Đề thi thử vật lý số 13
Thi thử đại học
Môn thi vật lý
Đề thi thử vật lý số 13
Số câu hỏi: 50
Thời gian làm bài: 90 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 30/50
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 20/50
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi đề thi thử bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +15 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +10 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +7 điểm
Thành viên VIP được +3 cho điểm thành tích đạt được
Thành viên đã làm bài (1)
buichinh123
Thực hiện giao thoa ánh sáng nhờ khe Y-âng; khoảng cách giữa khe hẹp S1 và S2 là a = 0,5 mm; nguồn sáng S rọi vào hai khe bức xạ đơn sắc có bước sóng λ = 0,50 µm. Màn ảnh (E) cách hai khe là D = 2 m. Bề rộng của vùng giao thoa quan sát được trên màn (E) là PQ = 26 mm. Trên PQ quan sát được: Một sóng cơ học có vận tốc v = 30 cm/s. Hai điểm trên cùng phương truyền sóng lệch pha dao động  gần nhau nhất thì cách nhau 20 cm. Tần số của sóng bằng: Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 3cos(t) (cm). Tại thời điểm t = s thì vật ở vị trí có li độ: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động có phương trình là x1 = 4sin2πt (cm) và x2 = 4cos2πt (cm). Kết luận nào sau đây là sai? Một con lắc lò xo có cơ năng bằng 10 (J), biên độ dao động bằng 0,1 (m) và vận tốc cực đại là 5 (m/s). Độ cứng lò xo và tần số dao động của con lắc là: Khi đồng vị bitmút  phân rã thành đồng vị polonium  thì nó phát ra: Ba bóng đèn giống nhau, điện trở mỗi bóng R = 100 Ω được mắc vào máy phát điện có các cuộn dây stato mắc hình sao như hình vẽ. Điện áp pha của máy bằng 127 V. Cường độ dòng điện qua mỗi bóng đèn là: Một con lắc đơn có vật khối lượng 100 g. Khi cộng hưởng nó có năng lượng toàn phần là 0,005 J. Biên độ của dao động khi đó là 10 cm, lấy g = 10 m/s2. Chiều dài của con lắc bằng: Phôtôn là: Một con lắc lò xo được bố trí dao động như hình vẽ. Lò xo có độ cứng k = 200 N/m, vật nặng có khối lượng m = 0,5 kg. Lấy g = 10 m/s2. Kích thích cho vật dao động với biên độ nhỏ nhất bằng bao nhiêu để áp lực đặt lên mặt sàn bằng không? Khi đó, áp lực lớn nhất tác dụng lên mặt sàn bằng bao nhiêu? Trong thí nghiệm của Young, khoảng cách giữa hai khe S1S2 đến màn là 2 m. Nguồn S phát ra ánh sáng đơn sắc đặt cách đều hai khe một khoảng 0,5 m. Nếu dời S theo phương song song với S1S2 một đoạn 1 mm thì vân sáng trung tâm sẽ dịch chuyển một đoạn là bao nhiêu trên màn ? Tia tử ngoại là Hiện tượng nào sau đây không liên quan đến tính chất lượng tử của ánh sáng: Một sóng điện từ truyền từ một môi trường vào một môi trường khác thì vận tốc của sóng tăng lên. Khi đó Khi xuất hiện hiện tượng cộng hưởng thì biên độ của dao động cưỡng bức: Con lắc thứ nhất có chu kì T1 = 2 (s), con lắc thứ 2 có chu kì có giá trị gần bằng nhưng nhỏ hơn T1 một chút. Hai con lắc trùng nhau hai lần liên tiếp 100 (s). Chu kì dao động của con lắc thứ 2 là: Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân (MeV/nuclôn). Tính khối lượng mO của hạt nhân này? Một ống Rơn-ghen phát ra tia X có bước sóng ngắn nhất là 1,875.10-10 m. Để tăng độ cứng của tia X, nghĩa là để giảm bước sóng của nó, ta cho hiệu điện thế giữa hai cực của ống tăng thêm ΔU = 3,3 kV. Bước sóng ngắn nhất của tia X. Do ống phát ra khi đó là: Cường độ dòng chạy qua ống Rơn-ghen là 2 A, biết: e = –1,6.10–19 C, thì số electron đến đối catôt trong 4 s là: Tán sắc là từ dùng để mô tả Một đoạn mạch xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp. Điện trở R có thể thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = U0cosωt (V). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt giá trị cực đại khi: Đặt điện áp u = U0cos(ωt + ) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì cường độ dòng điện trong mạch là i = I0cos(ωt + φi). Gía trị của φi bằng: Dòng điện trong đoạn mạch L, R, C sẽ đạt cực đại khi: Một chất phóng xạ ban đầu có N0 hạt nhân. Sau 1 năm, còn lại một phần ba số hạt nhân ban đầu chưa phân rã. Sau 1 năm nữa, số hạt nhân còn lại chưa phân rã của chất phóng xạ đó là: Khối lượng số A và nguyên tử số Z trong phản ứng hạt nhân X (n,α)Y thay đổi như thế nào? Chọn đáp án đúng: Nguyên tắc hoạt động của quang trở dựa vào: Trong quang phổ của nguyên tử Hiđrô, vạch thứ nhất và vạch thứ tư của dãy Ban-me có bước sóng tương ứng là λα = 0,6563 và λδ = 0,4102 μm. Bước sóng của vạch thứ ba trong dãy Pa-sen là: