Ghi nhớ bài học |
Hóa học 10
Bảng tuần hoàn và định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Level 3 - Bài số 3
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 18/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Dãy nguyên tố nào dưởi đây được xếp theo chiều giảm dần tính kim loại (từ trái qua phải)? Cho các chất và ion sau: Ca2+, S2- ,K+, Ar, Cl-. Thứ tự sắp xếp theo chiều tăng dần bán kính là: A và B là hai nguyên tố ở 2 nhóm kế tiếp thuộc hai chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử của A và B là 31. Điện tích của hai nguyên tố A và B là:  Cation M+ có cấu hình electron là: 1s22s22p63s23p6. Trong bảng tuần hoàn M thuộc: Những nhận định sau đây, nhận định nào sai: A. Nguyên tử của nguyên tố càng dễ nhận electron thì tính phi kim của nguyên tố đó càng mạnh. B. Tính phi kim được đặc trưng bằng khả năng nguyên tử của nguyên tố đó dễ nhận electron để trở thành ion âm. C. Nguyên tử của nguyên tố càng dễ trở thành ion âm thì nguyên tố đó có tính kim loại càng mạnh. D. Tính kim loại được đặc trưng bằng khả năng nguyên tử của nguyên tố dễ nhường electron để trở thành ion dương. Anion M- và cation N+ có cấu hình electron tương tự nhau. Điều khẳng định nào sau đây luôn đúng: A. Số proton trong hạt nhân nguyên tử M và N như nhau. B. Số electron trong lớp vỏ ngoài cùng của nguyên tử M nhiều hơn trong lớp vỏ ngoài cùng của nguyên tử N là 2. C. Số electron trong lớp vỏ nguyên tử M ít hơn trong lớp vỏ nguyên tử N là 2. D. Nguyên tử M và N phải nằm trên cùng một chu kì trong bảng tuần hoàn. Cation M3+ có 21 electron, cấu hình electron của nguyên tố M2+ là: Nguyên tố R có công thức oxit cao nhất là R2O5. R thuộc nhóm và công thức hợp chất khí với hiđro là: những tính chất nào sau đây biến đổi tuần hoàn? Nguyên tử nguyên tố nào dưới đây có bán kính nguyên tử lớn nhất? Anion X2- có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p6. Vị trí của X trong BTH là: Nguyên tố R thuộc nhóm VIA trong bảng tuần hoàn. Trong hợp chất của R với hiđro (không có thêm nguyên tố khác) có 5,882% hiđro về khối lượng. R là nguyên tố nào dưới đây? Dãy nguyên tố nào dưới đây được xếp theo chiều giảm dần tính kim loại (từ trái qua phải)? Nguyên tố ở chu kì 5, nhóm VIIA có cấu hình electron hóa trị là: Nguyên tử của nguyên tố R có 3 electron thuộc phân lớp 3d. Vị trí của nguyên tố R trong bảng tuần hoàn là vị trí nào sau đây: trong một chu kì, độ âm điện của các kim loại kiềm: Các chất trong dãy nào sau đây được xếp theo thứ tự tính axit tăng dần ?   X và Y là hai nguyên tố ở hai phân nhóm chính kế tiếp nhau có tổng điện tích dương bằng 23. Ở điều kiện thường chúng tác dụng được với nhau. X và Y là:    Oxit cao nhất của nguyên tố R có phân tử lượng là 60. Giá trị nguyên tử khối của R là: Nguyên tố Cs trong nhóm IA được sử dụng để chế tạo tế bào quang điện bởi vì trong số các nguyên tố không có tính phóng xạ, Cs là kim loại có Nguyên tử X có cấu hình electron 1s2 2s2 2p5 thì ion tạo ra từ X sẽ có cấu hình electron nào sau đây: Y là phi kim thuộc chu kì 3 của bảng tuần hoàn, Y tạo được hợp chất khí với hiđro và công thức oxit cao nhất là YO3. Hợp chất A có công thức MY2 trong đó M chiếm 46,67% về khối lượng. M là: Cho 34,25 gam một kim loại M( hóa trị II) tác dụng với dd HCl dư thu được 5,6lít H2 (ở đktc). M là:  X và Y là hai nguyên tố ở hai phân nhóm chính kế tiếp nhau có tổng điện tích dương bằng 23. X và Y là: Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong 2 nguyên tử kim loại A và B là 142, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 42. Số hạt mang điện của nguyên tử B nhiều hơn của A là 12. Hai kim loại A, B lần lượt là: Nguyên tử nguyên tố nào dưới đây có bán kính nguyên tử lớn nhất? Các nguyên tố dưới đây, nguyên tố nào thể hiện tính phi kim rõ nhất? Hiđroxit cao nhất của một nguyên tố R có dạng HRO4. R cho hợp chất khí với hiđro chứa 2,73%H theo khối lượng. R là nguyên tố nào sau đây? Cho các nguyên tố A (Z = 20), B (Z = 12), C (Z = 4), D (Z = 5), E (Z = 6) và F (Z = 7). Nếu sắp xếp các nguyên tố theo thứ tự tính kim loại tăng dần thì dãy sắp xếp nào sau đây là đúng: Nguyên tố M có cấu hình electron nguyên tử 1s22s22p63s2 3p64s1 vị trí của nguyên tố M trong bảng tuần hoàn là vị trí nào sau đây: Cho các nguyên tố K, L, M, N có số hiệu nguyên tử lần lượt là 3, 11, 12, 13. Nếu sắp xếp các nguyên tố theo thứ tự tính kim loại tăng dần thì dãy sắp xếp nào sau đây là đúng: Nguyên tố X có oxit cao nhất có tỉ khối hơi so với hiđro là 91,5. Vậy X là: Nguyên tố ở chu kỳ 5, nhóm VIA có cấu hình electron hóa trị là Phát biểu nào dưới đây là đúng? Ion Y− có cấu hình electron 1s22s22p6. Vị trí của Y trong bảng tuần hoàn (chu kì, nhóm) là Những tính chất nào sau đây biến đổi tuần hoàn: A. Khối lượng nguyên tử B. Số lớp electron C. Thành phần các oxit, hiđroxit cao nhất D. Hoá trị cao nhất với oxi E. Số electron lớp ngoài cùng.  Những tính chất nào sau đây biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân? A. Khối lượng nguyên tử. B. Số electron lớp ngoài cùng. C. Hoá trị cao nhất với oxi. D. Số lớp electron. E. Số electron trong nguyên tử. G. Thành phần và tính chất của các oxit, hiđroxit cao nhất. H. Số proton trong hạt nhân nguyên tử. X, Y là những nguyên tố có hợp chất khí với hiđro có công thức XHa, YHa (phân tử lượng chất này gấp đôi chất kia). Oxit cao nhất có công thức Y2Ob ; Y2Ob (phân tử lượng khác nhau 34 đvc). Vậy X và Y là:   Cho cấu hình electron của các nguyên tố sau: a) 1s2 2s2 2p6 3s2 b) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2 c) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 d) 1s2 2s2 2p6 Các nguyên tố là kim loại nằm trong các tập hợp nào sau đây:   Một nguyên tố R có hoá trị trong oxit bậc cao nhất bằng hoá trị trong hợp chất khí với hiđro, phân tử khối oxit này bằng 1,875 lần phân tử khối hợp chất khí với hiđro. R là nguyên tố nào sau đây?

Thành viên đã làm bài (3)
buixuanhai1 sam-ngao 531635707187659
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 503.782
Thành viên mới nhất 01_Nguyễn Đào Thái A
Thành viên VIP mới nhất smart-workVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.