Ghi nhớ bài học |
Hóa học 10
Phản ứng hóa học
Level 3 - Bài số 2
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 18/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho phản ứng sau đây: Fe + CuSO4  FeSO4 + Cu Nguyên tố đồng? Cho phản ứng hoá học sau: MnO4- + SO32- + H+ → Mn2+ + SO42- + H2O Hệ số cân bằng là: Phản ứng oxi hóa-khử xảy ra theo chiều: chất khử mạnh + chất oxi hóa mạnh  chất khử yếu hơn + chất oxi hóa yếu hơn Biết tính khử: Zn > Fe > Cu > Ag tính oxi hóa: Zn2+ < Fe2+ < Cu2- < Ag+ Hãy cho biết phản ứng oxi hóa-khử nào sau đây không xảy ra? Cho 2,16 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO3 (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,896 lít khí NO (ở đktc) và dung dịch X. Khối lượng muối khan thu được khi làm bay hơi dung dịch X là Cần bao nhiêu mol O2 phản ứng vừa đủ với 1 mol NH3 để tạo thành 2 sản phẩm là NO và H2O: Hoàn thành phương trình phản ứng hóa học sau: SO32- + MnO4- + OH-  → ... + ... +... Các chất là: Cho hỗn hợp Fe, Cu tác dụng với dung dịch HNO3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch chỉ chứa một loại chất tan và kim loại. Chất tan đó là: Cho 6 gam kim loại Cu tác dụng với 120ml dung dịch A gồm HNO3 1M và H2SO4 0,5M thu được V lít NO ở đktc. Giá trị V là: Dãy nào dưới đây gồm các phân tử và ion chỉ có tính khử? Hòa tan m gam kim loại M vào dung dịch HNO3 thì thu được V1 lít khí NO (đktc). Mặt khác cũng hòa tan m gam kim loại trên vào dung dịch HCl thì thu được V2 lít H2 (đktc).Biết V1 = V2 và khối lượng muối clorua thu được bằng 51,68% khối lượng muối nitrat. Kim loại M là : Số oxi hóa của N được sắp xếp theo thứ tự tăng dần như sau: Cho hỗn hợp bột gồm 2,7 gam Al và 5,6 gam Fe vào 550 ml dung dịch AgNO3 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là: (biết thứ tự trong dãy thế điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag) Cho dãy sau: Fe, Fe2+, Fe3+; Zn, Zn2+; Ni, Ni2+; H, H+; Hg, Hg2+; Ag, Ag+. Sắp xếp theo chiều tăng tính oxi hoá của các nguyên tử và ion là: Cho phản ứng hoá học sau: HxIyOz + H2S → I2 + S + H2O Hệ số cân bằng là: Cho phản ứng hóa học sau: KI + KClO3 + H2SO4 → Cu(NO3)2 + CuSO4 + NO + H2O Hệ số cân bằng của phản ứng trên là: Hoàn thành phương trình phản ứng hoá học: SO2 + KMnO4 + H2O → ... Sản phẩm phản ứng là:   Trong các phản ứng hóa hợp sau đây, phản ứng nào là phản ứng oxi hóa khử: Hoàn thành phương trình phản ứng hóa học sau: Na2SO3 + KMnO4 + H2O → .....    Phát biểu nào sau đây sai: Cho các mệnh đề sau: a) Lưu huỳnh chỉ thể hiện tính khử. b) S2- trong hiđro sunfua chỉ thế hiện tính khử. c) SO2 vừa thể hiện tính khử, vừa thể hiện tính oxi hoá. d) Trong phân tử H2SO4 thì nguyên tố S chỉ thế hiện tính oxi hoá. Số mệnh đề phát biểu đúng là: Trong các chất sau đây: NO, NO2, N2O5, NH4NO3, , NH3, S, H2S, SO2, SO3, H2SO4, H Nguyên tố lưu huỳnh có số oxi hóa là? Cho phương trình phản ứng: Fe + H2SO4 (đặc nóng) → X + Y + Z. Vậy X, Y, Z là: Hoàn thành phương trình phản ứng hóa học sau: Cu2S + HNO3 → NO + ...   Cho dãy sau: Cl, Cl-1; Br, Br- , F, F-, I, I-. Sắp xếp theo chiều tăng tính oxi hoá của các nguyên tử là: Cho phản ứng hoá học sau: MnO2 + H+ + Cl- → Cl2 + H2O + Mn2+ Hệ số cân bằng của phản ứng trên là: Cho phản ứng hoá học sau: CuS2 + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2SO4 + N2O + H2O Hệ số cân bằng của phản ứng trên là: Cho phản ứng hoá học: Hoà tan kim loại M trong dung dịch HNO3 thu được một muối nitrat, khí NxOy và H2O. Hệ số cân bằng của phản ứng hoá học trên là: Cho phản ứng: CaCO3(r) CaO(r) + CO2(k)       ΔH = + 572 kJ/mol Giá trị ΔH = + 572 kJ/mol ở phản ứng trên cho biết: Hỗn hợp X gồm khí clo và oxi phản ứng vừa đủ với hỗn hợp Y gồm 2,4 gam Mg và 4,05 gam Al, sau phản ứng thu được 18,525 gam hỗn hợp các oxit và clorua của 2 kim loại. Số mol của clo và oxi trong hỗn hợp X là: Cho phản ứng hoá học sau: FeS + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO2↑ + H2O Hệ số cân bằng của phản ứng trên là: Hoàn thành phương trình hóa học: MnO4- + SO32- + ... → Mn2+ + .... Các chất còn thiếu là: Cho phản ứng hoá học sau: Cu + HCl + NaNO3 → CuCl2 + NO↑ + NaCl + H2O Hệ số cân bằng của phản ứng trên là: Hòa tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 1,344 lít (đktc) khí N2 và dung dịch X. Thêm NaOH dư vào dung dịch X và đun sôi thì thu được 1,344 lít khí NH3. Giá trị của m là: Cho phản ứng hóa học sau: Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO↑ + NO2↑  + H2O Nếu tỉ lệ thể tích của NO và NO2 là 2 : 1 thì hệ số cân bằng tối giản của HNO3 là:   Hoàn thành phương trình phản ứng hóa học: KMnO4 + H2C2O4 + H2SO4 → CO2 + ...   Loại phản ứng nào dưới đây luôn luôn không phải là phản ứng oxi hoá - khử?  Cho phản ứng hoá học sau: FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + NO + H2O Tỉ lệ , hệ số cân bằng nào dưới đây là đúng trong phản ứng trên: Cho hỗn hợp gồm Na và Al có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:2 vào nước (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí H2 (ở đktc) và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là: Cho phản ứng hoá học sau: K2S + KMnO4 + H2SO4 → S + MnSO4 + K2SO4 + H2O Hệ số cân bằng của phản ứng trên là: Một nguyên tử clo (Cl) chuyển thành ion clorua (Cl-) bằng cách:

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 508.418
Thành viên mới nhất tuyettrinhtrinh12345
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.