Ghi nhớ bài học |
Hóa học 10
Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
Level 3 - Bài số 1
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 18/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Phản ứng giữa hai chất A và B được biểu thị bằng phương trình hóa học sau A  +  B  → 2C. Tốc độ phản ứng này là V  = K.[A].[B]. Thực hiện phản ứng này với sự khác nhau về nồng độ ban đầu của các chất: - TH 1: Nồng độ của mỗi chất là 0,01 mol/l.                              - TH 2: Nồng độ của mỗi chất là 0,02 mol/l - TH 3: Nồng độ của  chất A là 0,04 mol/l, của chất B là 0,005 mol/l. Tốc độ phản ứng ở trường hợp 2 và 3 lớn hơn so với trường hợp 1 số lần là Cho phản ứng N2 + 3H2  2NH3. Sau một thời gian, nồng độ các chất như sau [N2] = 2,5 mol/l ; [H2] = 1,5 mol/l ; [NH3] = 2 mol/l. Nồng độ ban đầu của N2 và H2 lần lượt là:   Cân bằng của phản ứng H2 + I2  2HI  ΔH < 0 được thành lập ở t°C khi nồng độ các chất [H2] = 0,8 mol/l ; [I2] = 0,6 mol/l; [HI] = 0,96 mol/l. Nồng độ ban đầu của H2 và I2 lần lượt là: Cho cân bằng hóa học:  N2(k)  + 3H2(k)   2NH3(k) Phản ứng thuận là phản ứng toả nhiệt. Cân bằng hóa học không bị chuyển dịch khi: Cho phản ứng 2A + B  C. Nồng độ ban đầu của A là 6M của B là 5M. Hằng số vận tốc k = 0,5. Vận tốc phản ứng khi đã có 55% chất B tham gia phản ứng là: Cho phản ứng 2A(k) + B2(k)  2AB(k) được thực hiện trong bình kín. Khi tăng áp suất lên 4 lần thì tốc độ phản ứng thay đổi như thế nào?   Cho 5,6g sắt tác dụng với dung dịch H2SO4 4M ở nhiệt độ thường. Ý nào sau đây là đúng: Tốc độ của phản ứng tăng khi: Phản ứng phân hủy hidro peoxit có xúc tác được biểu diễn: 2H2O2   2H2O + O2. Những yếu tố không ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng là Cho phản ứng ở trạng thái cân bằng :    H2 (k) +  Cl2 (k)            2HCl(k)    (H< 0 ) Cân bằng sẽ chuyển dịch về bên phải, khi tăng:     Yếu tố mà người ta sử dụng trong số các yếu tố sau để tăng tốc độ phản ứng trong trường hợp rắc men vào tinh bột đã được nấu chín ( cơm, ngô, khoai, sắn)  để ủ rượu là: Cho phản ứng: A (k) + B (k)   .     C (k) + D (k) ở trạng thái cân bằng Ở nhiệt độ và áp suất không đổi, nguyên nhân nào sau đây làm nồng độ khí D tăng ? Cho cân bằng: 2SO2 (k) + O2(k)    2SO3  (k). Khi tăng nhiệt độ thì tỉ khối của hỗn hợp khí so với H2 giảm đi. Phát biểu đúng khi nói  về cân bằng này là:     Bình kín có thể tích 0,5 lít chứa 0,5 mol H2 và 0,5 mol N2 ở nhiệt độ t°C, khi ở trạng thái cân bằng có 0,2 mol NH3 tạo thành. Muốn hiệu suất đạt 90% cần phải thêm vào bình bao nhiêu mol N2 trong các số cho dưới đây?   Từ thế kỉ 19, người ta đã nhận ra rằng trong thành phần khí lò cao ( lò luyện gang) vần còn khí cacbon monoxit. Nguyên nhân đúng là: Cho các yếu tố sau:       a. nồng độ chất.        b. áp suất     c. xúc tác        d. nhiệt độ           e. diện tích tiếp xúc . Những yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng  của phản ứng H2(k) + Br2(k)     ⇌        2HBr(k) là Xét phản ứng H2 + Cl2  2HCl. Khi nhiệt độ tăng thêm 25°C thì tốc độ phản ứng tăng lên 3 lần. Vậy khi nhiệt độ từ 20°C đến 170°C thì tốc độ phản ứng tăng lên là: Khi nhiệt độ tăng thêm 10°C, tốc độ phản ứng hoá học tăng lên gấp đôi. Nếu nhiệt độ từ 25°C lên 75°C thì tốc độ phản ứng tăng lên là bao nhiêu? Trong môi trường thích hợp, muối cromat và đicromat chuyển hóa theo cân bằng: 2CrO42– + 2H+ ↔  Cr2O72– + H2O. Chất nào sau đây khi thêm vào, làm cân bằng phản ứng chuyển dịch theo chiều thuận?   