Một mạch dao động gồm một cuộn cảm L =  (mH) và tụ C =  (µF). Tần số riêng của dao động trong mạch là: Thực hiện giao thoa ánh sáng bằng khe Young với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,400 µm. Khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, từ hai khe đến màn là 1 m. Khoảng cách giữa 2 vân sáng bậc 9 ở hai bên của vân sáng trung tâm là: Một nguồn âm tiến lại gần người quan sát với vận tốc không đổi. Hiện tượng Doppler biểu hiện trên cơ sở: ** Cho mạch điện xoay chiều như hình bên. Giá trị hiệu dụng của các hiệu điện thế UAN = 150 (V) và UMB = 200 (V). Biết uAN và uMB lệch pha nhau 1 góc . Biểu thức dòng điện qua mạch: i = 2sinh(120πt – ) (A), cuộn dây thuần cảm. Cho biết Giá trị R tham gia trong mạch là: R = 60 Ω. Công suất tiêu thụ của mạch điện là: Hiện tượng giao thoa và nhiễu xạ là hai hiện tượng đặc trưng cho: Hai con lắc đơn có chu kì dao động lần lượt là 2 s và 1,5 s. Chu kì dao động của con lắc đơn có chiều dài bằng tổng chiều dài của hai con lắc trên là: Một cuộn cảm điện trở R = 10 (Ω), độ tự cảm L = 0,01 (H) khi có dòng điện xoay chiều tần số f = 50 (Hz) đi qua, sẽ có hệ số công suất: Trong thí nghiệm Young, nếu ta di chuyển tịnh tiến khe S dọc theo SO tiến lại gần hai khe S1S2 thì hệ thống vân giao thoa trên màn sẽ: Chiếu ánh sáng trắng có bước sóng biến đổi từ 0,38 µm đến 0,76 µm vào khe S trong thí nghiệm giao thoa Iâng, khoảng cách từ hai nguồn đến màn là 2 m, khoảng cách giữa hai nguồn là 2 mm. Số bức xạ cho vân sáng tại M trên màn cách vân trung tâm 4 mm là: Chiếu đồng thời hai bức xạ có bước sóng 0,452 (μm) và 0,243 (μm) vào catôt của một tế bào quang điện. Kim loại làm catôt có giới hạn quang điện là 0,5 (μm). Lấy h = 6,625. 10−34 (J.s), c = 3.108 (m/s) và me = 9,1.10−31 (kg). Vận tốc ban đầu cực đại của các electron quang điện lớn nhất bằng: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, các khe S1, S2 được chiếu sáng bởi nguồn S. Cho S1S2 = 0,8 mm, khoảng cách D = 1,6 m và khoảng vân i = 1 mm. Khi khoảng cách giữa hai khe Young giảm thì khoảng cách giữa hai vân liên tiếp sẽ Vật nặng trong con lắc lò xo dao động điều hòa với ω = 10 (rad/s). Chọn gốc tọa độ trùng với vị trí cân bằng của vật. Biết rằng tại thời điểm ban đầu vật đi qua li độ x = +2 (cm) với vận tốc v = +20 (cm/s). Phương trình dao động của vật là: Theo tiên đề của Bo, khi êlectron trong nguyên tử Hiđrô chuyển từ quỹ đạo L sang quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ21, khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M sang quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ32 và khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M sang quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ31 . Biểu thức xác định λ31 là: Khi người ta chiếu một chùm sáng lên tấm kim loại được đánh bóng có công thoát A. Hiện tượng quang điện xảy ra, nếu: Một vòng dây hình vuông cạnh 5 (cm), đặt vuông góc với một từ trường 0,08T. Nếu từ trường giảm xuống 0 trong thời gian 0,2 (s) thì suất điện động cảm ứng trung bình của vòng dây trong thời gian đó là: Sự hủy của cặp êlectron-pôzitron ở trạng thái nghỉ sinh ra hai phôtôn có năng lượng bằng nhau. Bước sóng của hai phôtôn sinh ra là: Điều kiện để một đài có thể thu được sóng điện từ phát ra từ một đài phát là: * Một lò xo có khối lượng không đáng kể, có độ cứng k, đầu trên được treo vào một điểm cố định. Khi treo vào đầu dưới một vật khối lượng m = 100 (g) thì lò xo giãn ra 25 (cm). Người ta kích thích cho vật dao động điều hoà dọc theo trục lò xo. Kích thích cho vật dao động điều hoà với biên độ bằng 8cm. Chọn gốc toạ độ tại vị trí cân bằng, chiều dương hướng lên. Lấy gia tốc trọng trường g ≈ 10 (m/s2) và π2 = 10. Tại một thời điểm t1 nào đó vật đang ở vị trí có li độ 4cm và đang chuyển động hướng về vị trí cân bằng.  Li độ của vật và độ lớn của lực đàn hồi của lò xo tại vị trí sau t1 một khoảng thời gian là  s tiếp theo là Electron quang điện là: Theo thuyết lượng tử ánh sáng thì năng lượng của: ** Một dây đàn hồi rất dài nằm ngang có điểm đầu A buộc vào một điểm dao động với biên độ 4 cm và chu kì T = 2 s. Phương dao động vuông góc với sợi dây, vận tốc truyền sóng biến dạng dọc theo sợi dây là 4 m/s. Quãng đường sóng truyền được trong 2 s là: Vật có màu đen là những vật:
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.452
Thành viên mới nhất 117278706546847195305
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn