Ghi nhớ bài học |
Hóa học 10
Bảng tuần hoàn và định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Level 3 - Bài số 2
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 18/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho các chất và ion sau: Fe, Fe2+, Fe3+. Thứ tự sắp xếp theo chiều tăng dần bán kính là: Mệnh đề nào sau đây sai: A. Độ âm điện của một nguyên tố đặc trưng cho khả năng hút electron của nguyên tử đó trong phân tử. B. Độ âm điện và tính phi kim của một nguyên tử biến thiên tỉ lệ thuận với điện tích hạt nhân nguyên tử. C. Độ âm điện và tính phi kim biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử. D. Nguyên tử của một nguyên tố có độ âm điện càng lớn, tính phi kim của nó càng lớn. Khi các nguyên tố S, Se và Cl được sắp xếp theo thứ tự tăng dần bán kính nguyên tử, sự sắp xếp nào sau đây là đúng? Cho 6,5g kim loại hóa trị II tác dụng hết với 36,5g dung dịch HCl 20% thu được 42,8g dung dịch và khí H2. Kim loại đã cho là: Cho các vi hạt sau: Ne, Na+, F-. Khẳng định về bán kính nào là đúng?  Nguyên tử nguyên tố R có tổng số hạt mang điện và không mang điện là 34. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10 hạt. Kí hiệu và vị trí của R (chu kì, nhóm) trong bảng tuần hoàn là: Một phi kim Y là chất khí (đktc) ở dạng đơn chất có số oxi hoá dương cao nhất bằng 5/3 số oxi hoá âm thấp nhất (tính theo trị số tuyệt đối). Y là chất khí nào sau đây: A, B và C là 3 nguyên tố liên tiếp thuộc chu kì 3 trong bảng tuần hoàn (sắp xếp theo thứ tự điện tích hạt nhân tăng dần). Electron cuối của A và B cùng điền vào một phân lớp, còn C thì không, C là:  Nguyên tố R có số thứ tự là 15, vị trí của R trong bảng tuần hoàn là: X là nguyên tố có hóa trị cao nhất với oxi bằng hóa trị cao nhất với hiđro. X được ứng dụng nhiều trong công nghệ bán dẫn. Số nguyên tố thỏa mãn điều kiện trên là: Nguyên tố nào sau đây có tính chất giống nhất với photpho?  Trong một chu kì của bảng tuần hoàn, khi đi từ trái sang phải thì:   Nguyên tử của nguyên tố M tạo được cation M2+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Vị trí của nguyên tố M trong bảng tuần hoàn là vị trí nào sau đây:   Cho 4 g một kim loại thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn tác dụng với HCl thu được 2,24 lít khí (đktc). Cấu hình của kim loại trên là: Tính chất hoá học của nguyên tố trong cùng một nhóm B giống nhau vì: Nguyên tố X có tổng số proton, nơtron. electron là 18, vậy X thuộc:   Electron cuối cùng của nguyên tố M điền vào phân lớp 3d3. Số electron hoá trị của M là: Tỉ lệ khối lượng phân tử giữa hợp chất khí với hiđro của nguyên tố R với oxit cao nhất của nó là: 17: 40. Giá trị nguyên tử khối của R là: Cơ cấu bền của khí trơ là: Hai nguyên tố X và Y cùng một chu kì và ở hai phân nhóm chính kế tiếp nhau có tổng số proton trong hai hạt nhân nguyên tử là 25. X và Y thuộc chu kì và nhóm nào sau đây trong bảng tuần hoàn? Có hai khí A và B, A là hợp chất của nguyên tố X với oxi. B là hợp chất của nguyên tố Y với hiđro. Trong một phân tử A hay B chỉ có một nguyên tử X hay Y. Trong A, O chiếm 50%, trong B hiđro chỉ chiếm 25% về khối lượng. X và Y là:  Cho các nguyên tố: Mg(12), Al(13), Si(14), P(15), Ca(20). Các nguyên tố thuộc cùng chu kỳ là: Nguyên tố X có hoá trị cao nhất với oxi gấp 3 lần hoá trị trong hợp chất khí với hiđro. Gọi A là công thức hợp chất oxit cao nhất, B là công thức hợp chất khí với hiđro của X. Tỉ khối hơi của A với B là 2,353. Nguyên tố X là: Nguyên tố R có hóa trị cao nhất với oxi là a và hóa trị trong hợp chất khí với hiđro là a. Cho 8,8g oxit cao nhất của R tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH thu được 21,2 g một muối trung hoà. Vậy R là: X là một nguyên tố thuộc nhóm VIIA trong bảng tuần hoàn. Công thức hợp chất khí của X với Hiđro là: Tổng số proton, nơtron, electron trong ion  lần lượt là:  Trong các hiđroxit dưới đây chất nào có tính bazơ mạnh nhất? Nguyên tố X có cấu hình eleetron hóa trị là [Kr]4d25s2. Chu kì và nhóm là của X là: Cho các axit sau: HCl; HBr; HI; HF. Axit yếu nhất là: Một nguyên tố tạo hợp chất khí với hiđro có công thức RH3. Trong oxit bậc cao nhất của R, nguyên tố oxi chiếm 74,07% về khối lượng. Xác định nguyên tố đó. X, Y là hai chất khí. X có công thức AOx trong đó O chiếm 60% khố lượng. Y có công thức BHn trong đó mH : mB = 1 : 3. Ti khối hơi của Y so với X bằng 0,2. Vậy A và B là: X và Y là hai nguyên tố cùng thuộc một phân nhóm chính thuộc hai chu kỳ kế tiếp nhau trong của bảng hệ thống tuần hoàn. Tống số proton trong hạt nhân của hai nguyên tố bằng 58. Số hiệu nguyên tử của X và Y lần lượt là: Hai nguvên tố X, Y đứng kế tiếp nhau trong cùng một chu kì của bảng tuần hoàn có tổng đơn vị điện tích hạt nhân là 25. Vị trí của 2 nguyên tố trong bảng tuần hoàn là vị trí nào sau đây: Vị trí của nguyên tử nguyên tố X có Z = 26 trong bảng tuần hoàn là: Cho hai nguyên tố X và Y ở hai chu kì kế tiếp nhau trong bảng hệ thống tuần hoàn, tổng số điện tích hạt nhân của hai nguyên tố là 32. Biết rằng nguyên tử khối của mỗi nguyên tố đều gấp đôi trị số điện tích hạt nhân nguyên tử của mỗi nguyên tố đó. X và Y là nguyên tố nào sau đây: Hoà tan hỗn hợp gồm 2 kim loại kiềm kế tiếp nhau vào nước được dd X và 336 ml khí H2(đktc). Cho HCl dư vào dd X và cô cạn thu được 2,075 g muối khan. Hai kim loại kiềm là: Số nguyên tố hóa học trong chu kì 4 và 5 là: Các nhóm A bao gồm các nguyên tố: Nguyên tố M, thuộc phân nhóm IIA, 6g M tác dụng hết với nước thu được 6,16 lít khí H2 đo ở 27,3°C, 1 atm, M là nguyên tố nào sau đây: A, B, C, D, E, F là sáu nguyên tố liên tiếp trong bảng tuần hoàn có tổng số đơn vị điện tích hạt nhân là 63. Nguyên tố có điện tích nhỏ nhất là:

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 503.817
Thành viên mới nhất thu-bui
Thành viên VIP mới nhất smart-workVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.