a. Chất điện li mạnh: - Khái niệm: Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hoà tan đều phân li ra ion. - Phương trình điện li NaCl:               NaCl → Na+ + Cl- 100 ptử → 100 ion Na+ và 100 ion Cl- -Gồm: + Các axít mạnh HCl, HNO3, H2SO4… + Các bazơ mạnh:NaOH, KOH, Ba(OH)2 + Hầu hết các muối.  b. Chất điện li yếu: - Khái niệm: Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước, chỉ có 1 phần số phân tử hoà tan phân li ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch. - Pt điện li: CH3COOH ⇔ CH3COO- + H+ - Gồm: + Các axít yếu: H2S , HClO, CH3COOH, HF, H2SO3, HNO2, H3PO4, H2CO3, ... + Bazơ yếu: Mg(OH)2, Bi(OH)3... * Quá trình phân li của chất điện li yếu là quá trình cân bằng động, tuân theo nguyên lí Lơ Satơliê: "Một phản ứng thuận nghịch đang ở trạng thái cân bằng, khi chịu tác dụng từ bên ngoài như biến đổi nhiệt độ, áp suất, nồng độ thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo hướng làm giảm tác động bên ngoài đó.".  

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 286.216
Thành viên mới nhất letandong930
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn