Ghi nhớ bài học |
Hóa học 10
Bảng tuần hoàn và định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Level 3 - Bài số 1
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 18/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Nguyên tố thuộc chu kì và nhóm nào trong bảng tuần hoàn thì có cấu hình electron hóa trị là 4s1?  A và B là hai nguyên tố ở cùng một phân nhóm chính thuộc hai chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử của A và B là 24, vậy A và B có tồn tại công thức phân tử là AxBy. Hấp thụ hết 3,36 lít AxBy (đktc) vào 400 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:   Nguyên tố R có hợp chất với hiđro là H2R2O7. Trong hợp chất oxit cao nhất của R thì R chiếm 52% khối lượng. Cấu hình electron của R là:  Nguyên tố X thuộc chu kì 4, nhóm (VIIB). Cấu hình electron nguyên tử của X là:   Vị trí của nguyên tử nguyên tố X có Z = 27 trong bảng tuần hoàn là: Nguyên tố Ca thuộc chu kì 4, nhóm IIA. Điều khẳng định nào sau đây là sai ? X và Y là hai nguyên tố ở hai phân nhóm chính kế tiếp nhau có tổng điện tích dương bằng 23. Trong hợp chất với oxi Y có hóa trị cao nhất. X và Y là: Cặp nào sau đây của các nguyên tố có tính chất hóa học giống nhau nhất? Cho các ion có cùng cấu hình electron: O2-, Na+, F- bán kính giảm dần theo dãy nào sau đây? Nguyên tố R có công thức oxit cao nhất là RO2, hợp chất với hiđro của R chứa 75% khối lượng R. R là: Nguyên tố Y có cấu hình electron như sau: 1s22s23p63s23p64s23d104p65s1. Vị trí của Y trong hệ thống tuần hoàn là: Cho các nguyên tố A (Z = 20), B (Z = 12), C (Z = 4), D (Z = 5), E (Z = 6) và F (Z = 7). Oxit nào sau đây có tính axit mạnh nhất: Hai nguyên tố X và Y đứng cách nhau 1 nguyên tố trong cùng một chu kì của bảng tuần hoàn có tổng số proton là 26 ( ZX < ZY). Cấu hình electron của X, Y là: X, Y là hai nguyên tố thuộc cùng phân nhóm và thuộc hai chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Tổng số proton trong hai hạt nhân nguyên tử X, Y bằng 30. X, Y là nguyên tố nào sau đây?   Electron cuối cùng của nguyên tố M điền vào phân lớp 3d3. Vị trí của M trong bảng tuần hoàn là: X là kim loại hoá trị II và Y là kim loại hoá trị III. Tổng số proton, nơtron và electron trong một nguyên tử X là 36 và trong một nguyên tử Y là 40. Kim loại X, Y là kim loại nào sau đây: Nguyên tố có cấu hình electron như sau: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. Những anion nào sau đây có cấu hình electron trên? hai nguyên tố A và B đứng kế tiếp nhau trong một chu kì của bảng tuần hoàn có tổng số đơn vị điện tích hạt nhân là 23. Số proton của A và B lần lượt là: Nguyên tố M thuộc chu kì 3, nhóm VIIA của bảng tuần hoàn. Công thức oxit cao nhất và công thức hợp chất với hiđro của nguyên tố M là công thức nào sau đây: Cho các nguyên tố có điện tích lần lượt là: 5, 20, 26, 27, 28, 29. Số nguyên tố cùng thuộc một phân nhóm là: Cho cấu hình electron của các hạt vi mô sau: X2+: 1s22s22p6 Y2+: 1s22s22p63s23p63d3 Z: 1s22s22p63s23p5 T3-: 1s22s22p63s23p6 M2-: 1s22s22p6     Các nguyên tố thuộc chu kì 3 là: Phi kim X có electron viết sau cùng ứng với 4 số lượng tử có tổng đại số bằng 2,5. Phi kim X là: Hai nguyên tố A, B ở hai nhóm kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn, tổng số proton trong hai nguyên tử A và B bằng 19. Biết A và B tạo được hợp chất X trong đó tổng số proton bằng 70. Tìm công thức phân tử của X? Biết hạt nhân nguyên tử phot pho (P) có 15 P.kết luận nào sau đây đúng nhất. Ạ, B là hai nguyên tố thuộc cùng một phân nhóm và thuộc hai chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Biết ZA + ZB = 32 (Z là số hiệu nguyên tử). Số proton trong nguyên tử nguyên tố A, B lần luợt là: Nguyên tố A (Z = 13), B (Z = 16) thì: Cấu hình electron của Co3+ là: công thức hợp chất khí với Hiđro của X là XH3. Vậy X thuộc nhóm: Một nguyên tố R có cấu hình electron: 1s22s22p63s23p4, công thức hợp chất  của R với hiđro và công thức oxit cao nhất là: Cho cấu hình electron của A là: 1s2...3s23p63dx4s2 Giá trị x để A ở chu kì 4, nhóm VIIIB trong bảng hệ thống tuần hoàn là: Anion X2- có 18 electron. Cấu hình electron của nguyên tố M là: Nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ~ 3s23p5. Cấu hình electron của ion được tạo thành từ X là: Nguyên tố R thuộc nhóm A. Trong oxit cao nhất R chiếm 40% khối lượng. Công thức oxit đó là: Hỗn hợp X gồm hai kim loại A, B ở hai chu kì liên tiếp của nhóm IIA. Lấy 0,88g X cho hoà tan hoàn toàn trong dung dịch HCl dư, thu được 0,672 lít H2 (ở đktc) và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối khan. Giá trị của m và tên 2 kim loại A và B là:   Cho các nguyên tố và số hiệu nguyên tử: 13Al, 16S, 11Na, 12Mg. Chiều tăng tính axit của các oxit như sau : Cho 0,2 mol oxit của một nguyên tố thuộc phân nhóm chính nhóm III tác dụng với axit HCl dư thì thu được 53,5 gam muối khan, cấu hình e của nguyên tố đó là: Nguyên tố Y là phi kim thuộc chu kì 3, có công thức oxit cao nhất là YO3. Y tạo với kim loại M một hợp chất có công thức MY2, trong đó M chiếm 46,67% khối lượng. Xác định tên nguyên tố M. Những kết luận nào sau đây không hoàn toàn đúng? Trong một chu kì, theo chiều tăng điện tích hạt nhân thì: Các đơn chất của các nguyên tố nào sau đây có tính chất hóa học tương tự nhau? Nguyên tử X có phân lớp electron ngoài cùng là 3p4. Hãy xác định câu sai trong các câu sau khi nói về nguyên tử X.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 508.420
Thành viên mới nhất ty-chu
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.