Cho phản ứng CO(k) + H2O(k)  CO2(k) + H2(k). Ở t°C, K = 1, khi có cân bằng [H2O] = 0,03 mol/l ; [CO2] = 0,04 mol/l. Nếu 90% CO chuyển thành CO2 và nồng độ ban đầu của CO là 1 mol/l thì lượng nước cần phải đưa vào là bao nhiêu? Tốc độ của phản ứng: X2 + Y2  2XY Dựa vào biểu thức tính tốc độ phản ứng thì trong số các điều khẳng định sau đây điều nào phù hợp với biểu thức tính tốc độ phản ứng: Xét phản ứng 2N2O  2N2 + O2 ở t°C và nồng độ ban đầu của N2O bằng 3,2 mol/l. Nếu áp suất tăng lên 10 lần thì tốc độ phản ứng tăng là: Có phản ứng A + B  C. Biết rằng nếu nồng độ ban đầu của chất A là 0,01M, của chất B là 0,002M thì sau 25 phút lượng chất C hình thành là 10% khối lượng của hỗn hợp. Nếu nồng độ chất A vẫn như cũ, nồng độ chất B là 0,01M thì sau bao lâu lượng chất C thu được cũng là 10%? Cho phương trình phản ứng N2 + 3H2  2NH3. Khi giảm thể tích của hệ xuống 3 lần thì cân bằng sẽ chuyển dời: Khi nhiệt độ tăng thêm 500c thì tốc độ phản ứng hoá học tăng lên 1024 lần. Hỏi giá trị hệ số nhiệt của tốc độ phản ứng trên là? Khi bắt đầu phản ứng , nồng độ một chất là 0,024 mol/l . Sau 10 giây xảy ra phản ứng , nồng độ của chất đó là 0,022 mol/l. Tốc độ phản ứng trong trường hợp này là : Một phản ứng thuận nghịch          Người ta trộn bốn chất A, B, C, D. mỗi chất 1 mol vào bình kín có thể tích v không đổi. Khi cân bằng được thiết lập, lượng chất C trong bình là 1,5 mol. Hãy tìm  k = ? Khi diện tích bề mặt tăng, tốc độ phản ứng tăng là đúng với phản ứng có chất nào tham gia ? Khi nhiệt độ tăng thêm 10°C, tốc độ của một phản ứng tăng lên 3 lần. Nếu nhiệt độ giảm từ 70°C xuống 40°C thì tốc độ của phản ứng sẽ giảm là: Cho phản ứng: A + B → C + D Nồng độ ban đầu CA = CB = 0,1 mol/l. Sau một thời gian nồng độ của A, B còn lại 0,04 mol/l. Tốc độ phản ứng ở thời điểm này giảm bao nhiêu lần so với thời điểm ban đầu? Cho phản ứng hóa học :         A (k)  +  2B (k)  +  nhiệt   →  AB2 (k). Tốc độ phản ứng sẽ tăng nếu : Trong một bình kín có cân bằng hóa học sau: 2NO2(k)   N2O4(k) Tỉ khối hơi của hỗn hợp khí trong bình so với H2 ở nhiệt độ T1 bằng 27,6 và ở nhiệt độ T2 bằng 34,5.Biết T1>T2.Phát biểu nào sau đây về cân bằng trên là  đúng? Cho phản ứng thuận nghịch : A   ⇌ B có hằng số cân bằng K = (ở  25oC). Lúc cân bằng, % chất A đã chuyển hoá thành chất B là: Cho phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng: 4 NH3 (k)  + 3 O2 (k)     ⇌      2 N2 (k) + 6 H2O(h)   <0 Cân bằng sẽ chuyển  dịch theo chiều nghịch khi: Bình kín có thể tích 0,5 lít chứa 0,5 mol H2 và 0,5 mol N2 ở nhiệt độ t°C, khi ở trạng thái cân bằng có 0,2 mol NH3 tạo thành. Hằng số cân bằng K là:   Cho cân bằng: N2 + 3H2 ↔ 2NH3. Khi hệ cân bằng, giảm thể tích bình chứa đi 1 nửa ở cùng nhiệt độ thì tốc độ phản ứng thuận sẽ Nếu ở 150°C,  một phản ứng hoá học kết thúc sau 16 phút. Nếu hạ nhiệt độ xuống 80°C thì thời gian để kết thúc là bao nhiêu phút? Biết hệ số nhiệt độ của phản ứng trong khoảng nhiệt độ đó là 2,5. Cho phản ứng: 2A + B2  2AB được thực hiện ở bình kín. Biết rằng tất cả các chất đều ở thể khí, khi tăng áp suất lên 4 lần thì tốc độ của phản ứng sẽ tăng là: Ở nhiệt độ không đổi, hệ cân bằng nào sẽ dịch chuyển về bên phải nếu tăng áp suất : Tăng nhiệt độ của một hệ phản ứng sẽ dẩn đến sự va chạm có hiệu quả giữa các phân tử chất phản ứng. Tính chất của sự va chạm đó là Phản ứng nào sau đây (chất phản ứng và sản phẩm ở trạng thái khí) không chuyển dịch cân bằng khi áp suất tăng:      

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 322.134
Thành viên mới nhất 2325560751039690
Thành viên VIP mới nhất 112486584366027744927VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.