Ghi nhớ bài học |
Hóa học 10
Nhóm Halogen
Level 3 - Bài số 2
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 18/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Phần tử nào thể hiện trạng thái oxi hóa tối đa của clo: Có 4 bình không ghi nhãn, mỗi bình chứa một trong các dung dịch sau: natri clorua, natri nitrat, bari clorua và bari nitrat. Để phân biệt các dung dịch trên, ta có thể dùng lần lượt hoá chất nào trong các hoá chất sau: Có 4 lọ mất nhãn đựng riêng biệt các muối KF, KCl, KBr, KI. Để nhận biết các muối trên ta có thể dùng trực tiếp nhóm thuốc thử nào sau đây: Để điều chế khí F2 ta có thể sử dụng phương pháp nào trong các phương pháp sau: Có 16ml dung dịch axit HCl nồng độ x mol gọi là dung dịch A. Người ta thêm nước vào dung dịch axit trên cho đến khi được 200ml dung dịch mới có nồng độ 0,1 mol. x là giá trị nào sau đây: Để loại hơi nước có lẫn trong khí Cl2 ta dẫn hỗn hợp khí qua: Một oxit của iot X, phản ứng với cacbon mono oxit như sau: X + 5CO → I2 + 5CO2 Oxit iot nào sau đây ứng với công thức phân tử của X? Có hỗn hợp gồm 2 muối NaCl và NaBr. Khi cho dung dịch AgNO3 vừa đủ vào hỗn hợp trên người ta thu được lượng kết tủa bằng khối lượng AgNO3 tham gia phản ứng. Tìm phần trăm khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp đầu. Cho các phản ứng sau: Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2  (1) Br2 + 2Na2I → 2Na2Br + I2  (2) F2 + 2NaCl → 2NaF + Cl2  (3) Cl2 + 2NaF → 2NaCl + F2  (4) HF + AgNO3 → 2AgF + HNO3  (5) HCl + AgNO3 → 2AgCl + HNO3 (6) Số phương trình hóa học viết đúng là:  Các nguyên tố halogen là những chất có: Lấy 14,4g hỗn hợp Y gồm bột Fe và FexOy hoà tan hết trong dung dịch HCl 2M được 2,24 lít khí ở 273°C, 1 atm. Tỉ lệ phần trăm khối lượng của các chất trong hỗn hợp Y lần lượt là: Hồi đầu thế kỉ 19 người ta sản xuất natrisunfat bằng cách cho axit sunfutic đặc tác dụng với muối ăn. Khi đó xung quanh các nhà máy sản xuất này, dụng cụ của thợ thủ công rất nhanh hỏng và cây cối bị chết rất nhiều. Người ta đã cố gắng cho khí thải thoát ra bằng những ống khói cao tới 300m nhưng tác hại của khí thải vẫn tiếp diễn, đặc biệt là khi khí hậu ẩm. Khí thải thoát ra trong quá trình sản xuất trên là: Dung dịch X chứa axit HCl a mol/l và HNO3 b mol/l, để trung hoà 20ml dung dịch X cần dùng 300ml dung dịch NaOH 0,1M. Mặt khác lấy 20ml dung dịch X cho tác dụng với AgNO3 dư thấy tạo thành 2,87g kết tủa. Giá trị của a, b lần lượt là: Phản ứng nào được dùng để điều chế HI từ KI rắn: Có 4 bình không nhãn, mỗi bình chứa một trong các dung dịch HCl, HNO3, KCl, KNO3. Hãy chọn trình tự tiến hành nào trong các trình tự sau để phân biệt các dung dịch trên: Chọn câu sai: Cho m gam dung dịch HCl nồng độ C% tác dụng hết với một lượng hỗn hợp kim loại kali và magie (dùng dư), thấy khối lượng khí hiđro bay ra là 0,05m gam. Nồng độ C% của dung dịch HCl là: Có 6 bình không ghi nhãn, mỗi bình chứa một trong các dung dịch sau: natri clorua, natri bromua, kali iotua, axit clohiđric, axit sunfuric, kali hiđroxit. Để phân biệt các dung dịch trên, ta có thể dùng lần lượt các hoá chất sau: Có 4 chất bột màu trắng tương tự nhau: NaCl, AlCl3, MgCO3, BaCO3. Chỉ được dùng nước cùng các thiết bị cần thiết (lò nung, bình điện phân...) để nhận biết các chất trong quá trình lần lượt tiến hành có thể là: Nếu lấy khối lượng KMnO4 và MnO2 bằng nhau để cho tác dụng với dung dịch HCl đặc dư thì chất nào cho nhiều clo hơn? Cho các axit sau: HClO (1), HIO (2), HBrO (3). Sắp xếp theo chiều tính oxi hóa và độ bền mạnh dần. Chọn dãy sắp xếp: Cho lượng dư dung dịch AgNO3 tác dụng với 100ml dung dịch hỗn hợp NaF 0,05M và NaCl 0,1M. Khối lượng kết tủa tạo thành là bao nhiêu (trong các số cho dưới đây)? Hỗn hợp A chứa KMnO4 và 12% MnO2. Cho 15,8 gam A tác dụng với 140ml dung dịch HCl 38,2% (D = 1,19 g/ml). Thể tích khí clo thoát ra ở điều kiện tiêu chuẩn là: Có 5 lọ mất nhãn X, Y, Z, T, L, mỗi lọ chứa một trong 5 dung dịch sau: Pb(NO3)2, HgCl2, KI, HCl và (NH4)2CO3. Biết rằng: • Chất X tạo ra kết tủa với Y nhưng lại tan trong Z • Chất Z tạo khí với L và tạo kết tủa với T • Chất L tạo kết tủa với T nhưng lại không phản ứng với Y • Chất Y không tạo kết tủa với Z. Các chất X, Y, Z, T, L lần lượt là những chất nào sau đây: Hòa tan 5,85 gam NaCl vào 579,15 ml H2O thì thu được dung dịch NaCl. Dung dịch này có nồng độ % là: Hàng năm thế giới cần tiêu thụ khoảng 45 triệu tấn clo. Nếu dùng muối ăn để điều chế clo thì cần bao nhiêu tấn muối (trong các số cho dưới đây)? Nước clo có tính tẩy màu vì các đặc điểm sau: Để trung hòa hết 200g dung dịch HX (F, Cl, Br, I) nồng độ 14,6 % người ta phải dùng 250 ml dung dịch NaOH 3,2M. Dung dịch axit ở trên là dung dịch: Hoà tan x gam một kim loại M trong 200g dung dịch HCl 7,3% (lượng axit vừa đủ) thu được dung dịch A trong đó nồng độ dung dịch của muối M tạo thành là 11,96% (theo khối lượng). Khối lượng của x và kim loại M lần lượt là: Không dùng một hoá chất nào khác hãy phân biệt: NaHCO3, NaCl, Na2CO3 và CaCl2. Các thao tác trình tự có thể là: Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau: Halogen là những phi kim rất hoạt động vì: Dung dịch axit clohiđric thể hiện tính khử khi tác dụng với các chất sau: Cho 44,5 gam hỗn hợp bột Zn và Mg tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có 22,4 lit khí H2 bay ra (đktc). Khối lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là: Công dụng nào sau đây không phải của NaCl? Khử 3,48 gam một oxit của kim loại R phải cần 1,344 lít hiđro ở điều kiện tiêu chuẩn. Cho toàn bộ lượng R thu được tác dụng hết với dung dịch HCl, thu được 1,008 lít khí hiđro ở điều kiện tiêu chuẩn. Kim loại R và oxit tương ứng là: Ion nào không bị oxi hóa bằng những chất hóa học ? Có 5 lọ đựng riêng biệt các khí sau: O2, Cl2, HCl, O3, SO2. Để phân biệt các khí, các thuốc thử lần lượt được sử dụng là: Hòa tan 104,25g hỗn hợp các muối NaCl và NaI vào nước. Cho đủ khí clo đi qua rồi cô cạn. Nung chất rắn thu được cho đến khi hết hơi màu tím bay ra. Bã rắn còn lại sau khi nung nặng 58,5g. Thành phần phần trăm khối lượng hỗn hợp 2 muối: Phản ứng giữa F2 và H2 có thể xảy ra ở điều kiện: Chọn câu sai:

Thành viên đã làm bài (2)
squirrelngo 1963920637201414
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 508.396
Thành viên mới nhất dao-phan
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.